Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3327. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Mestne občine Koper, stran 4777.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90, 5/91 ter 46/92 – odl. US in 58/95 – odl. US) v zvezi z 99. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Mestne občine Koper
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Mestne občine Koper.
2. člen
Agromelioracijski postopki se uvedejo na kmetijskih zemljiščih:
– k.o. Bertoki parc. št. 4685-del, 4855/1, 5718/1-del, 5720-del, 4633, 5748, 5750, 5783, 5322/1, 5323, 5322/4, 6249/2,
– k.o. Gažon parc. št. 729/1, 729/4, 639-del, 640, 1065, 1066/1, 1066/2, 1066/3, 170/1,
– k.o. Pomjan parc. št. 461/1, 461/2,
– k.o. Marezige parc. št. 1351/5, 1369/2, 1369/4, 1629/3, 1684/6, 1684/7, 1684/8,
– k.o. Koštabona parc. št. 1677/1, 1677/8, 1662/1, 1660/2, 1658/4-del, 1708, 1685, 1684,
– k.o. Ankaran parc. št. 121, 122, 119-del, 124-del, 125-del, 85/2-del,
– k.o. Dekani parc. št. 2816/6-del,
– k.o. Plavje parc. št. 580/3,
– k.o. Semedela parc. št. 3672, 670/2, 670/4,
– k.o. Šmarje parc. št. 594, 1578, 1577, 1595, 1575,
– k.o. Krkavče parc. št. 2332, 2331-del, 2330-del,
– k.o. Boršt parc. št. 1736/2, 2001, 1889/74,
– k.o. Pridvor parc. št. 2627, 1628/1, 574, 3184/4, 3184/5, 2336/2,
– k.o. Škofije parc. št. 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 389/8, 389/10, 401/1, 437/1, 437/6,
– k.o. Vanganel parc. št. 844, 1003-del, 1004-del,
– k.o. Oltra parc. št. 1098, 1141/1,
– k.o. Gradin parc. št. 1773/2, 1774/1,
– k.o. Jernej parc. št. 1283,
– k.o. Rožar parc. št. 1621/1, 1622.
Na podlagi te odredbe bodo agromelioracijski postopki izvedeni na površini 19,1 ha kmetijskih zemljišč.
Meje agromelioracijskih območij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma pri KVZ Nova Gorica, Kmetijski svetovalni službi Koper.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih agromelioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracij po tej odredbi so – individualni kmetijski proizvajalci – lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe. Zahtevek zanje vlaga njihov pooblaščenec, ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– izravnavo zemljišč,
– zasipavanje depresij,
– založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– rigolanje.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih območjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicijskih programih za posamezno investicijo.
Če lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe ne opravi predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz investicijskega programa, odredi Upravna enota Koper, v skladu 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč.
Investitorji morajo vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po dokončani izvedbi agromelioracijskih del, usklajena z novo kakovostjo in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarjenju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/0005/96
Ljubljana, dne 7. oktobra 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost