Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3249. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Melinci (Beltinci), stran 4653.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s 14. členom statuta Krajevne skupnosti Melinci, je Svet KS Melinci na svoji 5. redni seji, dne 25. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Melinci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka, ki bo 10. novembra 1996.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo kanalizacije,
– sanacijo asfaltnih površin krajevnih ulic in ureditev pločnikov,
– vzdrževanje in dograditev komunalnih in sakralnih objektov,
– sofinanciranje pri nakupu opreme za požarno varnost,
– funkcionalne potrebe v KS,
– telesne-kulturne dejavnosti,
– vzdrževanje vaških cest in poti,
– obnovo in vzdrževanje vaškega vodovoda,
– pomoč in dotacije društvom,
– vzdrževanje vseh ostalih objektov v lasti KS.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Višina zbranega samoprispevka za obdobje 5 let bo predvidoma znašala 17,500.000 SIT, preostali del pa bo krajevna skupnost zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti za realizacijo referendumskega programa.
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Melinci, v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil;
– 1% od pokojnin;
– 6% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjetnike od povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje;
– 2% od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Melinci in vsi zaposleni občani, ki še niso vpisani v splošni volilni imenik in sprejemajo osebni dohodek.
7. člen
Na referendumu se glasuje osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST MELINCI
G L A S O V N I C A
Za glasovanje na referendumu dne 10. 11. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001, za območje Krajevne skupnosti Melinci.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo kanalizacije,
– sanacijo asfaltnih površin krajevnih ulic in ureditev pločnikov,
– vzdrževanje in dograditev komunalnih in sakralnih objektov,
– sofinanciranje pri nakupu opreme za požarno varnost,
– funkcionalne potrebe v KS,
– telesne-kulturne dejavnosti,
– vzdrževanje vaških cest in poti,
– obnovo in vzdrževanje vaškega vodovoda,
– pomoč in dotacije društvom,
– vzdrževanje vseh ostalih objektov v lasti KS,
Samoprispevek bo znašal:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil;
– 1% od pokojnin;
– 6% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjetnike od povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje;
– 2% od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini
G L A S U J E M
   ZA                            PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
8. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje del bo odgovoren svet Krajevne skupnosti Melinci.
9. člen
Finančni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet KS, ki bo o tem vsaj enkrat letno poročal zboru krajanov.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi svet KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Melinci, dne 25. septembra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Melinci
Štefan Pintarič l. r.