Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3275. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina, stran 4685.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 20., 65. do 68. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je občinski svet na 17. redni seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah in spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 38/96) se v 4. členu za besedo “obvezne” doda “in izbirne”. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Način izvajanja javne službe iz prvega odstavka tega člena se določi z odlokom o izvajanju posamezne javne službe.”
2. člen
V 9. členu odloka se črta besedilo 5. točke prvega odstavka, doda pa se novo besedilo te točke, ki se glasi:
5. javna snaga in čiščenje javnih površin
Dodata se novi točki 6 in 7, ki se glasita:
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. urejanje in vzdrževanje lokalnih cest in avtobusnih postajališč.
Št. 301-1/96
Loška dolina, dne 30. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.