Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb (BROSVZN), stran 305.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ROMUNIJE O SPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI NALOŽB (BROSVZN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb (BROSVZN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. oktobra 1996.
Št. 001-22-97/96
Ljubljana, dne 9. oktobra 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ROMUNIJE O SPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI NALOŽB (BROSVZN)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb, podpisan 24. januarja 1996 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb
Vlada Republike Slovenije in Vlada Romunije (v nadaljevanju pogodbenici),
sta se v želji okrepiti gospodarsko sodelovanje v vzajemno korist obeh držav,
z namenom ustvariti in ohranjati ugodne razmere za naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice
in zavedajoč se potrebe po pospeševanju in zaščiti tujih naložb zaradi krepitve gospodarske blaginje obeh držav,
dogovorili:
1. člen
Definicije
Po tem sporazumu:
(1) se izraz “vlagatelj” v zvezi s katero koli pogodbenico nanaša na:
(a) fizične osebe, ki imajo državljanstvo pogodbenice v skladu z njeno zakonodajo;
(b) pravne osebe vključno s podjetji, korporacijami, poslovnimi združenji in drugimi organizacijami, ki so ustanovljene ali drugače ustrezno organizirane v skladu z zakonodajo te pogodbenice in imajo svoj sedež na ozemlju te pogodbenice.
(2) Izraz “naložba” pomeni vse vrste sredstev, ki jih vloži vlagatelj ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in predpisi, in obsega med drugim predvsem:
(a) premičnine in nepremičnine ter druge stvarne pravice, kot so služnostne pravice, hipoteke, zaplembne in zastavne pravice;
(b) delnice, deleže in obveznice ter druge oblike udeležbe v kaki družbi;
(c) denarne zahtevke ali zahtevek za izvedbo, ki ima ekonomsko vrednost in je povezan z naložbo;
(d) pravice iz intelektualne lastnine skupaj s pravicami glede avtorstva, patentov, industrijskih konstrukcij ali modelov, zaščitnih znakov proizvajalca ali izvajalca storitev, firme, know-howa in vrednosti na podlagi dobrega imena in slovesa, kot tudi druge podobne pravice, ki so priznane z zakoni pogodbenic;
(e) koncesije, dodeljene z zakonom, pogodbo ali odločbo oblasti v skladu z zakonom, za prevzem gospodarske dejavnosti z ekonomsko vrednostjo, vključno s pravico do iskanja, gojenja, pridobivanja, ali izkoriščanja naravnih bogastev.
Sprememba oblike naložbe ali reinvestiranja sredstev ne vpliva na naravo teh sredstev kot naložb.
(3) Izraz “dohodek” pomeni prihodke od naložbe in vključuje predvsem, ne pa izrecno, dobiček, dividende, obresti, prihodke od kapitala, avtorske honorarje, honorarje za upravljanje in tehnično pomoč ali druge honorarje, ne glede na obliko, v kateri je donos plačan.
(4) Izraz “ozemlje” pomeni ozemlje vsake od pogodbenic vključno s teritorialnim morjem in izključno ekonomsko cono, nad katero država uveljavlja suverenost, suverene pravice in jurisdikcijo v skladu z državno in mednarodno zakonodajo.
2. člen
Spodbujanje in zaščita
(1) Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju čimbolj spodbujala naložbe vlagateljev druge pogodbenice in dopuščala take naložbe v skladu s svojimi zakoni in predpisi.
(2) Ko enkrat dopusti neko naložbo na svojem ozemlju, mora pogodbenica v skladu s svojimi zakoni in predpisi zagotoviti potrebna dovoljenja, ki se zahtevajo za tako naložbo.
(3) Vsaka pogodbenica bo ščitila naložbe, ki jih bodo opravili vlagatelji druge pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in predpisi. Nobena pogodbenica ne bo sprejemala neupravičenih ali diskriminatorskih ukrepov, s katerimi bi kakor koli škodovala upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju, širitvi, prodaji ali likvidaciji naložb.
3. člen
Obravnava
(1) Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju zagotovila pravično in nepristransko obravnavo naložb in donosov vlagateljev druge pogodbenice. Ta obravnava v nobenem primeru ne bo manj ugodna od obravnave, ki jo pogodbenica v podobnih okoliščinah zagotavlja svojim vlagateljem, oziroma vlagateljem iz kake tretje države, pač glede na to, kaj je ugodnejše.
(2) Določbe tega sporazuma o zagotavljanju obravnave, ki velja za državo z največjimi ugodnostmi, ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo eno pogodbenico, da dodeli naložbam in vlagateljem druge pogodbenice ugodnosti, ki izhajajo iz:
(a) kake obstoječe ali prihodnje carinske ali gospodarske unije, področja svobodne trgovine ali podobnega območnega gospodarskega sporazuma, katerega članica je ali postane katera od pogodbenic;
(b) določb o dvojni obdavčitvi ali drugih sporazumov o obdavčitvi s kako tretjo državo.
4. člen
Prenosi
(1) Pri naložbah vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice bo slednja dovolila prost prenos plačil v zvezi z naložbami, vključno:
(a) začetnega kapitala in dodatnih prispevkov h kapitalu za vzdrževanje ali razvoj naložbe;
(b) donosov;
(c) sredstev za odplačilo posojil v zvezi z naložbo;
(d) prihodkov od prodaje ali likvidacije celotne naložbe ali kakega njenega dela;
(e) odškodnine na podlagi 5. člena tega sporazuma;
(f) zaslužkov državljanov druge pogodbenice, ki so zaposleni in lahko opravljajo dela v zvezi z naložbami na njenem ozemlju.
(2) Po poravnavi finančnih obveznosti v zvezi z naložbo bodo prenosi opravljeni brez odlašanja, če ni drugače dogovorjeno z vlagateljem. Prenosi bodo opravljeni v valuti, v kateri je bila naložba prvotno opravljena, ali v kateri koli konvertibilni valuti, za katero se dogovorita vlagatelj in pogodbenica, opravljeni pa bodo na podlagi tržnega menjalnega tečaja, ki bo veljal na dan prenosa.
Prenosi bodo opravljeni v skladu z zakoni in predpisi, ki določajo postopek vsake od pogodbenic.
Za potrebe tega odstavka pomenijo prenosi brez odlašanja prenos v roku, ki ne presega šest mesecev.
(3) Vsaka pogodbenica bo prenosom zagotovila obravnavo v skladu s 3. členom tega sporazuma.
5. člen
Razlastitev in odškodnina
(1) Nobena pogodbenica ne bo posredno ali neposredno sprejemala ukrepov razlastitve, nacionalizacije ali drugih ukrepov z enakovrednim učinkom (v nadaljevanju “razlastitev”) proti naložbi, ki jo na njenem ozemlju opravi kak vlagatelj druge pogodbenice, razen če so ukrepi sprejeti v javnem interesu, na nediskriminacijski podlagi, v skladu z ustreznim sodnim postopkom in proti takojšnji, učinkoviti in ustrezni odškodnini. Taka odškodnina bo temeljila na tržni vrednosti razlaščene naložbe neposredno pred razlastitvijo, oziroma v trenutku, ko je javnost seznanjena s predlagano razlastitvijo, glede na to, kaj se prej primeri. Plačljiva je od datuma razlastitve, obresti se obračunavajo na podlagi šestmesečnega LIBOR-ja do datuma plačila, plačati jo je treba brez odlašanja in mora biti prosto prenosljiva.
(2) Vlagatelju pogodbenice, čigar naložba ima zaradi vojne, drugega oboroženega spopada, revolucije, izrednega stanja ali upora, izgube, bo zagotovljena obravnava v skladu s 3. členom tega sporazuma. Vlagatelj bo ne glede na okoliščine upravičen do odškodnine.
6. člen
Naložbe pred sporazumom
Ta sporazum velja tudi za naložbe, ki so ob njegovi uveljavitvi že obstajale. Ne velja pa za spore, ki nastanejo pred njegovo uveljavitvijo.
7. člen
Druge obveznosti
(1) Če je na podlagi zakonodaje ene pogodbenice naložba vlagatelja iz druge pogodbenice upravičena do obravnave, ki je ugodnejša od obravnave, zagotovljene po tem sporazumu, bo taka zakonodaja v obsegu, v katerem je ugodnejša, prevladala nad tem sporazumom.
(2) Vsaka pogodbenica bo spoštovala vsako drugo obveznost, ki jo sprejme v zvezi z naložbami, ki jih na njenem ozemlju izvajajo vlagatelji druge pogodbenice.
8. člen
Subrogacija
(1) Če ena pogodbenica ali njena imenovana agencija plača neko plačilo svojemu lastnemu vlagatelju na podlagi finančnega poroštva za nekomercialna tveganja, ki ga je odobrila v zvezi s kako naložbo na ozemlju druge pogodbenice, bo slednja po načelu subrogacije priznala prenos vsakršne pravice ali lastništva tega vlagatelja na prvo pogodbenico ali njeno imenovano agencijo. Druga pogodbenica bo upravičena do nadomestila dajatev in drugih javnih pristojbin, ki jih dolguje in jih mora plačati vlagatelj.
(2) Če pogodbenica plača neko plačilo svojemu vlagatelju in prevzame pravice in terjatve vlagatelja, ta vlagatelj ne sme uveljavljati teh pravic in terjatev do druge pogodbenice, če ni pooblaščen, da nastopa v imenu pogodbenice, ki je opravila plačilo.
9. člen
Reševanje sporov med eno pogodbenico in vlagateljem iz druge države pogodbenice
(1) Vsak spor, ki bi nastal med pogodbenico in vlagateljem iz druge države pogodbenice v zvezi s kako naložbo, bo, če je le mogoče, rešen prijateljsko.
(2) Če spora ni mogoče rešiti prijateljsko v šestih mesecih od datuma zahtevka za rešitev, lahko vlagatelj predloži spor po svoji izbiri v reševanje:
(a) pristojnemu sodišču pogodbenice, na ozemlju katere je bila naložba opravljena; ali
(b) Mednarodnemu središču za poravnavo sporov v zvezi z naložbami (ICSID) v skladu s Konvencijo o reševanju sporov v zvezi z naložbami med državami in državljani drugih držav, sprejeto v Washingtonu 18. marca 1965; ali
(c) arbitražnemu sodišču, ustanovljenemu posebej za to priložnost na podlagi pravilnika o arbitraži Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), če se v spor vpleteni stranki ne dogovorita drugače.
(3) Vsaka pogodbenica s tem pristaja na predložitev spora v zvezi z naložbami v mednarodno poravnavo ali arbitražo. Arbitražne razsodbe so dokončne in obvezujoče za v spor vpleteni stranki. Vsaka pogodbenica bo zagotovila izvršbo arbitražne razsodbe na svojem ozemlju.
(4) Pogodbenica, ki je vpletena v spor, ne bo v nobeni fazi postopka ali izvršbe razsodbe kot ugovor navajala svoje imunitete ali dejstva, da je ali bo vlagatelj, ki je druga v spor vpletena stranka, prejel odškodnino na podlagi zavarovalne pogodbe za celotno domnevno škodo ali izgubo ali njen del.
10. člen
Reševanje sporov med pogodbenicama
(1) Reševanje sporov med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo določb tega sporazuma bo potekalo po diplomatski poti.
(2) Če pogodbenici v šestih mesecih od datuma zahtevka za rešitev ne moreta doseči dogovora, bo spor na zahtevo katere koli pogodbenice predložen arbitražnemu sodišču iz treh članov.
(3) Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer na tale način. V dveh mesecih po prejemu zahtevka za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega člana sodišča. Ta dva člana potem izbereta državljana kake tretje države, ki je imenovan za predsednika sodišča, ko ga potrdita pogodbenici. Predsednika je treba imenovati v dveh mesecih od datuma imenovanja drugih dveh članov.
(4) Če v rokih iz odstavka (3) tega člena potrebna imenovanja niso opravljena, lahko v odsotnosti kakršnega koli drugega dogovora katera koli pogodbenica zaprosi predsednika Mednarodnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik državljan katere od pogodbenic ali zaradi kakih drugih razlogov ne more opravljati omenjene funkcije, je treba zaprositi podpredsednika, da opravi potrebna imenovanja. Če je podpredsednik državljan katere od pogodbenic ali če ne more opravljati omenjene funkcije, je treba zaprositi naslednjega po funkciji najvišjega člana Mednarodnega sodišča, ki ni državljan nobene od pogodbenic, da opravi potrebna imenovanja.
(5) Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Vsaka pogodbenica nosi stroške za svojega člana sodišča in svoje zastopstvo v arbitražnem postopku. Enakomerno porazdeljene stroške za predsednika in druge stroške nosita pogodbenici.
(6) Sodišče določi svoj postopek ob upoštevanju določb tega člena.
(7) Odločitve sodišča so dokončne in obvezujoče za obe pogodbenici.
11. člen
Posvetovanja
Predstavniki obeh pogodbenic se bodo po potrebi sestajali zaradi:
(a) ocene izvajanja tega sporazuma;
(b) izmenjave pravnih informacij in naložbenih priložnosti;
(c) izmenjave pogledov o sporih v zvezi z naložbami;
(d) posredovanja predlogov o pospeševanju naložb;
(e) preučevanja drugih vprašanj v zvezi z naložbami.
12. člen
Začetek, trajanje in prenehanje veljavnosti sporazuma
(1) Ta sporazum bo začel veljati trideset dni po datumu, ko bosta pogodbenici obvestili druga drugo, da so izpolnjene ustavne zahteve za začetek njegove veljavnosti. Začetno obdobje veljavnosti sporazuma je deset let. Po tem obdobju bo veljal naprej, razen če katera od pogodbenic druge pisno ne obvesti o nameri, da sporazum odpove. Sporazum preneha veljati eno leto potem, ko druga pogodbenica prejme obvestilo o odpovedi.
(2) Za naložbe, opravljene pred datumom, ko stopi v veljavo obvestilo o prekinitvi tega sporazuma, bodo določbe členov 1 do 11 ostale v veljavi še nadaljnjih deset let.
V potrditev dogovorjenega sta podpisana, ustrezno pooblaščena s strani svojih vlad, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 24. januarja 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem, romunskem in angleškem jeziku. Vsa besedila so enako verodostojna. Ob različni razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Za Vlado
Romunije
Alexandru Stanescu l. r.
A G R E E M E N T
between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Romania on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of Romania (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”)
Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States,
Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,
Recognizing the need to promote and protect foreign investments with the aim to foster economic prosperity of both States,
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
(1) The term “investor” refers with regard to either Contracting Party to:
(a) natural persons who have citizenship of the Contracting Party, according to its laws;
(b) legal entities, including companies, corporations, business associations and other organisations, which are constituted or otherwise duly organised under the law of that Contracting Party and have their seat in the territory of that Contracting Party.
(2) The term “investment” shall mean every kind of asset invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in accordance with its laws and regulations, and include in particular, though not exclusively:
(a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as servitudes, mortgages, liens, pledges;
(b) shares, stocks, bonds and debentures and other form of participation in a company;
(c) claims to money or a claim to performance having an economic value and associated with an investment;
(d) intellectual property rights including rights with respect to copyright, patents, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, know-how and goodwill, as well as other similar rights recognized by the laws of the Contracting Parties;
(e) concessions conferred by law, contract or any decision of the authorities in accordance with the law to undertake economic activity and having economic value including the right to search, cultivate, extract or exploit natural resources.
Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as an investment.
(3) The term “returns” shall mean the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, dividends, interest, capital gains, royalties, management and technical assistance or other fees, irrespective of the form in which the return is paid.
(4) The term “territory” shall mean the territory of each Contracting Party, including the territorial sea and the exclusive economic zone over which the State concerned exercises sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in accordance with national and international law.
Article 2
Promotion and Protection
(1) Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible investments made by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its laws and regulations.
(2) Once a Contracting Party has admitted an investment on its territory, it shall, in accordance with its laws and regulations, grant the necessary permits required for such an investment.
(3) Each Contracting Party shall protect investments made by investors of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations. Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, disposal or liquidation of investments.
Article 3
Treatment
(1) Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory to investments and returns of investors of the other Contracting Party. This treatment shall be in no case less favourable than that which, in like circumstances, the Contracting Party grants to its own investors or investors of any third State, whichever is more favourable.
(2) The provision of this Agreement relating to granting of the most favoured nation treatment shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investments and investors of the other Contracting Party the advantages resulting from:
(a) any existing or future customs or economic union, free trade area or similar regional economic agreement to which either Contracting Party is or becomes a party;
(b) the provisions of a double taxation or other agreements regarding matters of taxation with a third State.
Article 4
Transfers
(1) Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall permit the transfer freely of payments relating to investments, including:
(a) the initial capital and any additional contribution to capital for the maintenance and development of an investment;
(b) returns;
(c) funds in repayment of loans related to an investment;
(d) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment;
(e) compensation pursuant to Article 5 of this Agreement;
(f) earnings of citizen of the other Contracting Party who are employed and allowed to work in connection with investments in its territory.
(2) After the fulfilment of the financial obligations pertaining to an investment, transfers shall be made without delay, unless otherwise agreed with the investor. Transfers shall be made in the currency in which the investment was originally made or in any convertible currency agreed by the investor and the Contracting Party concerned, and shall be made at the market rate of exchange applicable on the date of transfer.
The transfers shall be made pursuant to laws and regulations relating to procedure of each Contracting Party.
For the purposes of this paragraph, transfers without delay means transfer within a period not exceeding six months.
(3) Each Contracting Party shall grant transfers treatment in accordance with Article 3 of this Agreement.
Article 5
Expropriation and Compensation
(1) Neither Contracting Party shall take, either directly or indirectly, measures of expropriation, nationalization or any other measure having equivalent effect (hereinafter referred to as “expropriation”) against investment made in its territory by an investor of the other Contracting Party, unless the measures are taken in the public interest, on a non-discriminatory basis, under due process of law and against prompt, effective and adequate compensation. Such compensation shall be based on the market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or at the time the proposed expropriation became public knowledge, whichever is the earlier. It shall be payable from the date of expropriation with interest calculated on a six month LIBOR basis until the date of payment and shall be paid without delay and shall be freely transferable.
(2) The investor of one Contracting Party whose investment suffers losses due to war or any other armed conflict, revolution, state of emergency or rebellion shall be accorded treatment in accordance with Article 3 of this Agreement. The investor shall be, irrespective of the circumstances, entitled to compensation.
Article 6
Pre-agreement Investments
This Agreement shall also apply to investments existing at the time of its entry into force. However, it shall not apply to disputes that have arisen before its entry into force.
Article 7
Other Obligations
(1) If the legislation of one Contracting Party entitles the investment of an investor of the other Contracting Party to treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such legislation shall, to the extent that it is more favourable, prevail over this Agreement.
(2) Each Contracting Party shall observe any other obligation it has assumed with regard to investments made in its territory by investors of the other Contracting Party.
Article 8
Subrogation
(1) If one Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own investor under any financial guarantee against non-commercial risks it has granted in regard of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize, by virtue of the principle of subrogation, the assignment of any right or title of that investor to the first Contracting Party or its designated agency. The other Contracting Party shall be entitled to set off taxes and other public charges due and payable by the investor.
(2) Where a Contracting Party has made a payment to its investor and has taken over the rights and claims of the investor, that investor shall not, unless authorised to act on behalf of the Contracting Party making the payment, pursue those rights and claims against the other Contracting Party.
Article 9
Settlement of Disputes between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party
(1) Any dispute which may arise between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party relating to an investment shall, as far as possible, be settled amicably.
(2) If the dispute can not be settled amicably within six months from the date of request of settlement, the investor may submit the dispute, at his choice, for settlement to:
(a) the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made; or
(b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of the other States, done at Washington, on March 18, 1965; or
(c) an ad hoc arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute, shall be established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
(3) Each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dispute to international conciliation or arbitration. All arbitral awards shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party shall enforce the arbitral award in its territory.
(4) The Contracting Party which is a party to the dispute shall not raise as an objection, at any stage of the proceedings, or enforcement of an award, its immunity or the fact that the investor which is the other party to the dispute has received or will receive compensation under an insurance contract for all or part of its alleged damage or loss.
Article 10
Settlement of Disputes between Contracting Parties
(1) Disputes between the Contracting Parties regarding the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled through the diplomatic channels.
(2) If Contracting Parties cannot reach an agreement within six months from the date of request for settlement the dispute shall, upon request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal of three members.
(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who, on approval by the Contracting Parties, shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
(4) If the necessary appointments have not been made within the periods specified in paragraph (3) of this Article, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a citizen of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a citizen of either Contracting Party or if he is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a citizen of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.
(5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties.
(6) Subject to the provisions of this Article, the tribunal shall determine its own procedure.
(7) The decisions of tribunal are final and binding on both Contracting Parties.
Article 11
Consultations
The representatives of the two Contracting Parties shall hold meetings, when necessary, for the purpose of:
(a) reviewing the implementation of this Agreement;
(b) exchanging legal information and investment opportunities;
(c) exchanging views with respect to disputes in connection with investments;
(d) forwarding proposals on promotion of investments;
(e) studying other issues in connection with investments.
Article 12
Entry into Force, Duration and Termination
(1) This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Contracting Parties shall have notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. It shall remain in force for an initial period of ten years. Thereafter it shall remain in force unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing of the intention to terminate it. The termination of this Agreement shall become effective one year after the notice of termination has been received by the other Contracting Party.
(2) In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of Article 1 to 11 shall remain in force for a further period of ten years.
IN WITNESS THEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done at Ljubljana, on 24 January, 1996, in two originals, in Slovene, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of difference of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Janko Deželak (s)
For the Government of
Romania
Alexandru Stanescu (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 410-01/96-8/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
* Besedilo sporazuma v romunskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost