Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3375. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, stran 4826.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju je svet Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju na seji dne 25. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju (v nadaljevanju: KS Šmartno) se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996 na običajnih glasovalnih mestih od 7. do 19. ure.
3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 12. 1996 do 30. 11. 1996.
4. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 25 milijonov SIT.
5. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
– 98% zbranih sredstev za sofinanciranje izgradnje telovadnice,
–2% zbranih sredstev za funkcionalno dejavnost KS Šmartno.
6. člen
V primeru več zbranih sredstev od načrtovanih, se presežek sredstev nameni za vzdrževanje cest v KS Šmartno.
7. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Šmartno.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Šmartno, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju KS Šmartno v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače in nagrade, plačil dopolnilnega dela po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah,
– 2% od neto pokojnin,
– 5% od katastrskega dohodka gozdnih in ostalih obdelovalnih površin,
– 2% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov, od katere se plačujejo prispevki za socialno varnost.
10. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
11. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetom in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije, izpostava Slovenska Bistrica.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
12. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo s samoprispevkom, so strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu KS Šmartno. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Šmarnto. O realizaciji programa in porabi sredstev svet poroča na zborih krajanov.
13. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO NA POHORJU
Na referendumu dne 10. 11. 1996 za uvedbo s samoprispevka v denarju za obdobje petih let, to je od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001, za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju za sofinanciranje izgradnje telovadnice
glasujem
ZA              PROTI
(štampiljka)
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec ne strinja z uvedbo samoprispevka.
14. člen
Na voliščih morajo biti razglasi, na katerih je opredeljen program samoprispevka in obveze zavezancev za samoprispevek.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šmartno na Pohorju, dne 25. septembra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Šmartno na Pohorju
Jože Jurič l. r.

AAA Zlata odličnost