Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3361. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Komen, stran 4796.

Na podlagi 16. člena, drugega odstavka 77. člena in 90. člena statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96) je Občinski svet občine Komen na seji dne 18. 9. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Komen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega in srednje velikega gospodarstva ter kmetijstva (v nadaljevanju sredstva za razvoj) v Občini Komen.
2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Komen v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Komen za posamezno leto in iz sredstev poslovnih bank, drugih finančnih ustanov ter drugih pravnih oseb.
3. člen
K sodelovanju se obvezno povabi vse finančne ustanove s poslovnimi enotami v Občini Komen, ter eventualno druge zainteresirane finančne ustanove.
4. člen
Sredstva za razvoj se namenjajo kot dolgoročna posojila za:
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov oziroma kmetijskih gospodarskih objektov,
– nakup opreme in delovnih strojev,
– nove podjetniške programe ter razširjanje in izpopolnjevanje obstoječe dejavnosti,
– druge namene, ki so v skladu z 6. členom tega pravilnika.
5. člen
Za sredstva za razvoj lahko zaprosijo pravne in fizične osebe s sedežem, dejavnostjo in krajem investicije na območju Občine Komen, in sicer:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mala in srednje velika podjetja v zasebni in mešani lastnini,
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji, ki zagotavlja dohodek za najmanj enega človeka,
– občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost.
6. člen
Sredstva za razvoj se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev poslovne banke oziroma drugih pravnih oseb, ki prispevajo sredstva za razvoj, in ostalih pogojev iz tega pravilnika v največji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– število novih delovnih mest oziroma samozaposlitev,
– vlaganje v dejavnosti, ki omogočajo prestrukturiranje obstoječe gospodarske strukture,
– vlaganje v deficitarne dejavnosti na območju občine,
– uvajanje sodobnih tehnologij, ki so ekološko neoporečne, energetsko varčne,
– vlaganje v izvozno usmerjene dejavnosti,
– vlaganje v dejavnosti, ki so opredeljene kot prioritetne v programu razvoja Občine Komen,
– vlaganje v zaključne faze izvedbe podjetniških programov oziroma investicij,
– vlaganje v proizvodno servisne dejavnosti.
7. člen
Odplačilna doba in obrestna mera se določita pri vsakem razpisu posebej, glede na pogoje poslovne banke oziroma drugih pravnih oseb s katerimi se sklepa pogodba o sodelovanju.
8. člen
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske vrednosti investicije in 30% skupne mase razpisnih sredstev. Če sredstva niso izkoriščena se prosilcem lahko dodeli več kot 30% skupne mase razpisanih sredstev. Kolikor kljub temu sredstva niso izkoriščena se razpis lahko ponovi.
9. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga v sredstvih javnega obveščanja objavi Občina Komen na podlagi odloka o proračunu občine za tekoče leto in sklepa župana Občine Komen.
10. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju gospodarstva,
– namen za katerega se dodeljuje posojila,
– najdaljša doba vračanja,
– višina obrestne mere,
– navedbo kaj mora prošnja vsebovati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
– naslov na katerega se vlagajo prošnje,
– rok v katerem bo župan občine sprejel in posredoval sklep o odobritvi sredstev. Rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka za vložitev prošenj,
– navedbo partnerjev, ki zagotavljajo sredstva za razvoj.
11. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za razvoj sprejme župan na podlagi predloga komisije v naslednji sestavi:
predsednik: predstavnik občinskega odbora za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospodarstvo pri Občinskemu svetu občine Komen;
člani:
– predstavnik poslovne banke,
– predstavnik druge finančne ustanove, ki prispeva sredstva za razvoj,
– predstavnik občinske uprave (finance),
– predstavnik območne obrtne zbornice, odnosno
– predstavnik obrtnikov Občine Komen,
– predstavnik odbora za kmetijstvo in turizem.
Število članov komisije je lahko tudi večje, o čemer odloča Občinski svet občine Komen.
12. člen
Komisijo imenuje občinski svet z mandatno dobo do izteka mandata občinskega sveta. Občinski svet lahko imenuje tudi namestnike članov komisije.
13. člen
Sredstva se plasirajo preko poslovne banke ali druge ustanove s katero občina sklene ustrezno pogodbo.
14. člen
Posojilna pogodba, sklenjena na podlagi tega pravilnika in sklepa župana med poslovno banko in posojilojemalcem, mora poleg bančnih določb vsebovati še naslednje:
– rok za realizacijo predlaganega investicijskega oziroma poslovnega načrta,
– obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– obvezost, da posojilojemalec enkrat na 6 mesecev odda Občinskemu svetu občine Komen pisno poročilo o namenski porabi sredstev za razvoj,
– rok v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavca in za kakšen čas, če mu je bilo posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih delovnih mest,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne neodplačani del posojila z obrestmi po najvišji možni obrestni meri, oziroma za 50% višji obrestni meri kot so zamudne obresti,
– določbo, da se prosilcu, kolikor v treh mesecih od podpisa pogodbe o dodelitvi posojila le-tega ne koristi, možnost koriščenja odvzema,
– določbo glede zavarovanja kredita (hipoteka, zavarovanje...),
– mehanizme nadzora in pravico Občine Komen, poslovne banke oziroma drugih pravnih oseb, ki so prispevale sredstva za razvoj, do nadzora namenske porabe in izvajanja posojilne pogodbe posojilojemalca.
15. člen
Posojilojemalec črpa posojilo v skladu s pogodbo (posojilna pogodba). Posojilo se vrača v obrokih, katerih zapadlost in višina je določena v posojilni pogodbi.
16. člen
Način opravljanja strokovnih in administrativno-tehničnih del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo, nadzorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne pogodbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorijo Občina Komen, poslovna banka in druge pravne osebe v pogodbi o sodelovanju.
17. člen
Namensko porabo posojila pridobljenega po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe preverja Občina Komen (po organu, ki ga imenuje občinski svet) in pooblaščene službe poslovne banke ali drugih pravnih oseb, ki so prispevale sredstva za razvoj.
Navedeni kontrolni organi poročajo o realizaciji pogojev iz posojilnih pogodb Občinskemu svetu občine Komen najmanj enkrat letno.
18. člen
Župan je dolžan v roku 30 dni po vročitvi sklepov prosilcem, Občinski svet občine Komen seznaniti s potekom aktivnosti v zvezi z dodelitvijo sredstev za razvoj.
19. člen
Strokovna in administrativna dela za komisijo imenovano s tem pravilnikom opravljajo službo občinske uprave in poslovne banke ali druge pravne osebe, ki so prispevale sredstva za razvoj.
20. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 245-16/96
Komen, dne 18. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti