Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3295. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri Žusmu (Šentjur pri Celju), stran 4716.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) ter 40. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) izdaja župan Občine Šentjur pri Celju
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri Žusmu
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev dopolnitve odloka o PUP za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri Žusmu (Uradni list RS, št. 12/91, 80/94).
II
Osnutek obsega dopolnitev območja, ki ga ureja PUP pod zap. št. 8 in oznako S 10 – stanovanjska soseska Hruševec in se dopolni tako, da poteka nova meja območja po robu parcel št. 1229 in 1231/1 k. o. Šentjur, nakar meja preide v k. o. Krajnčica in poteka po robu parcele št. 563, prečka parceli št. 560 in 589, gre po zahodnem robu parcele št. 590/4, prečka parceli št. 608, 669/1, preide iz KS Šentjur – center v KS Šentjur – okolica, prečka parcele 670, 671, 672/1 in 597/1, nato poteka proti jugozahodu ob cesti Hruševec–Krajnčica, se odcepi proti jugu po robu parcele 689/10 in prečka parceli št. 692/2 in 691/1. Od tu poteka ob cesti proti Šentjurju do sedanjega območja z oznako S 10.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Šentjur – center in Šentjur – okolica ter na Občini Šentjur pri Celju, na Oddelku za okolje in prostor, soba 49.
V času javne razgrnitve morata Krajevni skupnosti Šentjur – center in Šentjur – okolica organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve morata sveta Krajevne skupnosti Šentjur – center in Šentjur – okolica v petnajstih dneh oblikovati svoje stališče, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavita županu občine, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šentjur pri Celju, dne 9. septembra 1996.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.