Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

54. Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov (BUSVU), stran 297.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI VARNOSTNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE GLEDE VARNOSTNIH UKREPOV PRI VAROVANJU ZAUPNIH VOJAŠKIH PODATKOV (BUSVU)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov (BUSVU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. oktobra 1996.
Št. 001-22-104/96
Ljubljana, dne 9. oktobra 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI VARNOSTNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE GLEDE VARNOSTNIH UKREPOV PRI VAROVANJU ZAUPNIH VOJAŠKIH PODATKOV (BUSVU)
1. člen
Ratificira se Varnostni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov, podpisan 8. maja 1996 v Washingtonu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
V A R N O S T N I S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE GLEDE VARNOSTNIH UKREPOV PRI VAROVANJU ZAUPNIH VOJAŠKIH PODATKOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike (v nadaljevanju pogodbenici) sta se zaradi širitve medsebojnega sodelovanja in zaradi zagotavljanja varovanja zaupnih vojaških podatkov dogovorili o naslednjem:
1. ČLEN
UPORABA
A. Zaupni vojaški podatki, ki jih neposredno ali posredno posreduje ena od pogodbenic drugi pogodbenici oziroma uslužbencu ali drugemu predstavniku pogodbenice, se varujejo v skladu s pogoji, določenimi v tem sporazumu.
B. Izraz “zaupni vojaški podatki” v tem sporazumu pomeni podatke, ki jih je pripravilo ali so bili pripravljeni za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije ali Ministrstvo za obrambo Združenih držav Amerike, ali so v pristojnosti ali pod nadzorom teh ministrstev, in za katere se zahteva varovanje v interesu državne varnosti pogodbenic. V Republiki Sloveniji so zaupni vojaški podatki označeni z vrsto zaupnosti:
1. OBRAMBA – VOJAŠKA SKRIVNOST – ZAUPNO (prevod: Defense – Military Secret – Confidential); OBRAMBA – URADNA SKRIVNOST – ZAUPNO (prevod: Defense – Official Secret – Confidential);
2. OBRAMBA – DRŽAVNA SKRIVNOST (prevod: Defense – State Secret); OBRAMBA – VOJAŠKA SKRIVNOST – STROGO ZAUPNO (prevod: Defense – Military Secret – Top Secret); OBRAMBA – URADNA SKRIVNOST – STROGO ZAUPNO (prevod: Defense – Official Secret – Top Secret).
V Združenih državah Amerike so zaupni podatki označeni s CONFIDENTIAL, SECRET, ali TOP SECRET.
Podatki so lahko v ustni, vizualni ali dokumentarni obliki, ali v obliki opreme ali tehnologije.
2. ČLEN
AGENCIJE IZVAJALKE
Pooblaščene agencije izvajalke lahko sklepajo dodatne sporazume k temu sporazumu. Agencija izvajalka za Vlado Republike Slovenije je Ministrstvo za obrambo. Izvajalec za Vlado Združenih držav Amerike je Ministrstvo za obrambo.
3. ČLEN
DOSTOP
Noben posameznik nima pravice dostopa do podatkov samo zaradi čina, funkcije ali ker je bil varnostno preverjen. Dostop do podatkov imajo lahko samo tisti posamezniki, katerih službena dolžnost zahteva takšen dostop in ki so bili varnostno preverjeni v skladu s predpisanimi standardi pogodbenic. Pogodbenici zagotavljata:
A. pogodbenica prejemnica ne bo posredovala podatkov vladam tretjih držav oziroma osebam ali drugim entitetam iz tretjih držav, brez predhodnega soglasja pogodbenice, ki ji je podatke dala;
B. pogodbenica prejemnica bo zagotavljala za podatke stopnjo varovanja, ki bo enaka stopnji varovanja pogodbenice, ki ji je podatke dala;
C. pogodbenica prejemnica ne bo uporabljala podatkov za druge namene kot za tiste, za katere je podatke prejela;
D. pogodbenica prejemnica bo spoštovala osebne pravice kot so patenti, avtorske pravice ali poslovne skrivnosti, ki jih vsebujejo podatki; in
E. vsak objekt ali enota, ki obdeluje zaupne vojaške podatke, mora vzdrževati seznam preverjenih posameznikov v objektu ali v enoti, ki so pooblaščeni za dostop do teh podatkov.
4. ČLEN
VARNOSTNO PREVERJANJE OSEBJA
A. Postopki za varnostno preverjanje posameznikov morajo biti v skladu z interesi državne varnosti in morajo biti osnovani na vseh razpoložljivih podatkih, iz katerih je razvidno, da posameznik zadostuje vsem varnostnim kriterijem, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki ravna z zaupnimi podatki.
B. Da bi se zadovoljili zgornji kriteriji, morata pogodbenici izvesti za vsakega posameznika, ki bo imel dovoljenje za dostop do zaupnih podatkov v skladu s tem sporazumom, primerno in dovolj podrobno varnostno preverjanje.
C. Preden predstavnik pogodbenice preda zaupne podatke uslužbencu ali predstavniku druge pogodbenice, mora pogodbenica prejemnica dati zagotovilo pogodbenici, ki ji podatke daje, da je uslužbenec ali predstavnik zadostno varnostno preverjen in da zahteva dostop po službeni dolžnosti, ter da bo pogodbenica prejemnica podatke varovala.
5. ČLEN
OBISKI
Dovoljenja predstavnikom ene pogodbenice za obisk objektov in enot druge pogodbenice, pri katerih je potreben dostop do zaupnih vojaških podatkov, so omejena na tiste, ki so potrebna za uradne namene. Dovoljenja za obisk objektov in ustanov lahko izdajo samo vladni uslužbenci, ki sta jih pogodbenici v ta namen pooblastili. Pogodbenici ali njuni pooblaščenci morajo obvestiti objekt ali ustanovo o planiranem obisku in o obsegu in najvišji stopnji zaupnosti podatkov, ki se jih še lahko da na vpogled obiskovalcu. V primeru obiskovalcev iz Republike Slovenije se prošnjo za obisk vloži preko vojaškega diplomatskega predstavnika Republike Slovenije v Washingtonu, D.C. in v primeru obiskovalcev iz Združenih držav Amerike preko vojaškega diplomatskega predstavnika Združenih držav v Republiki Sloveniji.
6. ČLEN
FIZIČNO VAROVANJE
A. Vsaka pogodbenica je odgovorna za vse zaupne vojaške podatke druge pogodbenice, ki so v tranzitu ali shranjene na njenem ozemlju.
B. Vsaka pogodbenica je odgovorna za varnost vseh vladnih in zasebnih objektov in ustanov, kjer je mogoče dobiti podatke druge pogodbenice in mora zagotoviti, da so v vsakem takem objektu ali ustanovi zadolženi preverjeni posamezniki, ki so odgovorni in imajo pooblastila za nadzor in varovanje podatkov.
C. Podatke se hrani na način, ki zagotavlja dostop samo tistim posameznikom, ki so pooblaščeni za dostop v skladu s 3. členom tega sporazuma.
7. ČLEN
POŠILJANJE
Zaupne vojaške podatke se pošilja med pogodbenicama po poteh, ki jih določita vladi. Minimalne zahteve za varnost podatkov med pošiljanjem so:
A. Dokumenti. Dokumente in druge medije, ki vsebujejo zaupne vojaške podatke, se pošilja v dvojnih zapečatenih kuvertah, na notranji kuverti je samo oznaka zaupnosti dokumentov in naslov organizacije prejemnika, na zunanji kuverti je samo naslov organizacije prejemnika, naslov organizacije pošiljatelja in številka delovodnika, če se uporablja. Na zunanji kuverti ni oznake zaupnosti dokumenta, ki se pošilja. Zapečateno kuverto se pošlje v skladu s predpisanimi postopki pogodbenic. Za pakete z zaupnimi podatki, ki se pošiljajo med pogodbenicama, je potrebno pripraviti potrdila o prejemu, potrdilo podpiše končni prejemnik in ga vrne pošiljatelju.
B. Oprema
(1) Da se prepreči dostop nepooblaščenim osebam, se opremo, ki je označena kot skrivnost, prevaža v zapečatenih pokritih vozilih, ali se jo varno zapakira ali zaščiti in se jo mora stalno nadzorovati.
(2) Opremo, ki je označena kot skrivnost in ki jo je potrebno začasno shraniti med čakanjem na prevoz, se shrani v varnem zaklenjenem skladiščnem prostoru. Prostor mora biti varovan z alarmnim sistemom ali varnostno preverjenimi stražarji, ki morajo vzdrževati stalni nadzor nad skladiščnim prostorom. Dostop do skladiščnega prostora imajo samo pooblaščeni uslužbenci, ki so ustrezno varnostno preverjeni.
(3) Med transportom opreme, ki je označena kot skrivnost, je za vsako predajo potrebno podpisati potrdilo o prejemu. Prav tako mora potrdilo o prejemu podpisati končni prejemnik in potrdilo vrniti pošiljatelju.
C. Elektronski prenos podatkov. Zaupne vojaške podatke se pošilja z elektronskimi sredstvi v šifrirani obliki.
8. ČLEN
EVIDENCA IN NADZOR
Glede distribucije in dostopa do zaupnih vojaških podatkov je potrebno določiti postopke evidence ali nadzora.
9. ČLEN
OZNAČEVANJE DOKUMENTOV
Vsaka pogodbenica mora vse zaupne vojaške podatke, prejete od druge pogodbenice, žigosati ali označiti z imenom vlade, ki je podatke pripravila. Podatke se označi z vrsto in stopnjo zaupnosti pogodbenice prejemnice, s katerim bo zagotovljena enaka stopnja varovanja kot v državi, ki je podatke pripravila.
10. ČLEN
UNIČENJE
A. Zaupne dokumente in druge medije, ki vsebujejo zaupne podatke, se uničuje tako, da se jih sežge, razreže ali zmelje in se tako prepreči rekonstrukcija zaupnih podatkov, ki jih vsebujejo.
B. Opremo, ki je označena kot skrivnost, se uniči do nerazpoznavnosti ali spremeni do take mere, da ni več mogoča rekonstrukcija zaupnih podatkov v celoti ali deloma.
11. ČLEN
RAZMNOŽEVANJE
Kadar se zaupni dokument ali drug medij razmnožuje, se na vsaki kopiji razmnoži ali na novo označi tudi vse originalne oznake zaupnosti. Tako razmnožene dokumente ali medije je potrebno varovati na isti način kot originalni dokument. Izdela se samo toliko kopij, kot je potrebno za službene namene.
12. ČLEN
PREVAJANJE
Zaupne podatke prevajajo v skladu s 4. členom varnostno preverjeni posamezniki. Izdelati se sme samo nujno potrebno minimalno število izvodov in distribucija mora biti nadzorovana. Prevodi so označeni z ustrezno oznako zaupnosti in z zapisom v jeziku, v katerega se jih prevaja, da dokument vsebuje zaupne podatke pogodbenice, ki jih je pripravila.
13. ČLEN
DAJANJE PODATKOV POGODBENIM PARTNERJEM
Pred predajo katerihkoli zaupnih vojaških podatkov, ki so bili prejeti od druge pogodbenice, pogodbenemu partnerju ali možnemu pogodbenemu partnerju, pogodbenica prejemnica:
A. preveri, da ima pogodbeni partner ali možni pogodbeni partner ter njegovi objekti možnost varovanja podatkov;
B. zagotovi primerno varnostno preverjanje objektov;
C. zagotovi primerno varnostno preverjanje vseh posameznikov, ki imajo po službeni dolžnosti dostop do podatkov;
D. zagotovi, da so posamezniki, ki imajo dostop do podatkov, seznanjeni s svojo odgovornostjo varovanja podatkov v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi;
E. izvede občasne varnostne preglede teh objektov, da preveri varovanje podatkov v skladu s tem sporazumom; in
F. zagotovi, da je dostop do podatkov dovoljen samo tistim osebam, ki morajo imeti vpogled v podatke po uradni dolžnosti.
14. ČLEN
RAVNANJE V PRIMERU IZGUBE ALI NEPOOBLAŠČENEGA RAZKRITJA ALI MOŽNE IZGUBE ALI NEPOOBLAŠČENEGA RAZKRITJA
Pogodbenico, ki je podatke pripravila, je potrebno takoj obvestiti o vseh izgubah ali nepooblaščenih razkritjih, kakor tudi o možnih izgubah ali nepooblaščenih razkritjih, njenih zaupnih vojaških podatkov in pogodbenica prejemnica prične preiskavo za ugotovitev okoliščin. Pogodbenica, ki vodi preiskavo, rezultate preiskave in opis ukrepov za preprečitev ponovitve posreduje pogodbenici, ki je podatke pripravila.
15. ČLEN
PREVERJANJE VARNOSTNEGA SISTEMA
Izvajanje zgoraj omenjenih varnostnih zahtev se lahko izboljšuje z medsebojnimi obiski varnostnega osebja pogodbenic. Tako po predhodnem dogovoru varnostni predstavniki ene pogodbenice dobijo dovoljenje za obisk druge pogodbenice z namenom, da bi z izmenjavo mnenj in z neposrednim preverjanjem postopkov druge pogodbenice dosegli razumno primerljivost obeh varnostnih sistemov. Vsaka pogodbenica pomaga varnostnim predstavnikom pri ugotavljanju, ali so zaupni vojaški podatki, ki jih je priskrbela druga pogodbenica, primerno varovani.
16. ČLEN
IZVAJANJE IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI SPORAZUMA
A. Sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega izmed obvestil, s katerima se pogodbenici medsebojno po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za njegovo uveljavitev.
B. Sporazum velja pet let in se nato podaljšuje po eno leto, razen če katerakoli od pogodbnic devetdeset dni pred potekom veljavnosti obvesti drugo pogodbenico, da želi prekiniti sporazum.
C. Ne glede na prenehanje veljavnosti sporazuma, je potrebno vse zaupne vojaške podatke, ki so bili pridobljeni na podlagi tega sporazuma, še naprej varovati v skladu z določbami iz tega sporazuma.
Sestavljeno v Washingtonu, dne 8. maja 1996, v slovenskem in angleškem jeziku, obe besedili sta enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dr. Janez Drnovšek l. r.
Za Vlado
Združenih držav Amerike
Dr. William J. Perry l. r.
S E C U R I T Y A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING SECURITY MEASURES FOR THE PROTECTION OF CLASSIFIED MILITARY INFORMATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United States of America (hereinafter the Parties), in furtherance of mutual cooperation and to ensure the protection of classified military information, have agreed as follows:
ARTICLE 1
APPLICABILITY
A. Classified military information provided directly or indirectly by one Party to the other Party, or to an officer or other representative of the Parties, shall be protected according to the terms set forth herein.
B. For the purpose of this Agreement, classified military information is information that is generated by or for the Ministry of Defense of the Republic of Slovenia or the Department of Defense of the United States of America, or that is under their jurisdiction or control, and which requires protection in the interests of national security of the Parties. For the Republic of Slovenia, classified military information is marked:
1. OBRAMBA – VOJAŠKA SKRIVNOST – ZAUPNO (translation: Defense – Military Secret – Confidential); OBRAMBA – URADNA SKRIVNOST – ZAUPNO (translation: Defense – Official Secret – Confidential).
2. OBRAMBA – DRŽAVNA SKRIVNOST (translation: Defense – State Secret); OBRAMBA – VOJAŠKA SKRIVNOST – STROGO ZAUPNO (translation: Defense – Military Secret – Top Secret); OBRAMBA – URADNA SKRIVNOST – STROGO ZAUPNO (translation: Defense – Official Secret – Top Secret).
For the United States of America, classified military information is marked CONFIDENTIAL, SECRET, or TOP SECRET.
The information may be in oral, visual or documentary form, or in the form of equipment or technology.
ARTICLE 2
IMPLEMENTING AGENCIES
Supplemental agreements under this Agreement may be concluded by the designated implementing agencies. For the Government of the Republic of Slovenia, the implementing agency shall be the Ministry of Defense. For the Government of the United States of America, the implementing agency shall be the Department of Defense.
ARTICLE 3
ACCESS
No individual shall be entitled to access to the information solely by virtue of rank, appointment, or security clearance. Access to the information shall be granted only to those individuals whose official duties require such access and who have been granted a personnel security clearance in accordance with the prescribed standards of the Parties. The Parties shall ensure that:
A. The recipient Party will not release the information to a third-country government, person or other entity of a third country without the approval of the releasing Party;
B. The Recipient Party will afford the information a degree of protection equivalent to that afforded it by the releasing Party;
C. The recipient Party will not use the information for other than the purpose for which it was provided;
D. The recipient Party will respect private rights, such as patents, copyrights, or trade secrets which are involved in the information; and
E. Each facility or establishment that handles classified military information shall maintain a registry of the clearances of individuals at the facility or establishment who are authorized to have access to such information.
ARTICLE 4
PERSONNEL SECURITY
A. The determination on the granting of a personnel security clearance to an individual shall be consistent with the interests of national security and shall be based upon all available information indicating that the individual satisfies all security criteria which a person handling classified information must meet.
B. An appropriate investigation, in sufficient detail to provide assurance that the above criteria have been met, shall be conducted by the Parties with respect to any individual to be granted access to classified information covered by this Agreement.
C. Before a representative of a Party releases classified information to an officer or representative of the other Party, the receiving Party shall provide to the releasing Party an assurance that the officer or representative possesses the necessary level of security clearance and requires access for official purposes and that the information will be protected by the receiving Party.
ARTICLE 5
VISITS
Authorizations for visits by representatives of one Party to facilities and establishments of the other Party, where access to classified military information is required, shall be limited to those necessary for official purposes. Authorizations to visit the facilities and establishments shall be granted only by government officials designated by the Parties. The Parties or their designee shall be responsible for advising the facility or establishment of the proposed visit, and the scope and highest level of classified information that may be furnished to the visitor. Requests for visits by representatives of the Parties shall be submitted through the United States Defense Attache Office in the Republic of Slovenia, in the case of United States visitors, and through the Republic of Slovenia Defense Attache Office in Washington, D. C., in the case of Slovenian visitors.
ARTICLE 6
PHYSICAL SECURITY
A. The Parties shall be responsible for all classified military information of the other Party while in transit or storage within their territory.
B. The Parties shall be responsible for the security of all government and private facilities and establishments where the information of the other Party is available and shall assure that qualified individuals are appointed for each such facility or establishment who shall have the responsibility and authority for the control and protection of the information.
C. The information shall be stored in a manner that assures access only by those individuals who have been authorized access pursuant to Article 3 of this Agreement.
ARTICLE 7
TRANSMISSION
Classified military information shall be transmitted between the Parties through channels specified by the governments. The minimum requirements for the security of the information during transmission shall be as follows:
A. Documents. Documents and other media containing classified information shall be transmitted in double sealed envelopes, the innermost envelope bearing only the classification of the documents and the organizational address of the intended recipient and the outer envelope bearing the organizational address of the recipient, the organizational address of the sender, and the registry number, if applicable. No indication of the classification of the enclosed information shall be made on the outer envelope. The sealed envelope shall be transmitted according to the prescribed procedures of the Parties. Receipts shall be prepared for packages containing classified information that are transmitted between the Parties, and a receipt for the enclosed information shall be signed by the final recipient and returned to the sender.
B. Equipment.
(1) Classified equipment shall be transported in sealed covered vehicles, or be securely packaged or protected, and kept under continuous control to prevent access by unauthorized persons.
(2) Classified equipment which must be stored temporarily awaiting shipment shall be placed in secure locked storage areas. The area shall be protected by intrusion –detection equipment or guards with security clearances who shall maintain continuous surveillance of the storage area. Only authorized personnel with the requisite security clearance shall have access to the storage area.
(3) Receipts shall be obtained on every occasion when classified equipment changes hands en route; and, a receipt shall be signed by the final recipient and returned to the sender.
C. Electronic Transmissions. Classified military information transmitted by electronic means shall be encrypted.
ARTICLE 8
ACCOUNTABILITY AND CONTROL
Accountability or control procedures shall be established to manage the distribution of and access to classified military information.
ARTICLE 9
MARKING OF DOCUMENTS
Each Party shall stamp or mark the name of the originating government on all classified military information received from the other Party. The information shall be marked with a national security classification marking of the recipient Party that will afford a degree of protection equivalent to that afforded it by the originating Party.
ARTICLE 10
DESTRUCTION
A. Classified documents and other media containing classified information shall be destroyed by burning, shredding or pulping so as to prevent reconstruction of the classified information contained therein.
B. Classified equipment shall be destroyed beyond recognition or modified so as to preclude reconstruction of the classified information in whole or in part.
ARTICLE 11
REPRODUCTION
When a classified document or other media is reproduced, all original security markings thereon also shall be reproduced or marked on each copy. Such reproduced documents or media shall be placed under the same controls as the original document. The number of copies shall be limited to that required for official purposes.
ARTICLE 12
TRANSLATION
All translations of classified information shall be made by individuals with security clearances pursuant to Article 4. The number of copies shall be kept to a minimum and the distribution thereof shall be controlled. Such translations shall bear appropriate security classification markings and a suitable notation in the language into which it is translated, indicating that the document contains classified information of the originating Party.
ARTICLE 13
RELEASE TO CONTRACTORS
Prior to the release to a contractor or prospective contractor of any classified military information received from the other Party, the recipient Party shall:
A. Ensure that such contractor or prospective contractor and the contractor’s facilities have the capability to protect the information;
B. Grant to the facilities an appropriate facility security clearance;
C. Grant appropriate personnel security clearances for all individuals whose duties require access to the information;
D. Ensure that individuals having access to the information are informed of their responsibilities to protect the information in accordance with applicable laws and regulations;
E. Carry out periodic security inspections of cleared facilities to ensure that the information is protected as required herein; and
F. Ensure that access to the information is limited to those persons who have a need to know for official purposes.
ARTICLE 14
ACTION IN THE EVENT OF LOSS OR COMPROMISE OR POSSIBLE LOSS OR COMPROMISE
The originating Party shall be informed immediately of all losses or compromises, as well as possible losses or compromises, of its classified military information and the recipient Party shall initiate an investigation to determine the circumstances. The results of the investigation and information regarding measures taken to prevent recurrence shall be forwarded to the originating Party by the Party that conducts the investigation.
ARTICLE 15
REVIEW OF SECURITY SYSTEMS
Implementation of the foregoing security requirements can be advanced through reciprocal visits by security personnel of the Parties. Accordingly, security representatives of the parties, after prior consultation, shall be permitted to visit the other Party, to discuss, and view firsthand, the implementing procedures of the other Party in the interest of achieving reasonable comparability of the security systems. Each Party shall assist the security representatives in determining whether classified military information provided by the other Party is being adequately protected.
ARTICLE 16
IMPLEMENTATION AND TERMINATION
A. This Agreement shall enter into force upon the date of receipt of the last of the notes with which both Parties hereto notify each other through diplomatic channels of the completion of the internal procedures required for bringing this Agreement into force.
B. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be extended annually thereafter, unless either Party notifies the other, ninety days in advance, of its intention to terminate the Agreement.
C. Notwithstanding the termination of this Agreement, all classified military information acquired pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein.
Done at Washington, D. C. this 8th day of May, 1996, in the Slovenian and English languages, both texts being equally authentic.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Dr. Janez Drnovšek (s)
For the Government of the
United States of America
Dr. William J. Perry (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/96-6/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost