Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3242. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Moravske Toplice, stran 4647.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 – odl. US in 58/95 – odl. US) v zvezi z 99. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi namakanja na območju Občine Moravske Toplice
1. člen
S to odredbo se uvede namakanje ter izvedba kompleksnega namakalnega sistema na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Moravske Toplice, na površini 70,13 ha.
2. člen
Namakanje kmetijskih zemljišč po tej odredbi obsega ukrepe za zagotavljanje optimalnega vodnega režima za intenzivno kmetijsko pridelavo.
3. člen
Namakanje se uvede na kmetijskih zemljiščih, ki so vključena v poskusno namakalno polje Ivanci. Namakalno območje obsega naslednje parcele v k.o. Ivanci: 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233/1, 1233/2, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1330, 1331, 1332, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338/1, 1338/2, 1339, 1340, 1341, 1342/1, 1342/2, 1342/3, 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378, 1379/1, 1379/2, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397/1, 1397/2, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409/1, 1409/2, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420/1, 1420/2, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1438/1, 1438/2, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453/1, 1453/2, 1454/1, 1454/2, 1455/1, 1455/2, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1551, 1552/1, 1552/2, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564/1, 1564/2, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573/1, 1573/2, 1574, 1575, 1576, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609/1, 1609/2, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626.
Meje območij namakanja ter izvedbe namakalnih sistemov so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Pomurskem namakalnem konzorciju, g.i.z. Murska Sobota.
4. člen
Investitorji namakanja po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
5. člen
Sredstva za namakanje zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
6. člen
Namakanje zemljišč po tej odredbi obsega izgradnjo namakalnega sistema, ki mora biti v skladu z investicijskim programom, ki zajema:
– objekte in naprave, za katere bodo morali lastniki oziroma uporabniki sami zagotoviti sredstva za njihovo delovanje,
– način rabe kmetijskih zemljišč na namakalnem območju,
– prispevek, ki ga plačujejo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na namakalnem območju za skupne naprave in objekte.
7. člen
Investitor mora vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli. Za izgradnjo namakalnih sistemov si mora investitor pridobiti predhodno lokacijsko dovoljenje za izgradnjo objektov pa še gradbeno dovoljenje ter zagotoviti higiensko ustreznost vode za namakanje.
8. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe mora biti po končani izgradnji namakalnega sistema usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarjenju in izvedena uskladitev katastrskih podatkov z dejanskim stanjem v naravi.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe morajo redno vzdrževati objekte in naprave na svojih zemljiščih tako, da so trajno uporabni ter vzdrževati doseženo rodovitnost namakalnih zemljišč.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-42/96
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.