Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3268. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Kočevje, stran 4676.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kočevje na 19. seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Kočevje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kočevje, s sedežem Kočevje, Ljubljanska c. 26 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Kočevje (v nadaljevanju: vrtec), v čigar sestavo sodijo naslednje enote vrtca: Ostržek, Kekec, Čebelica, Mojca in Narcisa.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status vrtca
2. člen
Vrtec posluje pod imenom: Vrtec Kočevje.
Sedež zavoda je: Kočevje, Cesta na stadion 3
Skrajšano ime vrtca: VVZ Kočevje
V sestavo Vrtca Kočevje sodijo:
– enota Ostržek, Kočevje, Cesta na stadion 3,
– enota Kekec, Kočevje, Reška c. 8,
– enota Čebelica, Kočevje, Ljubljanska c. 22,
– enota Mojca, Stara Cerkev 20,
– enota Narcisa, Kočevska Reka.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Vrtec je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Vrtec je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Vrtec je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1076/00.
Vrtec se vpiše v razvid zavodov vzgoje in varstva otrok, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Vrtec je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: Vrtec Kočevje.
Vrtec ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena vrtec uporablja v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom ali varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena vrtec uporablja za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj vrtca.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj vrtca, in sicer brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.
9. člen
Vrtec podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet podpisujejo vrtec ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce vrtca, pooblaščene za podpisovanje vrtca v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
III. DEJAVNOST VRTCA
10. člen
Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju celotne občine.
Matična enota vrtca je enota Ostržek, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje vse otroke v dnevno varstvo in druge oblike dejavnosti vrtca.
11. člen
Dejavnost vrtca je: M/80.101 dejavnost vrtcev.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Vrtec opravlja javno veljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Vrtec izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok v varstvenih družinah in vse druge oblike vzgojnovarstvenega dela, ki jih navaja zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96).
Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne izda soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojnovarstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.
14. člen
Vrtec lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI VRTCA
15. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev
Vrtec ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet vrtca
16. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov, in sicer:
trije predstavniki ustanovitevlja,
pet predstavnikov delavcev vrtca,
trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Kočevje.
Predstavnike delavcev vrtca se voli izmed vseh delavcev vrtca.V svetu morajo biti enakomerno zastopani delavci vseh enot vrtca.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Na konstituantni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika.
Svet odloča z večino glasov.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Za člana sveta vrtca je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovih otrok – varovancev v vrtcu.
17. člen
Svet vrtca:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt in poročila o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problemtiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka, v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev v vrtcu,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov in povezovanju v skupnost vrtcev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ter splošnimi akti vrtca.
18. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet vrtca se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij (zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Uradni list RS, št. 42/93).
Svet vrtca najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev vrtca v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu vrtca po njegovem konstituiranju.
19. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet vrtca ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev vrtca, svet takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo za izvedbo nadomestnih volitev.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela v vrtcu.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovoraja za njegovo izvedbo,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši in jih obvešča o delu vrtca in o spremembah pravic otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje s predšolsko zdravstveno službo,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgojnovarstveni dejavnosti ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ob tem se upošteva 144. in 145. člen zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Mandat ravnatelja traja 4 leta.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca v soglasju z ministrom za šolstvo in šport.
Svet vrtca si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in ustanovitelja.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor oziroma ustanovitelj ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bilo zaprošeno, lahko svet vrtca imenuje ravnatelja brez mnenja.
22. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, minister v naslednjih osmih dneh imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja.
Pomočnik ravnatelja
23. člen
Vrtec ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev vrtca.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
Vodja enote vrtca
24. člen
Vsaka enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima naziv mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji in naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.
Strokovni organi
25. člen
Strokovni organi vrtca so vzgojiteljski zbor, strokovni aktiv vzgojiteljev in drugi z zakonom določeni organi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov vrtca se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
Svet staršev
26. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Svetovalna služba
27. člen
Zavod lahko organizira v skladu s standardi in normativi tudi svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca ter šolami pri načrtovanju razvoja vrtca in pri oblikovanju vzgojnih programov.
Knjižnica
28. člen
Vrtec ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo za potrebe strokovnih delavcev pri vzgojnem delu, ga strokovno obdeluje, hrani in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo.
V. ZAPOSLENI V VRTCU
29. člen
Vzgojno in drugo strokovno delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski jezik in imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski jezik.
30. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev vrtec uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v vrtcu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. Pred prijavo prostega delovnega mesta si mora vrtec pridobiti soglasje ustanovitelja. O vsakem prostem delovnem mestu srokovnega delavca mora vrtec pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO VRTCA
31. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo vrtca.
Ustanovitelj zagotavlja vrtcu sredstva in premoženje, s katerim je vrtec upravljal do uveljavitve tega odloka. Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
32. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v vrtcu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti vrtca, krije ustanovitelj.
33. člen
Za nadstandardne storitve lahko vrtec pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Vrtec lahko ustanovi poseben sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina predpisanega vzgojnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje svet staršev.
Predstavnike vrtca v upravni odbor sklada imenuje svet vrtca. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme posebna pravila.
34. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja vrtec.
VII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, namensko porabo sredstev in opravljanje vzgoje in varstva v vrtcu, izvaja šolska inšpekcija.
36. člen
Porabo javnih sredstev vrtcu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira pristojni organ ustanovitelja.
37. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela iz področij, ki niso navedena v 35. in 36. členu tega odloka, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
VIII. SPLOŠNI AKTI VRTCA
38. člen
Vrtec lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
39. člen
Splošne akte vrtca sprejme svet vrtca ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov vrtca se določi s pravili vrtca.
40. člen
V zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, se neposredno uporabljajo določila ustreznih zakonov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda Kočevje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/92 in statut VVZ Kočevje, sprejet na seji sveta dne 16. 12. 1992.
42. člen
Vrtec mora uskladiti svojo organizacijo in organe vrtca v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
43. člen
Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
44. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-5/96-151
Kočevje, dne 27. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.