Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3356. Odlok o varstvu zraka v Občini Idrija, stran 4793.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) na seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o varstvu zraka v Občini Idrija
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom se ureja določena vprašanja in ukrepe na področju varstva zraka z namenom ohranitve oziroma izboljšanja kvalitete zraka na območju Občine Idrija in določijo stopnje onesnaženosti zraka.
2. člen
Odlok velja za vse objekte in naprave, ki na območju Občine Idrija stalno ali občasno onesnažujejo zrak.
3. člen
Vsi podatki, ki na kakršenkoli način zadevajo varstvo, onesnaževanje ali onesnaženost zraka so javni in so jih vsi subjekti dolžni posredovati občinskemu organu, pristojnem za varstvo okolja.
II. OBMOČJA ONESNAŽENOSTI ZRAKA
4. člen
V skladu z odlokom o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list SRS, št. 19/88) spada mesto Idrija v III. območje onesnaženosti zraka, to je v območje, v katerem je zrak onesnažen nad dovoljeno, vendar pod kritično mejo.
Ostala naselja na območju Občine Idrija spadajo v I. območje onesnaženosti zraka, to je v območja, kjer je zrak onesnažen do ene petine dovoljene meje.
Pri ugotavljanju obremenitve zraka in pri ukrepih in prepovedih, ki veljajo za posamezne onesnaževalce, se v skladu s 27. členom zakona o varstvu okolja uporabljajo določila predpisov Vlade RS.
III. UKREPI ZA VARSTVO ZRAKA
5. člen
Na območju Občine Idrija je prepovedan prehod na manj primerno gorivo glede onesnaževanja zraka.
Če obstaja ob izgradnji novega objekta ali obnovi kurišča nad 100 Kw priključne moči možnost (tehnično, lastniško) priključitve le-tega na enega od naslednjih sistemov:
– bližnja kurilnica s še neizkoriščeno toplotno kapaciteto,
– toplovodno omrežje,
– javno plinsko omrežje,
je priključitev na takšen sistem obvezna.
V primerih iz prve alinee prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje lastnika najbližje primerne kurilnice in z njim skleniti ustrezno pogodbo. V pogodbi morajo biti dogovorjene pravice in obveznosti obeh strank v zvezi z uporabo in vzdrževanjem kurilnice. Za nove uporabnike veljajo enaki pogoji kot za že priključne.
6. člen
Prepovedano je sežiganje tekstila, usnja, umetnih snovi, gume, kemikalij, katrana, strešne lepenke, avtomobilskih gum, razprševalnih snovi, olj, lakov ter smeti in drugih snovi, ki povzročajo prekomerno onesnaževanje okolja, na prostem oziroma v kurilnih napravah, ki za to niso primerne in projektirane ali ki jih pod ustreznimi pogoji opredeljuje zakonodaja. Uporaba takšnih snovi je prepovedana tudi za različne kresove.
Prepoved iz prvega odstavka ne velja za postopke gorenja, ki so potrebni in odobreni s strani pristojnih organov v primerih preprečevanja ali obvladovanja naravnih katastrof, za saniranje njihovih posledic ter za potrebe šolanja in izobraževanja kadrov na področju požarne varnosti.
7. člen
Zaradi onesnaževanja zraka, ki zadeva samo prebivalce Občine Idrija, lahko občinski svet z odlokom določi povračila in takse, ki jih mora plačati onesnaževalec.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z denarno kaznijo v višini do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, če ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka.
Za enak prekršek se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo do 30.000 SIT.
9. člen
Z denarno kaznijo v višini najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, če ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka.
Za enak prekršek se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.
V. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna inšpekcijska služba.
11. člen
V Idriji in Spodnji Idriji je prepovedano ogrevanje s premogom. Rok za prehod na drugo gorivo je 30. oktober 1997.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Idrija, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti