Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3357. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Križ, stran 4794.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 23/77 in 18/88), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in na podlagi določil statuta Krajevne skupnosti Križ, ter sklepa zbora delovnih ljudi in občanov z dne 25. 9. 1996 je svet Krajevne skupnosti Križ na seji dne 17. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Križ
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Križ se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje štiriletnega srednjeročnega programa komunalnega in družbenega urejanja in vzdrževanja obstoječih komunalnih in drugih objektov na območju KS Križ in za izvajanje sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Križ.
2. člen
Referendum bo v Krajevni skupnosti Križ v nedeljo, 10. novembra 1996 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu v prostorih Gasilskega doma Križ.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala:
– Ureditev in asfaltiranje krajevnih cest v dolžini ca. 900 metrov.
– Razširitev javne razsvetljave, vzdrževanje jarkov in odvod meteorne vode.
– Ureditev pločnika.
– Sofinanciranje programov delovanja društev in varovanje kulturne dediščine.
Za uresničitev programa je potrebno 12,000.000 SIT, s samoprispevkom bo zbranih predvidoma 7,000.000 SIT. Ostala sredstva zagotovi skupščina Občine Kamnik iz proračunskih sredstev, namenjenih komunalnocestni dejavnosti, ekološkemu tolarju in občani s prispevki v denarju, ter delu pri posameznih akcijah.
4. člen
Za referendum se bodo delovni ljudje in občani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje štirih let, od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Križ, in sicer:
1. Vsi zaposleni občani po stopnji 1,5% mesečno od osebnih dohodkov zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka.
2. Upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov zmanjšane za prispevke in davke.
3. Zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1,5% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje.
4. Zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke.
5. Zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljeno storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove zmanjšane za odmerjene davke.
6. Delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Križ, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 6%.
Samoprispevek se ne plačuje od dohodka za katere je oprostitev po 12. in 13. členu zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu bo upravljal svet Krajevne skupnosti Križ, ki je tudi odgovoren za zbiranje in pravilno ter namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru delovnih ljudi in občanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata Agencija za plačilni promet in občinska uprava za družbene prihodke.
8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in delegiranju v skupščine.
Referendum vodi volilna komisija KS Križ po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje KS Križ.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS Križ, ter zaposleni občani stari nad 15 let.
10. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnicami na katerih je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽ
Na referendumu dne, 10. 11. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000 za območje Krajevne skupnosti Križ, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka
glasujem
ZA               PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za uvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Križ.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Križ
Peterlin Peter l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti