Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3286. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Sevnica, stran 4703.

Na podlagi 19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95), 2. točke 7. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) ter 16. in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 25. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Sevnica
1. člen
S tem odlokom se določa višina krajevne turistične takse, način poročanja in dodaten nadzor.
2. člen
Krajevna turistična taksa v Občini Sevnica znaša 10 točk in je enotna za domače in tuje goste na vseh območjih občine ne glede na sezono.
Višina krajevne turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije.
Krajevno turistično takso plača gost skupaj s prenočitveno takso ob plačilu storitev.
3. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom,
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
4. udeleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki jih organizirajo šole v okviru rednih programov,
5. udeleženci taborjenj, zimovanj in potovalnih taborov, ki jih organizirata Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, oziroma njihove organizacijske enote v okviru svojih programov,
6. študentje v mladinskih domovih, ki so včlanjeni v mednarodno organizacijo mladinskih domov,
7. osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju in bivajo v nastanitvenem objektu več kot 30 dni,
8. osebe, ki prenočujejo v planinskih in taborniških domovih in kočah,
9. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila taks in dajatev,
10. organizatorji in tuji udeleženci mednarodnih prireditev, katerih nočitev plača organizator in, ki imajo pomen za turistično promocijo Slovenije.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– gostje v domovih za učence in študente.
4. člen
Sredstva krajevne turistične takse se namenijo za sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno, za komunalne potrebe, ki nastanejo zaradi turistične dejavnosti in za promotivne dejavnosti v kraju. 70 % krajevne turistične takse se uporabi v kraju, kjer je bila taksa zbrana.
5. člen
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejemanje gostov na prenočevanje so dolžne predložiti mesečno poročilo o plačani krajevni turistični taksi pristojnemu davčnemu organu in Občini Sevnica najkasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec, letno poročilo pa do 31. januarja za preteklo leto.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, nastanitvene zmogljivosti, mesec in leto, na katerega se poročilo nanaša, število domačih in tujih gostov, število gostov, ki jim po zakonu ni potrebno plačevati turistične takse, število gostov, ki po zakonu plačajo 50% takso in znesek obračunane turistične takse.
Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
6. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor predvideva zakon o turistični taksi, opravlja nadzor tudi pristojna občinska služba v okviru pooblastil. Nadzor se opravi na podlagi oddanega poročila o obračunani krajevni turistični taksi. Pravna ali fizična oseba je dolžna izvajalcem nadzora ob zahtevi predložiti knjige na vpogled.
7. člen
Kazenske in druge določbe se uporabljajo tako kot jih navaja zakon o turistični taksi.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni taksi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 7/91).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne v naslednjem mesecu.
Št. 41700-0004/96
Sevnica, dne 25. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.