Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3385. Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v Republiki Sloveniji, stran 4834.

Na podlagi 3., 7. in 68. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta uredba določa način in pogoje za izvajanje republiške gospodarske javne službe na področju vodnega gospodarstva.
2. člen
Na področju vodnega gospodarstva se šteje za vodnogospodarsko javno službo:
– spremljanje stanja vodnega režima,
– vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih naravnih zbiralnikov vode ter vodnogospodarskih objektov in naprav v javni rabi
– zbiranje in obdelava za vodno gospodarstvo pomembnih podatkov.
3. člen
Vodnogospodarsko javno službo zagotavlja država v javnih podjetjih (v nadaljevanju: javna podjetja) in z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (v nadaljevanju: gospodarske družbe).
Država vlaga javni kapital po prejšnjem odstavku na podlagi javnega razpisa.
4. člen
V javnem podjetju zagotavlja država izvajanje vodnogospodarske javne službe v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom, v gospodarski družbi pa v skladu s pogodbo o vlaganju javnega kapitala (v nadaljevanju: pogodba o vlaganju) v to gospodarsko družbo.
5. člen
Pogodba o vlaganju mora biti sklenjena v pisni obliki in mora imeti vse z zakonom določene sestavine.
Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene v imenu države Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Vodnogospodarska javna služba se financira z javnimi sredstvi, s prihodki doseženimi z lastnim poslovanjem javnih podjetij in gospodarskih družb, s sredstvi namenskih dotacij in subvencij, s sofinanciranjem posameznih investitorjev za izgradnjo vodnogospodarskih objektov in naprav in drugimi sredstvi na podlagi zakona.
Javna sredstva se zagotavljajo v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
7. člen
Izvajalci vodnogospodarske javne službe iz 4. člena te uredbe vodijo računovodsko evidenco ločeno tako, da omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po določilih zakona o gospodarskih družbah.
8. člen
Vodnogospodarska javna služba se izvaja za celotno državo v okviru meja vodnih območij Mure, Drave, Save in Soče in obalnega morja s pritoki.
Zaradi velikosti povodja Save se vodno območje Save razdeli na vodnogospodarska področja za Gorenjsko, Ljubljanico - Savo, Dolenjsko in Savinjo s Sotlo.
9. člen
Javna podjetja in gospodarske družbe izvajajo vodnogospodarsko javno službo glede na krajevno pripadnost zlasti v mejah vodnih območij, ki jim pripadajo.
Hudournike lahko ureja na vseh vodnih območjih za to dejavnost specializirano javno podjetje oziroma specializirana gospodarska družba.
10. člen
Javna podjetja in gospodarske družbe imajo pravico izvajati vodnogospodarsko javno službo na vodnogospodarskem območju, ki mu pripadajo, do plačila storitev za izvajanje vodnogospodarske javne službe, do dobička v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom oziroma s pogodbo o vlaganju ter druge pravice določene z zakonom in to uredbo.
Izvajanje vodnogospodarske javne službe ima prednost pred izvajanjem drugih dejavnosti.
11. člen
Izvajanje del in nalog vodnogospodarske javne službe se obračunava in plačuje po ceniku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.
12. člen
Javna podjetja in gospodarske družbe si morajo pridobiti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom. Iz revidiranih računovodskih izkazov mora biti razvidna namenska, učinkovita in racionalna poraba proračunskih sredstev.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem vodnogospodarske javne službe izvršuje inšpektorat pristojen za okolje in prostor.
Nadzor nad finančnim poslovanjem izvršuje Računsko sodišče Republike Slovenije.
14. člen
Obstoječa vodnogospodarska podjetja imajo po tej uredbi zaradi kadrovske usposobljenosti in tehnične opremljenosti položaj usposobljenega izvajalca za izvajanje vodnogospodarske javne službe in za izvajanje gradnje vodnogospodarskih objektov in naprav.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe nadaljujejo z izvajanjem vodnogospodarske javne službe na način in pod pogoji te uredbe obstoječa vodnogospodarska podjetja, ki so vpisana v sodni register in Podjetje za urejanje hudournikov, Ljubljana.
Obstoječa vodnogospodarska podjetja, pri katerih je delež družbenega kapitala, ki se lastnini po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), višji od 50 odstotkov, sklenejo z Republiko Slovenijo pogodbo iz 5. člena te uredbe o vlaganju pripadajočega odstotka javnega kapitala v to podjetje zaradi zagotavljanja izvajanja vodnogospodarske javne službe. Pogodba se sklene v 60 dneh od dneva uveljavitve te uredbe.
Obstoječa vodnogospodarska podjetja, pri katerih je delež družbenega kapitala, ki se lastnini po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, nižji od 50 odstotkov, po končanem lastninskem preoblikovanju nadaljujejo z delom v eni od organizacijskih oblik za gospodarske družbe na način in pod pogoji te uredbe in v skladu z vpisom v sodni register.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/96-1/1-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik