Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3369. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, stran 4803.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96), je Občinski svet občine Ribnica na 16. seji dne 19. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ribnica, s sedežem Gorenjska cesta 3, Ribnica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavi so:
– Podružnična šola Dolenja vas,
– Podružnična šola Sušje.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola dr. Franceta Prešerna.
Sedež zavoda: Ribnica, Šolska ulica 2.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Ribnica.
V sestavo OŠ Ribnica sodijo:
– Podružnična šola Dolenja vas v Dolenji vasi, Šolska ulica 9,
– Podružnična šola Sušje, Sušje 2.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podane zakonske razlage.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku številka: 9615/92.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike, premera 35 in 20 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, ob obodu je izpisano: Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko v mejah svojih pooblastil pisno pooblasti druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj. Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij Blate, Breg pri Ribnici, Breže, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Dane, Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Doleni Lazi, Dule, Finkovo, Gornje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Grič, Grčarice, Grčarske Ravne, Hrovača, Jelendol, Jelenov Žleb, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Lipovec, Makoše, Nemška vas, Ortnek, Otavice, Prigorica, Rakitnica, Sajevec, Slatnik, Sušje, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah, Zadolje, Zapotok, Zapuže pri Ribnici, Zlati rep, Žlebič, Žukovo.
Podružnična šola Dolenja vas od 1. do 4. razreda: Blate, Dolenja vas, Grčarice, Grčarske Ravne, Jelendol, Jelenov Žleb, Kot pri Rakitnici, Lipovec, Makše, Prigorica, Rakitnica.
Podružnična šola Sušje od 1. do 4. razreda: Breže, Bukovec pri Poljanah, Dolnje Podpoljane, Dule, Funkovo, Gornje Podpoljane, Gorenji Lazi, Ortnek, Sušje, Slatnik, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah, Zapotok, Zlati rep, Žlebič, Žukovo.
Šolski okoliš je prilagodljiv v naseljih, ki mejijo na dva šolska okoliša. O tem odločata ravnatelja obeh šol v mejnih šolskih okoliših. Kolikor do njunega soglasja ne pride, velja okoliš, kot je določen v odloku.
Matična enota je Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celotni zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih,
– H/55.52 priprava, kuhanje in dostava hrane za zunanje odjemalce,
– G/52.74 vzdrževanje in druge tehnične storitve,
– I/60.23 prevozi,
– R/74.832 fotokopiranje,
– K/70.20 oddaja prostorov v najem,
– M/80.422 organizacija izobraževanja občanov,
– O/92.72 organizacija rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa.
Šola opravlja naslednje gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je šola ustanovljena:
– priprava, kuhanje in dostava hrane za zunanje odjemalce,
– vzdrževalne in druge tehnične storitve,
– prevozi,
– fotokopiranje,
– oddaja prostorov v najem,
– organizacija tekmovanj, proslav,
– organizacija izobraževanja občanov,
– organizacija rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
11. člen
Zavod je osnovna šola, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v skladu z določili zakona o osnovni šoli.
Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka v slovenskem jeziku.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javna listina. Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja in dokler ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz obeh podružničnih šol 1 strokovnega delavca,
– iz centralne šole 3 strokovne delavce,
– izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev 1 delavca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat člana sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.
14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
15. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj 3 delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volini komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov centralne šole, posamezne podružnične šole in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz posamezne podružnične šole, centralne šole ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobili enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov enako število glasova, se člana sveta določi z žrebom.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
19. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko (predšolsko) zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje občinskega sveta.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali občinski svet ne data mnenja v roku 45 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
22. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
23. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanje izraženo mnenje učiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
24. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katerega pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
25. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredni in strokovni aktivi.
26. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
27. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojnoizbraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
28. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v šolskem letu.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
31. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
32. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
33. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
34. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
35. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjklaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju mesebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
37. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
42. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Ribnica, voden pod številko 03-JM-026-1-92 z dne 30. 3. 1992 in sprememba odloka pod isto številko z dne 30. 9. 1992 in objavljeno v Uradnem listu RS, št. 22/92 in 50/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 10. 7. 1992 in potrjen s sklepom Občine Ribnica, št. 01-JH-061-1-92 z dne 29. 7. 1992.
44. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Tri mesece pred iztekom mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbe prvega odstavka 22. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 22. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002 oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
46. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-601-6-96
Ribnica, dne 20. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti