Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3239. Uredba o preoblikovanju Podjetja za vzdrževanje avtocest Ljubljana, p.o., v javno podjetje Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., stran 4644.

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 71/94), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o preoblikovanju Podjetja za vzdrževanje avtocest Ljubljana, p.o., v javno podjetje Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Podjetje za vzdrževanje avtocest, p.o. iz Ljubljane se preoblikuje v javno podjetje Podjetje za vzdrževanje avtocest Ljubljana, družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: javno podjetje).
Javno podjetje je pravni naslednik Podjetja za vzdrževanje avtocest Ljubljana, p.o., vpisanega v sodni register pri sodišču v Ljubljani pod št. reg. vložka I/1313/00.
Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republika Slovenija, ki izvršuje ustanoviteljske pravice preko Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma javnega podjetja se glasi: Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Skrajšana firma je: PVAC, d.o.o.
Sedež javnega podjetja je: Ljubljana, Grič 54.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Dejavnosti javnega podjetja so:
45.23 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov – popravila in vzdrževanje cest in drugih prometnih površin
45.34 Druge inštalacije pri gradnjah – razsvetljava in signalizacija cest
90.00 Storitve javne higiene – vzdrževanje odtočnih kanalov, pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč, odstranjevanje snega in ledu z glavnih cest, letališč, posipanje soli in peska
63.21 Druge pomožne dejavnosti v prometu – dejavnosti, povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora – obratovanje cest, cestninskih postaj, mostov, tunelov, parkirnih prostorov ali garaž
67.13 Druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom – menjalnice
74.60 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – opazovanje, varovanje in druge zaščitne dejavnosti – prevoz dragocenosti
50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
60.24 Cestni tovorni prevoz
45.50 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
71.32 Dajanje gradbenih strojev in opreme brez strokovnega upravljalca v najem ali operativni zakup.
4. člen
Javno podjetje poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju osnovnih dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL IN POSLOVNI DELEŽ
5. člen
Po bilanci stanja na dan 31. december 1992 in valorizirani na dan 31. december 1995 znaša celotni kapital javnega podjetja 231,647.607 SIT.
V. FINANCIRANJE
6. člen
Javno podjetje pridobiva prihodek:
– z opravljanjem svoje dejavnosti;
– s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe;
– iz drugih virov, določenih z zakonom.
O delitvi dobička odloča ustanovitelj.
Ustanovitelj pokriva izgubo javnega podjetja, ki je posledica izvajanja gospodarske javne službe.
VI. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA
7. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma omrežja, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
VII. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
8. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo: ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.
9. člen
Ustanovitelj odloča, poleg zadev, za katere je pristojen po zakonu in tej uredbi, o naslednjih zadevah:
– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki pomeni izvajanje gospodarske javne službe;
– sprejema statut javnega podjetja;
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja;
– sprejema finančni načrt javnega podjetja;
– imenuje člane nadzornega sveta;
– imenuje direktorja.
10. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja devet članov, od katerih je šest članov predstavnikov ustanovitelja in trije člani, ki so predstavniki delavcev podjetja.
Ustanovitelj imenuje člane nadzornega sveta za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Ustanovitelj imenuje predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.
Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ali statutom javnega podjetja ni drugače določeno.
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, spremlja rentabilnost podjetja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča ustanovitelja.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta, se podrobneje določijo s statutom podjetja.
11. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje ustanovitelj za dobo štirih let pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
12. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Za sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 1,000.000 DEM tolarske protivrednosti, o prometu z nepremičninami in najemanju dolgoročnih kreditov, mora direktor pridobiti soglasje nadzornega sveta.
IX. AKTI JAVNEGA PODJETJA
13. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.
Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemajo tudi druge akte.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V javnem podjetju nadaljujejo z delom vsi zaposleni delavci v Podjetju za vzdrževanje avtocest Ljubljana, p.o.
15. člen
Do sprejetja novih aktov se uporabljajo doslej veljavni akti, kolikor niso v nasprotju s to uredbo.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-06/96-19/1-8
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik