Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3304. Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev občine in članov delovnih teles občinskega sveta (Žalec), stran 4733.

Na podlagi 43.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96) 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) 19. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) ter 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95 in 16/96) je občinski svet na seji dne 19. septembra 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev občine in članov delovnih teles občinskega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa višino in način določanja plač, sejnin in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (v nadaljevanju: zakon) pripadajo funkcionarjem, ki poklicno in nepoklicno opravljajo svojo funkcijo.
2. člen
V Občini Žalec opravljata profesionalno funkcijo župan Občine Žalec in tajnik Občine Žalec.
Neprofesionalno funkcijo opravljajo člani občinskega sveta, podžupan občine, člani nadzornega odbora, člani občinske volilne komisije in člani delovnih teles občinskega sveta.
3. člen
Profesionalni funkcionarji imajo pravico do plače in drugih nadomestil v skladu z zakonom. Neprofesionalni funkcionarji imajo pravico do nagrade oziroma sejnine za opravljanje neprofesionalne funkcije in do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.
II. PROFESIONALNI FUNKCIONARJI
4. člen
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo svojo funkcijo imajo pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače ter povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom v skladu z zakonom.
5. člen
Količnik za najvišje vrednoteno profesionalno funkcijo v občini ter višino dela plače za delovno uspešnost za najvišje vrednoteno profesionalo funkcijo v skladu z zakonom določa pristojna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.
Za tajnika občine kot poklicnega funkcionarja se določi količnik za osnovno plačo največ v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.
Predlog za določitev količnika za določitev osnovne plače in višino dela plače za delovno uspešnost tajnika občine predlaga župan občine.
Odločbo o določitvi plače profesionalnemu funkcionarju ter višino dela plače za delovno uspešnost v skladu s predpisi določa s statutom občine določeni pristojni organ.
III. NEPROFESIONALNI FUNKCIONARJI
6. člen
Občinskim funkcionarjem, ki neprofesionalno opravljajo funkcijo se prizna nagrada oziroma sejnina, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela.
7. člen
Predsedniku občinskega sveta se za opravljanje neprofesionalne funkcije določi nagrada v višini 33% bruto plače, ki jo prejema župan za opravljanje profesionalne funkcije.
Podpredsedniku občinskega sveta se za opravljanje neprofesionalne funkcije prizna sejnina, ki jo prejemajo člani občinskega sveta, v primeru nadomeščanja predsednika občinskega sveta pa nagrado, ki jo za opravljanje neprofesionalne funkcije prejema predsednik občinskega sveta.
Podžupanu občine se za opravljanje posamezne aktivnosti po pooblastilu župana prizna nagrada, ki jo trimesečno določi komisija za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja.
8. člen
Članom občinskega sveta se za opravljanje neprofesionalne funkcije prizna sejnina (znesek za prisotnost na posamezni seji občinskega sveta), ki znaša 3,1% bruto plače, ki jo prejema župan za profesionalno opravljanje funkcije.
Člani občinskega sveta prejemajo sejnino po kriterju prisotnosti na seji občinskega sveta.
Pravico do sejnine pridobi član, ki prisostvuje seji občinskega sveta najmanj štiri ure če seja traja več kot štiri ure.
9. člen
Predsednikom delovnih teles očinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora, predsedniku občinske volilne komisije se za vodenje in sodelovanje pri pripravi seje prizna sejnina, ki znaša 2,4% bruto plače, ki jo prejema župan za opravljanje profesionane funkcije.
Članom delovnih teles občinskega sveta, se za sodelovanje na sejah delovnih teles prizna sejnina, ki znaša 2% bruto plače, ki jo prejema župan za opravljanje profesionane funkcije.
Članom nadzornega odbora, članom občinske volilne komisije se za sodelovanje na sejah delovnih teles prizna sejnina, ki znaša 2% bruto plače, ki jo prejema župan za opravljanje profesionane funkcije.
IV. DRUGE PRAVICE
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem funkcije v skladu s predpisi.
Občinski funkcionarji uveljavljajo pravice iz naslova povračil stroškov na osnovi izdanega naloga.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov se zagotovijo v proračunu občine.
12. člen
Plače profesionalnih funkcionarjev in nagrade neprofesionalnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo mesečno.
Sejnine neprofesionalnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo trimesečno na osnovi poročila o prisotnosti na sejah, ki ga posreduje komisija za mandatna vprašanja,volitve, imenovanja ter priznanja.
13. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik se usklajujejo skladno z zneskom, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Nagrade in sejnine, ki jih določa pravilnik se izplačujejo od 1. aprila 1996 dalje.
15. člen
Pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0022/003/96
Žalec, dne 19. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost