Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3254. Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Dol pri Ljubljani, stran 4666.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 17. seji dne 17. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi in prazniku Občine Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb, zastavo in praznik Občine Dol pri Ljubljani.
2. člen
Grb in zastava Občine Dol pri Ljubljani označujeta pripadnost Občini Dol pri Ljubljani in se smeta uporabljati le v obliki in na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
4. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako da se krni ugled Občine Dol pri Ljubljani.
5. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model za označevanje blaga in storitev.
II. GRB
6. člen
Grb Občine Dol pri Ljubljani ima obliko ščita, razdeljenega po diagonali od leve proti desni z zlato pleteno kito. Zgornji del ščita je zelene barve. Spodnji del ščita je modre barve. Ščit je ob stranicah črno obrobljen.
Barve: zelena pantone, procesno zelena C, zgornji del ščita, modra pantone, procesno modra C, spodnji del ščita, zlata pantone, gold C, kita, črna pantone process, black C, obroba ob stranicah.
7. člen
Grb občine se uporablja:
– v pečatu, štampiljki, kot oznaka na uradnih dokumentih občine ter znakih občinskih organov;
– na avtomobilskih registrskih oznakah;
– na poslopju in uradnih prostorih občine;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
– na listinah oziroma priznanjih, ki jih izdaja oziroma podeljuje občina;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in uslužbenci občine;
– v vseh drugih primerih, ko uporabo grba dovoli župan.
8. člen
Če se na območju občine grb občine uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali grbom druge države ali v primerih, določenih z zakonom.
Če se na območju občine grb občine uporablja z dvema drugima grboma, mora biti grb občine v sredini, razen če se uporablja skupaj z državnim grbom ali v primerih, določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
9. člen
Zastava Občine Dol pri Ljubljani je zeleno-rumeno-modra. Barve zastave se vrste po naslednjem vrstnem redu in v razmerju: zelena pantone, procesno zelena C, 40% zastavine dolžine, rumena pantone, procesno rumena C,20% zastavine dolžine, modra pantone, procesno modra C, 40% zastavine dolžine.
Razmerje med višino in dolžino zastave je ena proti dve in pol.
10. člen
Zastava se izobesi:
– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov,
– ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah,
– ob uradnih obiskih tujih delegacij,
– v drugih primerih, ko župan presodi za potrebno.
Zastava je stalno izobešena v sejni sobi občine.
11. člen
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po tem vrstnem redu: zelena, rumena, modra.
12. člen
Pri določanju položaja zastave ob drugih zastavah se smiselno uporablja 8. člen tega odloka.
IV. PRAZNIK OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
13. člen
Praznik Občine Dol pri Ljubljani je 23. marec, rojstni dan Jurija Vege.
V. NADZORSTVO
14. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska uprava, ki daje pojasnila, sprejema vloge ter izdaja dovoljenja za uporabo grba in zastave.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje pravna oziroma fizična oseba:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki, ki je v nasprotju s tem odlokom;
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo;
3. če postavlja ali izobeša grb ali zastavo v nasprotju z določili tega odloka;
4. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako da krni ugled občine.
VII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani, uporablja pa se z dnevom objave v Uradnem listu RS.
Št. 54/95
Dol pri Ljubljani, dne 17. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.