Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3278. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota, stran 4689.

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91), 10. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88), 22. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 15., 16. ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V odloku o začasni ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 21/96), se spremeni in dopolni tretji odstavek 12. člena tako, da se glasi:
“Višino (ceno) mesečnih in letnih dovolilnic za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih, za katere se pobira parkirnina ter višino najemnine za rezervirane parkirne prostore določi s sklepom Mestni svet mestne občine Murska Sobota.”
2. člen
35. člen odloka se dopolni tako, da se med besedo “domom” in vejico vstavi besedilo, ki se glasi: “– razen površine vzhodno od glavnega vhoda”.
3. člen
36. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Urejeni parkirni prostori z obveznim plačilom parkirnine so:
a) asfaltne površine: površina pred LB Pomursko banko in Pošto ter Telekomom na Trgu zmage, na Kardoševi ulici in Trubarjevem drevoredu – ob obeh straneh ulic, na Slovenski ulici – vzdolžno na vzhodni strani od Arh. Novaka ulice do trgovine Agrotehnika, na ulici Staneta Rozmana – pravokotno na severni strani od frizerstva do trgovine Gorenja servisa, na Lendavski ulici – vzdolžno na severni strani, na Grajski ulici – pravokotno na severni strani, vzhodno od glavnega vhoda v Zdravstveni dom, na Kocljevi ulici – poševno ob zahodni strani, na ulici Arh. Novaka – vzdolžno na južni strani ob parceli Potrošnika in na trgu pred železniško postajo, na Slomškovi ulici – vzdolžno na južni strani od Ulice N. Tesle do Mladinske ulice, na Mladinski ulici – vzdolžno na vzhodni strani od Slomškove ulice do zgradbe TVD “Partizan”, na Zvezni ulici – poševno na severni strani pred trgovino “Blagovnica”, v Sodni ulici – vzdolžno na vzhodni strani od Slomškove ul. do zgradbe zaporov ter površina med umetnostno galerijo in potrošnikovo Blagovnico z dovozom iz Zvezne ulice,
b) (za zdaj) gramozirane površine: rezervat zahodno od avtobusne postaje med Zvezno, Kocljevo in Slomškovo ulico, rezervat med Kocljevo ulico in umetniško galerijo kulturnega centra ter med galerijo in Zvezno ulico. “
4. člen
37. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Urna oziroma dnevna parkirnina za površine iz 36. člena odloka se pobira po principu modre cone tako, da se za predviden čas parkiranja (v trajanju nad 1 h – za asfaltne površine) iz avtomata ob parkirišču ali na drugem prodajnem mestu kupljeni in s kemičnim svinčnikom izpolnjeni parkirni listič, namesti v avtomobil pod vetrobransko steklo tako, da je možna kontrola.
Kot nadomestilo za pobiranje parkirnine s sistemom parkirnih lističev lahko Mestna občina Murska Sobota na teh površinah uvede letne in mesečne dovolilnice. Veljavnost mesečnih in letnih dovolilnic lahko s sklepom omeji Mestni svet mestne občine Murska Sobota tako, da dovolilnice ne veljajo za nekatere najbolj frekventne prometne površine – modre cone (npr. pred zdravstvenim domom, lekarno, drugimi ustanovami).
Dovolilnice izdaja Uprava mestne občine M. Sobota na imetnika dovolilnice, t.j. fizično ali pravno osebo. Voznik lahko dovolilnico nalepi z notranje strani v spodnji levi vogal vetrobranskega stekla (fiksna) ali jo v času parkiranja namesti pod vetrobransko steklo (prenosljiva).
Voznik mora imeti v vozilu, ki ga parkira na površinah, navedenih v prvem odstavku 36. člena odloka, na vidnem mestu (na vetrobranskem steklu) nameščeno parkirno uro s katero označi pričetek parkiranja.
Pooblaščeni upravljalec parkirnega prostora je pooblaščen za izvajanje nadzora ter ugotavljanje identitete kršitelja.”
5. člen
40. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Višino urne oziroma dnevne parkirnine na površinah za katere se plačuje parkirnina, se določa z naslednjimi tarifami:
a) za asfaltne površine:
----------------------------------------------
   Tarifa    Časovna omejitev  Vrednost
----------------------------------------------
I.  tarifa    do 1 ure      0 točk
II. tarifa    do 2 uri      1 točka
III. tarifa    do 3 ure      2 točki
IV. tarifa    do 4 ure      4 točke
V.  tarifa    do 5 ur       6 točk
VI. tarifa    nad 5 ur, dnevno  8 točk
----------------------------------------------
b) za (za zdaj) gramozirane površine se določa enotna dnevna parkirnina v višini III. tarife (2 točki).
Kolikor se te površine asfaltirajo se zanje višina urne oziroma dnevne parkirnine določa z naslednjimi tarifami:
-----------------------------------------------
   Tarifa    Časovna omejitev   Vrednost
-----------------------------------------------
I.  tarifa    do 2 uri       1 točka
II. tarifa    do 4 ure       2 točki
III. tarifa    nad 4 ure, dnevno  3 točke
-----------------------------------------------
6. člen
41. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine je od ponedeljka do petka v času od 7. do 16. ure, v soboto pa od 7. do 13. ure.
Ob nedeljah in praznikih se parkirnina ne pobira.”
7. člen
42. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
”Oproščeni parkirnine so:
– intervencijska vozila, vozila policije, vozila komunalnih služb, vozila inšpekcijskih služb in vozila mestne občine, kadar opravljajo svojo dejavnost,
– imetniki abonmajev in dovoljenj na površinah za katere so le-ti izdani,
– imetniki mesečnih in letnih dovolilnic na površinah za katere so le-te izdane,
– vozila z oznako invalidov.”
8. člen
44. člen odloka se dopolni tako, da se sedma alinea 3. točke glasi:
“Kontrolirajo uporabnike abonmajev in imetnike dovolilnic.”
9. člen
45. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Pooblaščeni delavci Mestne občine Murska Sobota oziroma delavci za komunalni nadzor – mestni redarji morajo imeti pri opravljanju nadzora nad javnimi prometnimi površinami službeno izkaznico, s katero se identificirajo in posebno uniformo.
Obliko in vsebino izkaznice in uniforme predpiše župan.”
10. člen
48. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se druga točka glasi:
“Če nima parkirne ure, je ne uporabi ali z njo ne nastavi dejanskega časa pričetka parkiranja ali nima vidno nastavljenega in pravilno izpolnjenega parkirnega lističa oziroma nima v vozilu na ali pod vetrobranskim steklom nameščene veljavne mesečne ali letne dovolilnice ali po izteku dovoljenega časa parkiranja, vozila ne odpelje” ter se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
“Kdor ravna v nasprotju z 20. ali 21. členom odloka.”
11. člen
Poglavje Prehodne in končne določbe se dopolni z novim 49. členom, ki se glasi:
“Do ustrezne spremembe in dopolnitve 26. člena odloka (definiranja ožjega središča (centra) mesta, v katerem bo določen poseben režim za vozila avtošol), se določba tega člena odloka ne izvaja.”
Dosedanji 49. člen odloka postane 50. člen.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 028-1/96
Murska Sobota, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.