Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3293. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Štorje (Sežana), stran 4714.

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) je svet Krajevne skupnosti Štorje na seji dne 27. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Štorje
1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi samoprispevka v denarju na podlagi sprejetega programa na zboru krajanov Krajevne skupnosti Štorje, ki zajema naselja Štorje, Podbreže, Majcni in Senadolice za izgradnjo mrliške vežice s pripadajočo infrastrukturo.
Vrednost programa Krajevne skupnosti Štorje znaša 20,000.000 SIT in bo predvidoma zbran s samoprispevkom. Svet Krajevne skupnosti Štorje lahko navedeni znesek valorizira v skladu z rastjo povprečnih OD v Republiki Sloveniji.
2. člen
Vsa dela, zajeta v 1. členu, bodo potekala po programu, ki ga je sprejel svet KS Štorje skupaj s sklepom o razpisu referenduma.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. novembra 1996, od 7. do 19. ure, na glasovnih mestih, ki jih določi volilna komisija sveta KS Štorje.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku Krajevne skupnosti Štorje, ki zajema naselje Štorje, Podbreže, Majcni in Senadolice in vsi zaposleni občani, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku ter lastniki nepremičnin v KS Štorje, ki tu nimajo stalnega bivališča.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno bivališče v KS Štorje ter lastniki nepremičnin v KS Štorje, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Samoprispevek plačujejo:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila in druge dohodke, ki imajo značaj plače po stopnji 2,5% od neto plače oziroma nadomestila,
– zavezanci za davek od dohodka iz dejavnosti od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo samoprispevek za socialno varnost po stopnji 2,5%,
– zavezanci za davek iz dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, po stopnji 2,5%,
– lastniki nepremičnin plačujejo 2,5% od neto povprečne slovenske plače mesečno,
– zavezanci, ki so prejemniki pokojnine, katere znesek presega višino najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, Davčni urad Koper, izpostava Sežana.
Lastnikom nepremičnin bo svet KS Štorje izstavljal položnice vsake tri mesece.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost dela, določeno z zakonom.
9. člen
Za pravilno in namensko porabo sredstev samoprispevka po programu odgovarja svet KS Štorje.
Sredstva se zbirajo na posebnem žiro računu KS Štorje.
10. člen
Svet KS Štorje bo izvajal nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev, zbranih s samoprispevkom. Enkrat letno bodo o poteku zbiranja sredstev in uresničevanju nalog razpravljali krajani na zboru.
11. člen
Pravilnost obračunavanja samoprispevka pri izplačevanju dohodka kontrolira Agencija za plačilni promet v Sežani in Davčna uprava RS, Davčni urad Koper, izpostava Sežana.
12. člen
Referendum vodi volilna komisija, ki jo imenuje svet KS Štorje, pri čemer smiselno uporablja določbe zakona o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
13. člen
Na referendumu se glasuje z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ŠTORJE
Glasovnica
za referendum dne 10. novembra 1996, o uvedbi samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001 za Krajevno skupnost Štorje za naslednje delo:
izgradnja mrliške vežice s pripadajočo infrastrukturo
glasujem
  ZA                               PROTI
Glasujte tako, da obkrožite ZA, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štorje, dne 27. septembra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Štorje
Branko Korošec l. r.