Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3363. Odlok o koncesiji za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb, stran 4798.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8., 12. in 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 6/95, 6/96 in 53/96) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
O D L O K
o koncesiji za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb
1. člen
Ta odlok ima značaj splošnega koncesijskega akta in opredeljuje z zakonom zahtevane določbe o poglavitnih parametrih bodočega koncesijskega razmerja za naslednje gospodarske javne službe:
– za vzdrževanje in varstvo lokalnih cest,
– za urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (dimnikarsko službo).
Na podlagi določil tega odloka se izvedejo javni razpisi in opravljajo drugi postopki za dajanje koncesij za opravljanje v prvem odstavku tega člena navedenih gospodarskih javnih služb v Občini Lenart.
2. člen
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja posamezne koncesionirane dejavnosti iz 1. člena tega odloka opravljal:
a) vzdrževanje in varstvo lokalnih cest:
– zimsko službo na cestah;
– redno letno vzdrževanje cest;
– popravilo vozišč cest in objektov na cestah;
– vzdrževanje signalizacije in opreme cest;
– vzdrževanje objektov in naprav na cestah;
– vzdrževanje ograj na cestah in objektih;
– biološko zavarovanje brežin;
– nadzor nad stanjem in razmerami na cestah ter varovanem cestnem pasu;
– izdajanje in evidenca dovoljenj na cestah in cestnem telesu ter varstvenem pasu ob cesti (prekopi, odkopi, priključki, gradnje, neprometni znaki itd.);
– izdajanje dovoljenj za izredne prevoze;
– izvajanje po pravilniku o neprometnih znakih (Uradni list RS, št. 17/82 in 22/84).
b) urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin:
– gospodarjenje – vzdrževanje, varovanje, oskrbovanje, čiščenje itd.,
– zagotavljanje funkcioniranja,
– druge aktivnosti, ki so povezane s funkcijo gospodarjenja.
c) pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka:
– preglede (prve, občasne in letne) in izdeloval strokovna mnenja o skladnosti izvedbe kurilnih naprav s projektom in predpisi;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih;
– vodenje evidenc (kataster) po kurilnih napravah;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukcij obstoječih kurilnih naprav.
3. člen
Koncesionirani dejavnosti iz prve in tretje alinee 1. člena tega odloka se izvajata na območju Občine Lenart, dejavnost iz druge alinee 1. člena pa v mestu Lenart in centrih krajevnih skupnosti.
Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podelitve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko pogodbo z vsebino in obliko, kot ju določa 39. člen zakona o gospodarskih javnih službah.
Župan Občine Lenart, kot zastopnik koncedenta, z javnim razpisom podrobneje opredeli območje oziroma obseg izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike, razmerja do uporabnikov in razmerja med koncesionarjem in koncedentom.
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje posamezne koncesionirane dejavnosti iz 1. člena tega odloka izpolnjevati naslednje pogoje:
a) vzdrževanje in varstvo lokalnih cest:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni izpostavi DURS;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti in da ima za to vsa potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
– da ima ustrezna dokazila in reference, ki potrjujejo, da ima potrebna znanja in izkušnje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra (zaposlenih in pogodbeno zagotovljenih oseb) za racionalno opravljanje koncesionirane dejavnosti z ustrezno strokovno sestavo delavcev (strokovne delavce za vzdrževanje cest in cestnih objektov, za kataster cest, izdajanje soglasij in izrednih dovoljenj ter za vodenje cestno vzdrževalnih del, cestne preglednike, upravljalce strojev in prevoznih sredstev, asfalterje, cestarje ipd.);
– da razpolaga z zadostnim obsegom ustreznih tehničnih sredstev za opravljanje dejavnosti, in sicer s prevoznimi sredstvi (tovorna in poltovorna vozila, pregledniška vozila), delovnimi stroji (greder, bager, nakladač, valjar, stroj za talna obeležja, traktor ali Unimog z delovnimi priključki), strojnimi napravami (posipalniki, plugi, odmetalci snega, prometni znaki, semaforji, obcestna oprema, radio zvezami ipd.) ter ustreznimi poslovnimi in skladiščnimi prostori (delovni in bivalni prostori, sanitarije in garderobe, ustrezni prostor za vozila, skladišča opreme cest, orodja, prometnih znakov, deponija za posipno sol in pesek ipd.);
– da je ustrezno organiziran in usposobljen za delo pod prometom, pri odpravi elementarnih in drugih nepredvidenih dogodkov na cestah in cestnih objektih;
– da je sposoben premostitveno z lastnimi sredstvi (do 90 dni) izvesti nepredvidena večja vzdrževalna dela na cestah in cestnih objektih, ki so potrebna v zvezi s prevoznostjo in varnim odvijanjem prometa in zimsko službo;
– da sklene zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini oziroma položi ustrezno varščino;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti in sposobnosti vodenja registra ter finančno-operativnega in razvojnega vidika.
b) urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni izpostavi DURS;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti in da ima za to vsa potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
– da ima ustrezna dokazila in reference, ki potrjujejo, da ima potrebna znanja in izkušnje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z enim delavcem V. stopnje izobrazbe gradbene usmeritve;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije in da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori;
– da sklene zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini oziroma položi ustrezno varščino;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela in tehnične opremljenosti;
c) pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni izpostavi DURS;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti in da ima za to vsa potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
– da ima ustrezna dokazila in reference, ki potrjujejo, da ima potrebna znanja in izkušnje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z enim delavcem najmanj V. stopnje tehnične ali druge ustrezne smeri, ki ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj v dimnikarstvu;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije in da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori;
– da sklene zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini oziroma položi ustrezno varščino;
– da je strokovno in kadrovsko usposobljen za vzpostavitev in vodenje katastra kurilnih naprav;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti in sposobnosti vodenja registra ter finančno-operativnega in razvojnega vidika.
5. člen
Koncesionar izvaja posamezno koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določi občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt občine;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde za opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela;
– da zagotovi pogoje za vodenje ustreznih katastrov.
6. člen
O morebitnih javnih pooblastilih koncesionarju, načinu plačila nadomestila za pridobitev koncesije in začetku oziroma dobi trajanja koncesije se dogovorita koncedent in izbrani koncesionar s koncesijsko pogodbo.
7. člen
Koncesija se izdaja za dobo najmanj dveh let.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe koncedent poverja strokovni službi občinske uprave, ki najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o uspešnosti koncesijskega razmerja.
9. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
10. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi, ne podaljšata;
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas;
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
11. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncendent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju morebitno vložena sredstva.
13. člen
Javni razpis za podelitev koncesije izvede župan. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za dostavo ponudb ne more biti krajši od 30 dni.
14. člen
O izbiri koncesionarja odloči po predhodno pridobljenem soglasju občinskega sveta občinski upravni organ z upravno odločbo.
V postopku izbire koncesionarjev se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji in merila:
– dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev v zvezi z opravljanjem ponujene dejavnosti (po 4. členu tega odloka);
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta ter razvojnega programa (ciljev);
– dosedanje reference kandidata
– višina nadomestila za prevzem koncesije in
– ponujeni čas za opravljanje koncesije.
Organ, pristojen za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Ob tem lahko določi, da se razpis ponovi, ali da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.
Koncesijsko pogodbo pripravi, odvisno od dejavnosti, pristojna strokovna služba občinske uprave Občine Lenart, sklene pa jo v imenu Občine Lenart župan.
15. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
16. člen
Za druge gospodarske javne službe iz druge alinee 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart, ki se lahko opravljajo na podlagi izdane koncesije, bodo izdani posebni koncesijski akti.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo (Uradni list RS, št. 6/96 in 53/96).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-19/96
Lenart, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti