Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3277. Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota, stran 4687.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) 8. in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določata grb in zastava Mestne občine Murska Sobota ter njuna uporaba (v nadaljnjem besedilu: grb in zastava).
2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
II. OBLIKA IN BARVE GRBA IN ZASTAVE
3. člen
Grb je v obliki ščita.
Predstavitev grba (blason):
Grb ima obliko ščita in je sestavljen iz treh barv, turkizne, zlate in srebrne. Osnovna barva grba je turkizna, ki je na sredini horizontalno razpolovljen s pasom srebrne barve in predstavlja ravnino. Nad pasom srebrne barve je sonce oziroma zlate krogle v treh pozicijah: levo vzhajajoče, v sredini v zenitu in desno zahajajoče. Sonca oziroma zlate krogle so v zlatorumeni barvi. Ščit je ob straneh obrobljen v zlatorumeni barvi.
Pri barvni upodobitvi grba se obvezno uporabljajo chromoton barvne oznake barv grba, ki so turkizna 204, ki je podlaga ščitu, siva barva 261, ki je horizontalni pas, zlatorumena barva 106, ki so sonca oziroma zlate krogle in obroba ščita.
4. člen
Zastava je dvobarvna, vzdolžno je razdeljena po sredini na dve polji, v razmerju ena proti ena, od katerih je levo polje gledano od spredaj bele barve, desno polje pa je turkizne barve. Na zastavi so na zgornji tretjini v zlatorumeni barvi upodobljena vsa tri sonca oziroma zlate krogle, ki sestavljajo grb mestne občine. Dolžina zastave je trikratna širina, širina zastave je ena tretjina dolžine.
Pri barvni upodobitvi zastave se obvezno uporabljajo chromoton barve. Turkizna 204, bela barva, zlatorumena 106.
5. člen
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
Črno-beli upodobitvi grba in zastave sta objavljeni v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Barvni upodobitvi grba in zastave se nahajata na sedežu Mestne uprave mestne občine Murska Sobota.
6. člen
Grb se praviloma uporablja v barvni upodobitvi. Izjemoma se uporablja enobarvno v črno-beli upodobitvi ali v reliefni obliki (slepi tisk).
Grb se lahko uporablja tudi na odlitku.
7. člen
Zastava se uporablja samo v barvni obliki.
Zastava za izobešanje se izdeluje iz blaga, ki ne sme biti prosojno.
III. UPORABA GRBA IN ZASTAVE
8. člen
Grb se uporablja:
– v pečatu, štampiljkah in oznakah dokumentov organov mestne občine, mestne uprave mestne občine ter mestnih četrti in krajevnih skupnosti,
– v prostorih in na poslopju, kjer je sedež mestne občine,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo župan mestne občine, podžupan, predsednik mestnega sveta in člani mestnega sveta, nadzorni odbor in mestna uprava,
– na sejah mestnega sveta in ob prazniku mestne občine,
– na službenih oblekah uradnih oseb mestne uprave mestne občine,
– na obvestilno informacijskih mestnih panojih,
– v prostorih in na zgradbah mestnih četrti in krajevnih skupnosti,
– na registrskih tablicah za motorna in priklopna vozila ter traktorje in traktorske priklopnike,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje mestne občine.
9. člen
Grb se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se mestna občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– v drugih podobnih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi grba v primerih, določenih v prvem odstavku tega člena, odloči župan Mestne občine Murska Sobota.
10. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež Mestne občine Murska Sobota.
11. člen
Zastava se izobesi ob prazniku Mestne občine Murska Sobota.
Zastavo se izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori mestne občine in prostorih mestne četrti in krajevnih skupnosti. Lahko se izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih. Zastava je izobešena ves čas praznika.
Zastavo se izobesi tudi ob obiskih uradnih delegacij in predstavnikov.
12. člen
Zastava je lahko izobešena:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se mestna občina predstavlja, oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
O izobešanju zastave v primerih, določenih v prvem odstavku tega člena odloči župan Mestne občine Murska Sobota.
IV. PRAVILA ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE
13. člen
Za uporabo grba in izobešanje zastave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike Slovenije.
Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način njune uporabe določila zakona.
14. člen
Če je zastava, ki se navpično izobeša, izobešena na drogu, morata biti barvi zastave razporejeni tako, da je, gledano od spredaj, bela na levi in turkizna na desni strani zastave in se na zgornji tretjini zastave nahajajo v zlatorumeni barvi upodobljena vsa tri sonca oziroma zlate krogle, ki sestavljajo grb mestne občine.
Če je zastava, ki se vodoravno izobeša, izobešena na drogu, morata biti barvi zastave razporejeni tako, da je gledano od spredaj, turkizna zgoraj in bela spodaj, in se upodobljena vsa tri sonca oziroma zlate krogle v zlatorumeni barvi, ki sestavljajo grb mestne občine, morajo nahajati v prvi tretjini leve polovice zastave.
15. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Izobešene zastave je potrebno odstraniti najkasneje v 24 urah po prenehanju razloga, zaradi katerega so bile izobešene.
Če mestni redar, ki opravlja nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, ugotovi, da se zastava uporablja v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo odstranitev zastave.
V. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen),
2. če uporablja grb in zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 15. člena),
3. če izobešene zastave niso odstranjene najkasneje v 24 urah po prenehanju razloga, zaradi katerega so bile izobešene (drugi odstavek 15. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/96
Murska Sobota, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.