Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3267. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje, stran 4674.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) ter s soglasjem svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje, je Občinski svet občine Kočevje na seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
1. člen
S tem odlokom so urejena vsa vprašanja, ki so pomembna za pripravo in izvedbo volitev v svete krajevne skupnosti na območju Občine Kočevje in ki niso izrecno določena z zakonom.
2. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem volilnem sistemu.
Člane sveta volijo volilci, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče na območju posamezne krajevne skupnosti, za katere se volijo člani sveta.
Svet krajevne skupnosti s svojim aktom določi število članov sveta in volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti ter imenujejo volilno komisijo krajevne skupnosti.
3. člen
Volilne enote se oblikujejo po posamezni krajevni skupnosti za območje enega ali več naselij ali delov naselja.
4. člen
Svet Krajevne skupnosti Kočevje – mesto šteje trinjast članov.
Za volitve članov sveta KS se določi trinajst volilnih enot in sicer:
1. volilna enota obsega Ljubljansko cesto od križišča s Kolodvorsko ulico pri upravni stavbi Občine Kočevje do Novomeške ceste, Novomeško cesto in Kolodvorsko ulico;
2. volilna enota obsega Kajuhovo naselje, Pri Unionu in Mahovniško cesto;
3. volilna enota obsega Ljubljansko cesto od mostu pri Rinži do križišča (razen št. 2 in 4) s Kolodvorsko ulico pri upravni stavbi Občine Kočevje, Opekarsko ulico, Bračičevo ulico in Cesto na stadion;
4. volilna enota obsega Rožno ulico, Turjaško ulico in Kekčevo ulico;
5. volilna enota obsega Cankarjevo ulico, Šeškovo ulico, Tomšičevo ulico št. 15, 19 in 21 ter Kolodvorsko ulico št. 8 in 10;
6. volilna enota obsega Kidričevo ulico in Ljubljansko cesto št. 2 in 4;
7. volilna enota obsega Tesarsko ulico, Dimnikarsko pot, Tomšičevo ulico od št. 13 do križišča z Roško cesto ter Roško cesto od št. 1 do 23;
8. volilna enota obsega Trg zbora odposlancev in Trg svetega Jerneja;
9. volilna enota obsega Reško cesto, Frankopansko, Uskoško, Kocljevo, Streliško in Samovo ulico ter Ulico Veronike Deseniške;
10. volilna enota obsega Podgorsko ulico in Grajsko pot;
11. volilna enota obsega Prešernovo ulico, Črnomeljsko cesto, Cesto v Mestni log, Mestni log I. do Mestni log V., Ulico heroja Marniclja, Nabrežje ter Brestovo, Borovo, Brezovo, Bršljanovo, Bezgovo pot in Brinovo pot;
12. volilna enota obsega Cesto na Trato ter ceste od Trate I. do Trate XV;
13. volilna enota obsega naselje Mahovnik.
V vsaki volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
5. člen
Svet Krajevne skupnosti Šalka vas šteje devet članov.
Za volitve članov sveta KS se določi šest volilnih enot in sicer:
1. volilna enota obsega Roško cesto od št. 24 dalje, Rozmanovo in Travniško ulico, Rudarsko naselje, na Rudniku (nova kolonija) in Trdnjavo.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega naselje Šalka vas.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
3. volilna enota obsega naselje Željne.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
4. volilna enota obsega naselje Klinjo vas in Stari Breg.
V 4. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
5. volilna enota obsega naselje Cvišlerji, Onek in Mačkovec.
V 5. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
6. volilna enota obsega naselja Koprivnik, Laze pri Oneku, Staro Brezje, Rajhenav, Hrib pri Koprivniku, Podstene in Podstenice.
V 6. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
6. člen
Svet Krajevne skupnosti Stara Cerkev šteje devet članov.
Za volitve članov sveta KS se določi osem volilnih enot in sicer:
1. volilna enota obsega naselja Gornje Ložine, Dolnje Ložine in Nove Ložine.
V 1. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
2. volilna enota obsega naselji Koblarji in Mrtvice.
V 2. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
3. volilna enota obsega naselje Slovenska vas.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
4. volilna enota obsega naselje Breg pri Kočevju.
V 4. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
5. volilna enota obsega naselje Mlaka pri Kočevju.
V 5. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
6. volilna enota obsega naselji Stara Cerkev in Konca vas.
V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
7. volilna enota obsega naselji Gorenje in Mala Gora.
V 7. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
8. volilna enota obsega naselja Stari log, Smuka, Pugled, Kleč, Komolec, Topla Reber in Trnovec.
V 8. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
7. člen
Svet krajevne skupnosti Ivan Omerza šteje devet članov.
Za volitve članov sveta KS se določi pet volilnih enot in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Dolga vas.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota obsega naselje Livold.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
3. volilna enota obsega naselji Črni potok in Zajčje polje.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
4. volilna enota obsega naselja Mozelj, Rajndol, Kočarji, Kačji potok, Suhi potok in Svetli potok.
V 4. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
5. volilna enota obsega naselji Spodnji log in Knežja Lipa.
V 5. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
8. člen
Svet Krajevne skupnosti Kostel šteje sedem članov.
Za volitve članov sveta KS se določijo štiri volilne enote in sicer:
1. volilna enota obsega naselja Banja Loka, Vimolj, Briga, Drežnik, Jesenov vrt, Podstene pri Kostelu, Ajbel, Kaptol, Nova sela, Zapuže pri Kostelu, Rajšele, Sela pri Kostelu, Suhor, Dolenji potok, Gorenji potok, Srednji potok, Puc in Lipovec.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega naselja Vrh pri Fari, Krkovo, Oskrt, Gotenc, Padovo, Dren, Colnarji, Kostel, Delač in Stelnik.
V 2. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
3. volilna enota obsega naselja Vas, Pirče, Štajer, Potok, Jakšiči, Planina, Petrina, Grivac, Fara, Hrib, Tišenjpolj, Slavski Laz, Sapnik, Brsnik, Mavrc, Grgelj, Stružnica, Kuželič, Vrbac, Žaga in Žlebe.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
4. volilna enota obsega naselja Kuželj, Laze pri Kostelu, Gladloka, Srobotnik ob Kolpi in Rake.
V 4. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
9. člen
Svet Krajevne skupnosti Poljanska dolina šteje pet članov.
Za volitve članov sveta KS se določijo tri volilne enote in sicer:
1. volilna enota obsega naselja Vimolj pri Predgradu, Brezovica pri Predgradu, Nemška Loka, Čeplje, Kralji in Bukova gora.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega naselja Predgrad, Dol, Jelenja vas in Paka pri Predgradu.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
3. volilna enota obsega naselja Laze pri Predgradu, Vrt, Spodnja Bilpa in Hreljin.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
10. člen
Svet Krajevne skupnosti Kočevska Reka šteje devet članov.
Za volitve članov sveta KS se določi pet volilnih enot in sicer:
1. volilna enota obsega naselja Kočevska Reka, Primoži, Mlaka pri Kočevski Reki, Koče, Sadni Hrib in Mokri Potok.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota obsega naselja Borovec, Gornja Briga, Dolnja Briga in Preža.
V 2. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
3. volilna enota obsega naselja Morava, Ograja, Zdihovo in Kuhlarji.
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
4. volilna enota obsega naselja Štalcerji, Rogati Hrib, Podlesje, Škrilj in Muha vas.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
5. volilna enota obsega naselje Novi lazi.
V 5. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
11. člen
Mandatna doba prvoizvoljenih svetov krajevnih skupnosti traja do izteka mandata sedanjega občinskega sveta občine Kočevje, sicer pa traja mandatna doba svetov krajevnih skupnosti 4 leta.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
12. člen
Volitve v svete krajevne skupnosti izvajajo občinska volilna komisija ter volilne komisije krajevnih skupnosti.
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti, kolikor pa svet krajevne skupnosti ne deluje, imenuje volilno komisijo krajevne skupnosti občinska volilna komisija.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
13. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev;
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete;
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena;
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena;
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil;
– določa volišča in območja volišč;
– imenuje volilni odbor za predčasno glasovanje;
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam kandidatov;
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način;
– obvešča volilce o dnevu glasovanja in o volišču kjer so vpisani v volilni imenik;
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti in
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
14. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– imenuje volilne odbore;
– zbira zahteve za sklice zborov volilcev in predloge kandidatur;
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti;
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in razglasi kateri kandidati so izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti;
– daje poročilo o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami ter
– opravlja druge naloge za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
15. člen
Volilni odbor na volišču:
– vodi glasovanje na volišču ter
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-1/96-112
Kočevje, dne 27. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.