Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3378. Odlok o plakatiranju v Občini Šentjernej, stran 4828.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 18. redni seji dne 30. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Šentjernej
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Šentjernej ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati in transparenti),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Šentjernej.
2. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan s soglasjem sveta in z njim sklene pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
3. člen
Vrsto in obliko plakatnih mest določi in potrdi svet občine na predlog občinske uprave, odločbo o priglasitvi del izda upravna enota Novo mesto v soglasju z lastnikom stavbe ali zemljišča.
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov.
Metanje letakov je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
5. člen
Izvajalec mora v roku petih dni odstraniti vse raztrgane in onesnažene plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti župana ali po njem pooblaščeno osebo.
6. člen
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja določbe tega odloka.
7. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji in potrdi občinski svet.
8. člen
Občina Šentjernej s tem odlokom določa, da so vsa neprofitna društva s sedežem v Občini Šentjernej oproščena stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mora biti vse plakatiranje usklajeno s 4., 5. in 10. členom tega odloka.
9. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi na upravi Občine Šentjernej in zanje vnaprej plačati pristojbino in davek.
Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki se nakaže na njen žiro račun.
10. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizacije ali druge fizične pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na upravi Občine Šentjernej.
11. člen
Z denarno kaznijo 8.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta;
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto in ni predpisano potrjen (žigosan);
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljalca poslovnih prostorov;
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki vrši nadzor nad tem odlokom.
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje pooblaščeni izvajalec:
1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest (2. člen);
2. če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (4. člen);
3. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih (5. člen);
4. če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija, redarji in policija.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o plakatiranju in postavljanju reklam Občine Novo mesto.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-25/95
Šentjernej, dne 30. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost