Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3373. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Oplotnica, stran 4825.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/95) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Oplotnica ter izidom referenduma z dne 6. oktober 1996 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Oplotnica
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Oplotnica (v nadaljevanju: KS Oplotnica), se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 6. oktobra 1996 uvede karjevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
– 65% zbranih sredstev za izgradnjo športne dvorane, sofinanciranje kulturnega doma, sofinanciranje infrastrukturnih objektov in naprav (ceste v naseljih: Oplotnica, Čadram, Okoška Gora, Zlogona Gora, Zlogona Vas, Ugovec, Straža, Prihova, Raskovec, Zgornje Grušovje, Dobrova, Pobrež, Dobriška Vas, Markečica, Malahorna, Brezje, Gorica, Božje, Koritno, Lačna Gora in Kovaški Vrh, po programu KS Oplotnica, kanalizacija in mostovi po programu KS Oplotnica),
– 25% sprotno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter kontejnerski odvoz smeti,
– 10% funkcionlna dejavnost KS, dotacije in podpora delovanju društev v KS Oplotnica.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju KS Oplotnica, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti na območju KS Oplotnica,
– 1% od neto pokojnin
– 2% mesečno začasno zaposleni v tujini s stalnim bivališčem na območju KS Oplotnica od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.
Tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov vikendov ter drugih grajenih objektov (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov), ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Oplotnica.
6% od ustvarjenega katastrskega dohodka bodo plačevali lastniki nepremičnin na območju KS Oplotnica, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Oplotnica.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 7. oktobra 1996 do 6. oktobra 2001.
6. člen
Zbrana sredstva samoprispevka so strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu KS Oplotnica, številka žiro računa: 51810-645-50641, Krajevni samoprispevek KS Oplotnica.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Oplotnica. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka poroča svet KS Oplotnica najmanj enkrat letno.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Slovenska Bistrica. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov ter lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Oplotnica, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Oplotnica jim pošlje položnico dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.
8. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje - izpostava Slovenska Bistrica
10. člen
Zvezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Oplotnica, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Oplotnica
mag. Damjan Kvas l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti