Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3315. Zakon o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (ZNGUIG)
3316. Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ)
3317. Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
3318. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI)

Odloki

3319. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1995 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS95)
3320. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1996 (OdFNBS96)

Drugi akti

3321. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3322. Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
3384. Uredba o cenah informacijskih in drugih storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
3385. Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v Republiki Sloveniji

Odloki

3386. Odlok o spremembi odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine

Pravilniki

3387. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o štipendiranju

Sklepi

3323. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu
3324. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Innsbrucku
3325. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Innsbrucku

MINISTRSTVA

3326. Odredba o višini in načinu plačevanja pristojbine od zavarovalnih premij in drugih zavarovalnih poslov
3327. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Mestne občine Koper
3328. Pravilnik o pogojih za povezovanje fiksnih radijskih telefonskih naročnikov na javno telekomunikacijsko omrežje prek mobilnega radiotelefonskega sistema NMT
3329. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih in merilih za sprejem študentov v študentske domove
3330. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 11. aprila 1996 razveljavljeno dovoljenje za promet
3331. Dopolnitev seznama zdravil, za katera je bilo od 12. 4. 1996 do 28. 6. 1996 izdano dovoljenje za promet
3388. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3389. Navodilo o določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine upravičencu, ki po 1.1.1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove
3390. Merila za določitev strokovnega naziva prvak

OBČINE

Beltinci

3332. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci

Brežice

3333. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
3334. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
3335. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu UND 4 in UND 5 Dobova
3336. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Forma Sromlje
3337. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Dedro Dobova
3338. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za obrtniško cono Brežice
3339. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Cerklje
3340. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu naselje Hrastnika II v Brežicah
3341. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Dobovo-Sever
3342. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
3343. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart kare D in E
3344. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za 19 počitniških hišic pri Sobenji vasi-Račnik
3345. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za 8 weekend hišic na Griču
3346. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za počitniško naselje Velike Malence
3347. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Nova vas
3348. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah
3349. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Trnje-Zakot
3350. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah
3351. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda, Knjižnice Brežice
3352. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice
3353. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje gospodarska cona Slovenska vas

Dobrepolje

3354. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1996-2000, sprejetega 1986 in dopolnjenega 1987, 1989, 1990, 1993 in 1994 leta, za...

Gorenja vas-Poljane

3355. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Idrija

3356. Odlok o varstvu zraka v Občini Idrija

Kamnik

3357. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Križ

Komen

3358. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen
3359. Sklep o javnem interesu na področju kulture Občine Komen
3360. Sklep o javnem interesu na področju kulture Občine Komen
3361. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Komen

Kranj

3362. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj

Lenart

3363. Odlok o koncesiji za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb
3364. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart
3365. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt

Novo mesto

3366. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1996
3367. Odlok o imenovanju novega naselja Koglo

Radenci

3368. Odlok o prazniku Občine Radenci

Ribnica

3369. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
3370. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica
3371. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
3372. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ribnica

Slovenska Bistrica

3373. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Oplotnica
3374. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Oplotnica
3375. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju

Slovenske Konjice

3376. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve ZN industrijska cona Slovenske Konjice - območje Kostroja
3377. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve ZN Loče

Šentjernej

3378. Odlok o plakatiranju v Občini Šentjernej

Škofljica

3379. Odlok o komunalnih taksah v Občini Škofljica
3380. Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica

Trebnje

3381. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Veliki Gaber

Žalec

3382. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3383. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

52. Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS)
53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji (BATIRN)
54. Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov (BUSVU)
55. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih predmetov in dobrin (BUSZKP)
56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb (BROSVZN)
57. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o zaposlovanju delavcev zaradi poglabljanja njihovih poklicnih in jezikovnih znanj (Dogovor o zdomskih delojemalcih) (BDEZD)
58. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzajemni ukinitvi vizumov (BLIVUV)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti