Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3269. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Buče (Kozje), stran 4681.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Buče je svet KS Buče na seji dne 3. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Buče
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Buče za naselje: Buče, Vrenska gorca, Ortnice, Zeče pri Bučah. Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996 od 7. do 19. ure v prostorih gasilskega doma na Bučah.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
– za graditev mrliške vežice in ureditev pokopališča,
– za asfaltiranje in gramoziranje krajevnih cest,
– dokončanje izgradnje gasilskega doma,
– zimsko pluženje vaških cest,
– financiranje odvoza smeti,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti KS.
3. člen
Za izvršitev programa je potrebno ca. 16,000.000 SIT, s samoprispevkom bi se zbralo 10,831.000 SIT, ostala potrebna sredstva bo zagotovila občina.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Buče, ter tudi ostali lastniki zemljišč, vikendov na območju Krajevne skupnosti Buče, in sicer v denarju in v naslednji višini:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov; ter od nadomestil osebnih dohodkov in plačil po pogodbah o delu,
– upokojenci po stopnji 2% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek,
– lastniki zemljišč po stopnji 10% od letnega katastrskega dohodka,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno bivališče ali sedež dejavnosti v KS Buče ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Buče, po stopnji 5% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– 400 DEM letno v tolarski protivrednosti zaposleni v tujini,
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki počitniških hišic, vikendov, vinskih kleti; tisti, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Buče,
– samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov ter nagrad, ki jih prejemajo učenci in študentje na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil, pokojnin in nagrad pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah.
Zaposleni v tujini ter lastniki vikendov pa bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Buče.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se krajevni skupnosti za posamezen znesek dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro račun Krajevne skupnosti Buče.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja KS Buče. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah, v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Buče, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Buče, naselij Buče, Vrenska gorca, Ortnice in Zeče pri Bučah, ki so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
11. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami. Na glasovnici je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST BUČE
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 10. 11. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, ki se uporabi:
– za graditev mrliške vežice in ureditev pokopališča,
– za asfaltiranje in gramoziranje krajevnih cest,
– dokončanje izgradnje gasilskega doma,
– zimsko pluženje vaških cest,
– financiranje odvoza smeti,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti KS.
GLASUJEM
   “ZA”                          “PROTI”
                (pečat)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je “ZA” uvedbo samoprispevka glasovala večina krajanov, ki so glasovali.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka v celoti odštevajo od osnove za dohodnino (zakon o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95 in 14/96).
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Buče
Mirko Kunst l. r.