Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3351. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda, Knjižnice Brežice, stran 4789.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter na podlagi drugega odstavka 57. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda, Knjižnice Brežice
(Uradni list RS, št. 1/92 )
1. člen
Za 3. člen se doda 3.a člen, ki se glasi:
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
2. člen
4. člen odloka se spremeni in glasi:
Svet zavoda ima šest članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja, katera imenuje občinski svet,
– dva predstavnika delavcev zavoda, katera s tajnim glasovanjem izvolijo delavci zavoda,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti, ki ju imenuje župan Občine Brežice.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta s pravico do ponovnega imenovanja.
Predsednika sveta imenuje svet zavoda.
Naloge sveta zavoda so:
– sprejema statut zavoda,
– sprejema programe dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
– sprejema pravila, za katere je tako določeno v statutu,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Svet zavoda sprejme odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta, letnega programa dela in zaključnega računa, katere sprejme z večino glasov vseh članov sveta. V primeru neodločenega glasovanja je odločujoč glas predsednika sveta.
3. člen
6. člen odloka se spremeni in glasi:
Zavod vodi direktor, ki opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor organizira in vodi poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, vodi strokovno delo in odgovarja za zakonitost dela in strokovnost dela zavoda.
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja natančneje določa statut zavoda.
4. člen
7. člen odloka se spremeni in glasi:
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta.
5. člen
Doda se nov, 7.a člen, ki glasi:
Mandat direktorja traja 5 let.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovne dobe,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidat mora predložiti program dela knjižnice.
6. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– od ustanovitelja,
– z opravljanjem lastne dejavnosti,
– iz daril,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom ter odlokom in statutom zavoda.
7. člen
11. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti, v skladu z letnim planom in soglasjem ustanovitelja.
8. člen
12. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
V primeru izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev dejavnosti zavoda, o načinu kritja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
9. člen
13. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno.
10. člen
Doda se nov, 13.a člen, ki glasi:
Zavod je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanovitelju.
Zavod ne more odtujiti ali spremeniti namembnosti nepremičnin, ki jih ima v upravljanju. Z nepremičnim premoženjem razpolaga ustanovitelj.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom namenja v proračunu za dejavnost zavoda.
11. člen
14. člen se spremeni, tako da glasi:
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– mandat in način imenovanja članov organov zavoda,
– zadeve v zvezi z nadzorom ustanovitelja nad poslovanjem zavoda.
Statut zavoda sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
12. člen
Doda se nov 14.a člen, ki glasi:
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje dejavnosti,
– zagotavlja zavodu sredstva za delo v okviru dogovorjenega programa, na podlagi letnega plana dela ter poročila o delu,
– daje soglasje k statutu, k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– druge zadeve v skladu s predpisi.
Pristojnosti, ki jih ima ustanovitelj, izvršuje župan občine.
13. člen
Doda se nov 14.b člen, ki glasi:
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda in finančnega poslovanja opravlja pristojni organ v skladu z zakonom.
14. člen
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Zavod mora v šestih mesecih od uveljavitve odloka uskladiti statut zavoda.
Obstoječi akti zavoda veljajo do sprejema novih, razen v tistih členih, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
Ta odlok začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS.
Št. 612-1/91-2/7
Brežice, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti