Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3355. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 4792.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane je ločen zbor krajanov Žabje vasi dne 3. 5. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane, in sicer za naselje Žabja vas (vse h.št., razen 8, 9 in 10).
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo vodovoda v Žabji vasi v dolžini 550 m.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 17. novembra 1996 v prostorih stanovanjske hiše Filipič Mirana v Žabji vasi št. 14.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 mesecev, to je od 1. 12. 1996 do 30. 4. 1997.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 3,000.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 720.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s takso uporabnikov za priklop na javni vodovod ter s sredstvi širše družbene skupnosti.
6. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin (stanov. hiša, počit. hiša) na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
Vsa gospodinjstva s stalnim bivališčem na območju Žabje vasi, za katerega je razpisan referendum ter lastniki stanovanjskih hiš Žabja vas št. 3 in 6 in počitniških hiš (Derlink Mirko in Plestenjak Igor), ki tukaj nimajo stalnega bivališča, po 80.000 SIT, v petih enakih mesečnih obrokih z rokom plačila do konca meseca za tekoči mesec.
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa bo obračunavala in odteguje obveznosti računovodska služba KS na podlagi izstavljenih položnic.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za obnovo vodovoda. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku za območje Žabje vasi, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki so zavezanci samoprispevka.
11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
GLASOVNICA
Za referendum dne 17. novembra 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo od 1. 12. 1996 do 30. 4. 1997 na območju Žabje vasi za financiranje obnove vodovoda v Žabji vasi.
glasujem
ZA                   PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
12. člen
Za vse drugo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Poljane
Anton Krek l. r.

AAA Zlata odličnost