Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3380. Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica, stran 4829.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 10. in 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na 16. seji dne 1. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z odlokom se določajo pogoji, način in obveznosti za postavljanje objektov za plakatiranje in objektov za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti plakatiranja, reklamiranja in drugih oblik javnega oglaševanja.
Objekti za plakatiranje (plakatna mesta) služijo za reklamiranje proizvodov in storitev.
Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se lahko izvaja le z dovoljenjem upravnega organa.
II. PLAKATIRANJE
2. člen
Plakatna mesta so stalna ali premična.
Stalna plakatna mesta so oglasni stebri in samostojno stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table. Premična plakatna mesta pa so panoji, prapori in transparenti.
3. člen
Dovoljenje za postavitev plakatnih mest izda upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
Pristojni organ Občine Škofljica izdela kataster vseh plakatnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost iz izgled plakatnega mesta.
4. člen
Za nameščanje plakatov, ki imajo značaj profitne dejavnosti, si mora naročnik pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
Za potrebe oglaševanja političnih strank, društev, zvez in gibanja se določijo posebna stalna oglasna mesta, s katerimi ravnajo stranke, društva, zveze in gibanja v skladu s tem odlokom.
5. člen
Organ Občine Škofljica, pristojen za urejanje prostora, izbere na podlagi javnega razpisa izvajalca za opravljanje dejavnosti plakatiranja na območju Občine Škofljica.
6. člen
Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča oziroma odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.
Prepovedano je poškodovati plakatna mesta in sporočila, ki jih le-ta vsebujejo.
7. člen
Oglaševalec predhodno pridobi soglasja za namestitev reklamnih plakatov od lastnikov nepremičnin in z njimi sklene najemne pogodbe. Najemne pogodbe se pošljejo v vednost Občini Škofljica.
8. člen
S plakatnimi mesti gospodari pooblaščeni izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
2. da so plakati na plakatnem mestu primerno razvrščeni,
3. da poškodovane plakate odstrani v najkrajšem času, najkasneje v roku dveh dni,
4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom,
5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
6. da prijavlja komunalnemu redarju nepravilno nameščanje plakatov,
7. da po preteku datuma veljavnosti sporočila le-ta odstrani, najkasneje v roku dveh dni,
8. da mesečno poravnava dogovorjene pristojbine Občini Škofljica oziroma, da ob podpisu pogodbe poravna obveznosti do občine.
III. OGLASNA MESTA
9. člen
Oglasna mesta služijo za obveščanje o javnih zborovanjih, prireditvah, manifestacijah in dejavnostih političnih strank.
10. člen
Dovoljenje za postavitev oglasnih mest izda upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
Pristojen organ Občine Škofljica izdela kataster vseh oglasnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled oglasnega mesta.
11. člen
Organizacije Rdečega križa, Karitas in društva v Občini Škofljica so oproščena stroškov objavljanja oglasov in obvestil, vendar mora biti plakatiranje in oglaševanje usklajeno z določbami tega odloka
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja oglasna mesta, vendar tudi zanje veljajo določbe tega odloka glede vzdrževanja
IV. REKLAMNI OBJEKTI IN REKLAMIRANJE
12. člen
Reklamni objekti, stalni ali premični, služijo za reklamiranje proizvodov in storitev.
13. člen
Med reklamne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma drugi simboli, ki so postavljeni na objektih ali ob objektih in označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, šole itd. in ne reklamirajo proizvodov oziroma storitev. Prav tako ne sodijo med reklamne objekte table, vitrine ipd., ki objavljajo sporočila javnih inštitucij.
14. člen
Z reklamnimi objekti in objekti iz 13. člena tega odloka gospodarijo lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci. Lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci reklamnih objektov in objektov iz 13. člena tega odloka so dolžni le-te vzdrževati tako, da izpolnjujejo pogoje, ki so bili določeni v dovoljenju za njihovo postavitev.
Dovoljenje za postavitev reklamnih objektov izda upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izdela občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
15. člen
Višina ter način plačevanja takse za uporabo plakatnega mesta in ostale oblike reklamiranja na premičnih objektih ter za postavitev in uporabo reklamnih objetov, se ureja skladno z odlokom o komunalnih taksah.
Sem ne sodijo reklame na ponjavah, spojlerjih ali nadgradnjah vozil in so trajnega značaja ter nimajo omejenega gibanja glede na cestnoprometne predpise.
Taksa se plačuje v celoti v naprej. Občina Škofljica, krajevne skupnosti in društva za objavljanje sporočil v svojem imenu in za svoj račun ne plačujejo taks, če objavljajo na neprofitnih mestih.
Neprofitna in profitna plakatna mesta določi organ Občine Škofljica, pristojen za urejanje prostora.
V. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba Občine Škofljica, ki odredi odpravo nepravilnosti.
VI. PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščena plakatna in oglasna mesta ter reklamne objekte, morajo v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka, zaprositi za izdajo ustreznega dovoljenja, ki je naveden v 3., 10. in 14. členu, sicer pooblaščena oseba odredi odstranitev plakatnega oziroma oglasnega mesta ali reklamnega objekta na stroške lastnika, lastnik pa se kaznuje tudi za prekrške po 18. členu tega odloka.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pooblaščeni izvajalec, lastnik reklamnega objekta in plakatnega oziroma oglasnega mesta in lastnik objektov iz 13. člena tega odloka, od 10.000 SIT do 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma lastnik reklamnega objekta in plakatnega oziroma oglasnega mesta ter odgovorna oseba lastnika objektov iz 13. člena tega odloka, ki krši 4., 8., 14. in 17. člen.
19. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 10.000 SIT do 25.000 SIT njena odgovorna oseba in od 10.000 SIT do 50.000 SIT fizična oseba, ki krši 1. člen in prvi odstavek 6. člena.
20. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje fizična oseba, na mestu prekrška, če krši drugi odstavek 6. člena in 8. člen.
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena na mestu samem izterja pooblaščena oseba Občine Škofljica. O plačani denarni kazni se izda potrdilo.
VII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Za predvolilno obveščanje in politično delovanje pred volitvami se postavijo posebna oglasna mesta in določi način uporabe, ki ga v skladu z zakonom o volilni kampanji predpiše župan občine in potrdi občinski svet.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objasvi v Uradnem listu RS.
Št. 3422/96
Škofljica, dne 2. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

AAA Zlata odličnost