Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3264. Odlok o izdajanju javnega glasila Kamniški občan (Kamnik), stran 4672.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na nadaljevanju 17. seje dne 10. julija 1996 sprejel
O D L O K
o izdajanju javnega glasila Kamniški občan
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Kamnik kot izdajatelj javnega glasila Kamniški občan (v nadaljevanju: Kamniški občan), določa:
– temeljne cilje in naloge, ki jih bo Kamniški občan uresničeval s svojo dejavnostjo;
– programsko zasnovo Kamniškega občana;
– vire in načine financiranja Kamniškega občana;
2. člen
Temeljni cilji in naloge Kamniškega občana so obveščanje javnosti, predvsem občanov Občine Kamnik, o vseh pomembnih dogajanjih in dogodkih v občini, pri čemer njegova programska zasnova temelji na zakonu in podzakonskih aktih o javnem obveščanju in kodeksu novinarske etike.
3. člen
Kamniški občan praviloma izhaja dvakrat mesečno. Izdajatelj Kamniškega občana skrbi za:
– organizacijo in zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uredniško in novinarsko delo;
– sodelovanje s tiskarno pri grafični pripravi;
– organizacijo službe ekspedita ter
– tajniška in finančna opravila za Kamniški občan.
4. člen
Vsebina časopisa je zasnovana na obveščanju o:
– aktivnostih Občine Kamnik in njenih organov, Upravne enote Kamnik, organov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij;
– dogodkih in dosežkih v občini;
– delovanju strank, društev in klubov v Občini Kamnik;
– gospodarjenju in drugih dogodkih v podjetjih in ustanovah v Občini Kamnik;
– socialni politiki, zdravstvu, zaposlovanju;
– življenju na kulturnem, športnem in drugih področjih.
5. člen
Izdajatelj lahko s pogodbo prenese izdajateljstvo ali posamezna opravila na drugo pravno ali fizično osebo, ki je registrirana za izdajo tiska ali drugih oblik javnega obveščanja.
Izdajatelj Kamniškega občana se izbere na podlagi javnega razpisa.
Medsebojna razmerja med Občino Kamnik in izbranim izdajateljem se uredijo s pogodbo.
6. člen
Odgovornega urednika Kamniškega občana imenuje občinski svet na osnovi javnega razpisa za dobo štirih let. V primeru prenosa izdajateljstva na pravno ali fizično osebo iz 4. člena tega odloka imenuje odgovornega urednika občinski svet na predlog izbranega izdajatelja za dobo štirih let.
7. člen
Odgovorni urednik je za uresničevanje programske zasnove Kamniškega občana odgovoren Občinskemu svetu občine Kamnik in je brez njegovega soglasja ne sme spreminjati.
Odgovorni urednik vodi uredniško politiko, zagotavlja smotrno organizacijo dela, vodi, usklajuje, usmerja in razporeja delo članov uredništva in novinarjev ter skrbi za zagotavljanje potrebnih kadrov.
8. člen
Sredstva za delovanje Kamniškega občana se zagotavljajo:
– z ekonomsko propagandnimi storitvami in objavljanjem drugih plačanih obvestil;
– z dotacijami iz občinskega proračuna na podlagi finančno ovrednotenega letnega načrta dela ter
– iz drugih virov.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi časopisa Kamniški občan (Uradni list RS, št. 1/91).
10. člen
V prehodnem obdobju izdaja Kamniški občan dosedanji izdajatelj v skladu z veljavno pogodbo, sklenjeno med njim in Občino Kamnik.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-31/96-4 (282/96-4)
Kamnik, dne 10. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.