Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3381. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Veliki Gaber, stran 4831.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Veliki Gaber je zbor krajanov Velikega Gabra dne 27. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Veliki Gaber
l. člen
Za območje Krajevne skupnosti Veliki Gaber se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju Krajevne skupnosti Veliki Gaber:
1. izgradnja mrliške vežice,
2. izboljšava vodovodnega in hidrantnega omrežja,
3. priprava projektov za odvodnjavanje in izgradnjo čistilnih naprav v vaseh Zagorica, Pristavica, Bič in Veliki Gaber,
4. asfaltiranje cest: v vasi Medvedjek, Zagorica–Dobravica, Gombišče–cesta proti Žužemberku, v Pristavici: Sever–Fortuna, vas Velike Dole (dolina), vas Male Dole,
5. asfaltne preplastitve za ceste: proti cerkvi, v zaselek Gline, v vas Mali Gaber, Zagorica (novi del), do Stehanje vasi,
6. ureditev muld in odvodnjavanja v Zagorici, Biču, Pristavici in v Vel. Gabru ob asfaltirani stezi od Hribarja proti železniški postaji,
7. ureditev poti: križišče Gombišč–cerkev, v Zagorici proti Kastelicu,
8. vzdrževanje cestnega omrežja in pluženje v zimskem času,
9. vzdrževanje javne razsvetljave,
10. zagotavljanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.
3. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah sredi leta l996 52,000.000 SIT.
4. člen
S samoprispevkom se bo zbralo 14,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– krajani s prispevkom v delu in lastnimi prispevki,
– proračun Občine Trebnje.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 4 let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
6. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. novembra 1996, od 7. do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Veliki Gaber, št. 52120-842-130-82128. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Veliki Gaber.
8. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestilo ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače; po stopnji 1,5% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 1,5% od neto plače in če se jim ne zagotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska dejavnost ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 1,5% od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1,5% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 4% od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Veliki Gaber dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
10. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Veliki Gaber in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
12. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Veliki Gaber, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski inciativi.
13. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI GABER
GLASOVNICA
Na referendumu dne, 10. 11. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 4 let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000, za financiranje programov:
1. izgradnja mrliške vežice,
2. izboljšava vodovodnega in hidrantnega omrežja,
3. priprava projektov za odvodnjavanje in izgradnjo čistilnih naprav v vaseh Zagorica, Pristavica, Bič in Veliki Gaber,
4. asfaltiranje cest: v vasi Medvedjek, Zagorica–Dobravica, Gombišče–cesta proti Žužemberku, v Pristavici: Sever–Fortuna, vas Velike Dole (dolina), vas Male Dole,
5. asfaltne preplastitve za ceste: proti cerkvi, v zaselek Gline, v vas Mali Gaber, Zagorica (novi del), do Stehanje vasi,
6. ureditev muld in odvodnjavanja v Zagorici, Biču, Pristavici in v Vel. Gabru ob asfaltirani stezi od Hribarja proti železniški postaji,
7. ureditev poti: križišče Gombišč - cerkev, v Zagorici proti Kastelicu,
8. vzdrževanje cestnega omrežja in pluženje v zimskem času,
9. vzdrževanje javne razsvetljave,
10. zagotavljanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.
glasujem
ZA             PROTI
(pečat)
Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Veliki Gaber.
16. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
17. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavi v Uradnem listu RS.
18. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/96
Veliki Gaber, dne 27. septembra 1996.
Predsednik
Krajevne skupnosti
Veliki Gaber
Andrej Sever l. r.

AAA Zlata odličnost