Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3364. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart, stran 4800.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 37/89 in Uradni list RS, št. 24/93) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“Na območju “pozidanih površin” so dopustne novogradnje, komunalne ureditve in adaptacije, dozidave, nadzidave ter vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
Izven območij “pozidanih površin” je dopustna nadomestna stanovanjska gradnja, novogradnja posamičnih objektov, ki so namenjeni primarni kmetijski dejavnosti, turistični in športnorekreacijski dejavnosti, lovski dejavnosti ter drugih objektov in naprav posebnega družbenega pomena, ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka.
Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov izven “pozidanih površin” so dopustne za potrebe primarne kmetijske dejavnosti v sklopu obstoječih kmečkih gospodarstev.”
2. člen
Za 5. členom se dodata nova 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
“5.a. člen
Na območju, ki je opredeljeno kot II. območje kmetijskih zemljišč, so ne glede na določbe 5. člena tega odloka možne novogradnje stanovanjskih in poslovnih objektov tam, kjer za to obstajajo ustrezni prometni, komunalni in drugi pogoji in če niso prizadete kompleksne njivske površine ali intenzivni nasadi.
Kadar se takšno območje nahaja neposredno ob urejenih javnih cestah in poteh oziroma ni oddaljeno več kot 30 m od roba cestišča, je gradnja možna na podlagi lokacijskega dovoljenja po predhodni komisijski preveri na terenu.
Če se območje ne nahaja ob javnih cestah in poteh, je potrebno za gradnjo izdelati strokovne podlage, s katerimi se ugotovi primernost gradnje. Strokovne podlage mora naročiti predvideni investitor pri ustrezni urbanistični instituciji, potrdi pa jih Občinski svet občine Lenart.
5.b člen
Drugi posegi v prostor, ki trajno spreminjajo njegovo namensko rabo, so dopustni, kolikor izpolnjujejo splošne lokacijske pogoje, ohranjajo ekološko ravnovesje v naravi ter niso v nasprotju s krajinskimi značilnostmi obravnavanega območja.”
3. člen
V 4. točki tretjega odstavka 25. člena se besede “drugi objekt in naprave” nadomestijo z besedami “drugih objektov in naprav”.
4. člen
V 31. členu se beseda “objektov” nadomesti z besedo “obdobja”.
5. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom, podjetjem in zavodom ter skupnostim pri Uradu občinske uprave občine Lenart in v ustrezni strokovni organizaciji.”
6. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpekcija za prostor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, enota Maribor.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-5/86
Lenart, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost