Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3261. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1996, stran 4671.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Idrija za leto 1996 (Uradni list RS, št. 31/96 in 32/96) se spremeni 3. člen, tako da se glasi:
“Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki                    724,210.000 SIT
– odhodki                    724,210.000 SIT
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega proračuna.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-33/95
Idrija, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.
BILANCA PRIHODKOV


VRSTA PRIHODKOV                    v 1.000 SIT
-----------------------------------------------------------------

I. Prihodki za zagotovljeno porabo            534,721

II. Prihodki za druge naloge               188,770

 1. Davki in druge dajatve                 93,800

 2. Prihodki od premoženja                 90,970

 3. Prihodki iz naslova sofinanciranja           4,000
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                          724,210
-----------------------------------------------------------------BILANCA ODHODKOV


VRSTA ODHODKOV                    v 1.000 SIT
-----------------------------------------------------------------
I. Tekoči odhodki                     481,746

 1. Plače, prispevki, drugi os. prejemki          66,871

 2. Materialni in drugi stroški              78,943

 3. Socialni transferji                   6,014

 4. Plač. storitev in dotacije jav. zav.         177,766

 5. Druga plačila storitev                119,336

 6. Subvencije in transf. v gospodarstvo          21,852

 7. Drugi odhodki                     10,964


II. Investicijski odhodki                 236,874

 1. Delovanje občine                    1,026

 2. Družbene dejavnosti                  67,436

 3. Gospodarska infrastruktura               86,248

 4. Gosp. razvoj in drugo                 82,164


III. Rezerve                        5,590
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                          724,210
-----------------------------------------------------------------RAČUN FINANCIRANJA


Namen                         v 1.000 SIT
-----------------------------------------------------------------

1. Zadolževanje proračuna                 38,358

2. Odplačila kreditov                   38,358

Neto zadolževanje proračuna                   0