Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3283. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Ribnica, stran 4696.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/91, 20/91, 12/92, 19/92, 8/93, 16/94 in 19/95) ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 19. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Ribnica
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Ribnica določi obveznost plačevanja upravnih taks, taksne zavezance, višino in način plačila takse. Višina taks je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo upravnih taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zaračunati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v taksni tarifi.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).
III. DOLOČITEV UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 10 SIT. Vrednost se nadalje usklajuje enkrat letno s porastom cen na drobno. Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS
6. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini takrat, ko nastane obveznost.
Naravnost od stranke se ne sme sprejeti vloga ali zahteva, za kateri ni bila plačana upravna taksa.
Če prispe vloga po pošti, pošlje pristojni delavec iz občinske uprave takšnemu zavezancu opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
7. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse, se mu odločba ne izda oziroma se ne začne z uvedbo postopka.
8. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti kot jih imajo slovenski državljani.
9. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal večjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico do povračila celotne takse oziroma dela preveč plačane takse.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen župan.
11. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o upravnih taksah (SDL, 7/72, 32/77, 18/82).
12. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-417-2-96
Ribnica, dne 19. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.
TAKSNA TARIFA

-----------------------------------------------------------------
I. Vloge                      Taksa v točkah
-----------------------------------------------------------------

Tar. št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, 
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi 
predpisana kakšna druga taksa                  5

Opomba: Taksa se ne plača za poznejše vloge, 
ki se navezujejo na že vloženo zahtevo.


Tar. št. 2

Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo        120


Tar. št. 3

Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu 
družbene lastnine v splošni rabi               100


Tar. št. 4

Za vloge o odkupu in menjavi družbene 
lastnine oziroma pravice uporabe                80


Tar. št. 5

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju 
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti           20

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, 
izdan v upravni stvari.                    20


II. Potrdila

Tar. št. 6

Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem 
družbenem planu, izdanega na podlagi 
posebnega ugotovitvenega postopka               20


Tar. št. 7

Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem 
družbenem planu, izdanega na podlagi uradnih 
evidenc                            10


III. Odločbe

Tar. št. 8

Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin         20

Opomba: Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa

-----------------------------------------------------------------
I. Vloge                      Taksa v točkah
-----------------------------------------------------------------
Tar. št. 9

Za vse odločbe, za katere ni predpisana 
posebna taksa                         20


IV. Opomin

Tar. št. 10

Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:

1. do 75 točk                         15
2. nad 75 točk                         50
-----------------------------------------------------------------