Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3297. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofljica, stran 4719.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na 12. seji dne 23. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofljica
A) SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se določa organizacija občinske uprave, njene pristojnosti in delovna področja.
2. člen
Občinska uprava je organ občine, ki samostojno opravlja upravne, strokovne in druge naloge, ki so v lastni ali preneseni pristojnosti občine. V tem okviru tudi izvaja zakone, odloke ter ostale splošne in posamične akte in odločitve občinskega sveta.
Občinska uprava:
– pripravlja predloge občinskih aktov, izdaja občinske predpise za izvrševanje statuta, odloke in druge splošne akte in odločitve občinskega sveta,
– izdaja posamične upravne akte, spremlja stanje in daje pobude za reševanje in razvoj občine, opravlja strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor in komisije sveta,
– sodeluje v lokalnih zadevah s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in ostalimi družbami in društvi v občini,
– uresničuje hitro in kakovostno uveljavljanje pravic in potreb občanov.
3. člen
Občinska uprava vodi postopke za podelitev koncesij in pripravlja koncesijske akte in izdaja odločbe o podelitvi koncesij za javne službe, v skladu z odločitvami občinskega sveta. Pripravlja akte o ustanovitvi javnih podjetij in javnih zavodov.
4. člen
Delo občinske uprave je javno. O njenem delu obvešča občinski svet in javnost župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec. Delavci uprave morajo varovati tajnost podatkov določenih v zakonu in drugih predpisih, ki nosijo označbo osebna, državna ali uradna tajnost.
B) ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
5. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten urad in je individualno vodena.
6. člen
Občinsko upravo vodi župan, ki je tudi odgovoren za njeno delo.
Upravo lahko vodi tajnik, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Župan lahko za začasno vodenje urada imenuje ustreznega delavca v občinski upravi.
7. člen
Upravne naloge v občinski upravi opravljajo tajnik, višji upravni in strokovnotehnični delavci.
8. člen
Občinska uprava za družbene dejavnosti opravlja predvsem naloge na področjih:
– vzgoja in izobraževanje, otroško varstvo, interesne dejaavnosti mladih, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in kulturna dediščina, športno rekreativne dejavnosti, požarna varnost in zaščita pred naravnimi nesrečami, društvene dejavnosti.
Za navedena področja:
– pripravlja in uresničuje občinske akte in koncesije,
– pripravlja in uresničuje razvojne programe,
– skrbi za kritje materialnih stroškov,
– pospešuje delovanje in financira dejavnosti,
– spremlja uradne objave, natečaje in razpise,
– planira in nadzira porabo sredstev proračuna na področju družbenih dejavnosti.
9. člen
Občinska uprava za komunalo, okolje in prostor ter gospodarstvo opravlja predvsem naloge na področjih:
– urejanje prostora in urbanizem,
– priprave in sprejem prostorskih planov občine,
– priprave in sprejem prostorskih izvedbenih aktov,
– izkoriščanje zemeljskih kamenin in rudnin,
– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti, športno rekreacijskih in drugih javnih površin, urejanje javnih parkirišč, področje prometa in zvez,
– oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odplak in padavinskih vod,
– odvažanje odpadkov, javna snaga, čiščenje javnih površin,
– dimnikarska služba, pokopališka in pogrebna služba,
– priprava strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo, urejanje stavbnih zemljišč,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč, upravljanje s skladom stavbnih zemljišč,
– javne prireditve, organizacija komunalnega redarstva, javni red in mir,
– gospodarske javne službe,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva in urejanje okolja, v občinski pristojnosti,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobivanje dodatnih sredstev za navedena področja,
– pripravljanje predpisov, določanje prekrškov in kazni za občinsko pristojna področja,
– načrtovanje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev pri izvajanju opisanih nalog,
– načrtovanje gospodarskega razvoja občine, pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva in turizma ter drugih gospodarskih dejavnosti,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva in živinoreje, skrb za gospodarno rabo kmetijskih zemljišč, agromelioracijski ukrepi, pašni čebelarski red,
– spremljanje in analiza gospodarskih gibanj,
– pripravljanje strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in prijava na natečaje za skladnejši regionalni razvoj demografsko ogroženih območij,
– priprava predpisov na svojem delovnem področju.
V navedenih in drugih področjih sodeluje s krajevnimi skupnostmi.
10. člen
Občinska uprava na področju finančnih in splošnih zadev opravlja predvsem naslednje naloge:
– pridobivanje sredstev in premoženjsko pravne zadeve,
– volitve in imenovanja, lokalne volitve,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava,
– nadzor organiziranja občinskih prireditev in shodov,
– informacijska dejavnost,
– upravno nadzorstvo in upravljanje občinskega premoženja,
– finančna služba,
– priprava in razlaga občinskega proračuna in sklepnega računa proračuna,
– finančno poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– sodelovanje z nadzornim odborom,
– skrbi za občinske premičnine in nepremičnine,
– ustvarja pogoje za delovanje političnih strank,
– omogoča razmnoževanje za potrebe občanov.
Referent za splošne zadeve je lahko tudi sekretar občinskega sveta. Sekretar občinskega sveta poleg dela v referatu tudi:
– koordinira delo občinskih svetnikov, komisij in drugih delovnih teles sveta,
– pripravlja gradiva za seje,
– vodi protokol občinskega sveta,
– pripravlja akte iz pristojnosti občinskega sveta,
– skrbi za objavo odlokov in drugih aktov,
– pripravlja akte s področja volitev in imenovanj iz pristojnosti sveta in komisij,
– opravlja ostale zadeve s tega področja.
11. člen
Sistemizacijo delovnih mest določa župan z aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Župan sprejema delavce občinske uprave v delovno razmerje. Delavci, zaposleni v občinski upravi, so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonsko določenimi koeficienti in drugimi akti, določa župan, ki odloča tudi o njihovem napredovanju in razrešitvi.
O disciplinski odgovornosti odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, na drugi pa župan.
12. člen
Tajnik občine je funkcionar.
O njegovih pravicah iz delovnega razmerja odloča na predlog župana komisija za mandatna vprašanja in imenovanja.
13. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državni upravi (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91 in 82/94).
14. člen
Župan ali po njegovem pisnem pooblastilu tajnik občine sprejema, na podlagi načrta delovnih mest, delavce v občinski upravi, z javnimi razpisi.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1525/96
Škofljica, dne 3. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.