Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3315. Zakon o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (ZNGUIG), stran 4761.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (ZNGUIG)
Razglašam zakon o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (ZNGUIG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. oktobra 1996.
Št. 001-22-105/96
Ljubljana, dne 9. oktobra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O NAČINU GLASOVANJA IN O UGOTAVLJANJU IZIDA GLASOVANJA NA REFERENDUMU O VOLILNEM SISTEMU (ZNGUIG)
1. člen
Na referendumu o volilnem sistemu, razpisanem z odlokom Državnega zbora (Uradni list RS, št. 44/96, 51/96 – odločba US in 53/96), se glasuje in izid glasovanja ugotavlja na način, ki ga določa ta zakon.
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo glede načina glasovanja in ugotavljanja izidov glasovanja na referendumu iz prejšnjega odstavka določbe zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US).
2. člen
O vseh referendumskih vprašanjih se glasuje z eno glasovnico. Na glasovnici so referendumska vprašanja navedena po vrstnem redu vložitve zahtev za razpis referenduma. Za vsakim referendumskim vprašanjem sledita besedi “za” in “proti”.
Volivec glasuje tako, da pri posameznem referendumskem vprašanju obkroži besedo “za” ali besedo “proti”. Volivec se lahko pri posameznem referendumskem vprašanju tudi ne opredeli in ne obkroži niti besede “za” niti besede “proti”. Besedo “za” lahko obkroži samo pri enem referendumskem vprašanju. Besedo “proti” lahko obkroži pri referendumskih vprašanjih, pri katerih ni obkrožil besede “za”. Besedo “proti” lahko obkroži tudi pri vseh referendumskih vprašanjih, če pri nobenem referendumskem vprašanju ni obkrožil besede “za”.
3. člen
Število volivcev, ki so glasovali “za”, in število volivcev, ki so glasovali “proti”, se ugotovi pri vsakem referendumskem vprašanju posebej. Ugotovi se tudi število volivcev, ki so glasovali “proti” pri vseh referendumskih vprašanjih. Za njih se šteje, da so glasovali pri vsakem referendumskem vprašanju.
Glasovnica je neveljavna, če se volivec ni opredelil do nobenega od referendumskih vprašanj, ali če je obkrožil besedo “za” pri več referendumskih vprašanjih, ali če je pri posameznem referendumskem vprašanju obkrožil tako besedo “za” kot besedo “proti”. Glasovnica je neveljavna tudi v drugih primerih, ko iz nje ni mogoče ugotoviti volje glasovalca.
Izglasovan je predlog, za katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/96-11/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina