Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3294. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črešnjevec (Slovenska Bistrica), stran 4715.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94; 13/95 – odločba US RS), 63. člena statuta Krajevne skupnosti Črešnjevec ter zborov krajanov dne 29., 30. in 31. 8. 1996 je svet KS Črešnjevec na seji dne 26. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črešnjevec
1. člen
Za območje KS Črešnjevec, v katero spadajo vasi Brezje, Črešnjevec, Farovec, Lokanja vas, Pretrež, Trnovec in Vrhloga se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja petletnega programa dela v KS Črešnjevec.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996 od 7. do 19. ure v Domu kulture, Črešnjevec 41, za vasi Črešnjevec in Lokanja vas; v Vrlogi 18 (Čelofiga), za vasi Brezje, Trnovec in Vrhloga; v Pretrežu 16 (Fajs), za vasi Farovec in Pretrež.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala namensko, in sicer:
a) za pripravo krajevnih cest do faze asfaltiranja v naslednjih vaseh: Brezje v dolžini 150 m, Črešnjevec v dolžini 600 m, Farovec in Pretrež v dolžini 3200 m, Lokanja vas v dolžini 200 m, Trnovec v dolžini 300 m in Vrhloga – meja KS Leskovec v dolžini 3200 m,
b) sofinanciranje izgradnje pločnika v vasi Črešnjevec v dolžini 300 m,
c) sofinanciranje adaptacije mrliške vežice na pokopališču Črešnjevec,
d) sofinanciranje gradnje telovadnice pri Osnovni šoli Črešnjevec,
e) sofinanciranje slikanja notranjosti cerkve Sv. Mihaela na Črešnjevcu.
4. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Črešnjevec.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Črešnjevec, in sicer:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšanih za davke in prispevke iz plač,
2. upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za davke in prispevke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Črešnjevec od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje po stopnji 4%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 4%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka, zmanjšanega za davke in prispevke,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče v KS Črešnjevec od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 5%,
7. krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Črešnjevec stanovanjske hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo izven Krajevne skupnosti Črešnjevec, plačujejo letno 200 DEM v tolarski protivrednosti.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in na delovni praksi, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
8. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 6. členu tega sklepa.
Samoprispevek iz katastrskega dohodka in samostojnih podjetnikov bo obračunavala pristojna Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Maribor – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka se KS Črešnjevec dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
9. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Črešnjevec, bo upravljal svet KS Črešnjevec, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS Črešnjevec je dolžan enkrat letno poročati na zboru krajanov o višini in uporabi zbranih sredstev.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Davčna uprava Republike Slovenije in Agencija za plačilni promet Republike Slovenije.
11. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Črešnjevec, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ČREŠNJEVEC
GLASOVNICA
Na referendumu dne 10. 11. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001 za območje KS Črešnjevec, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka za:
a) pripravo krajevnih cest od faze asfaltiranja,
b) sofinanciranje pločnika v vasi Črešnjevec,
c) sofinanciranje adaptacije mrliške vežice na pokopališču Črešnjevec,
d) sofinanciranje gradnje telovadnice pri Osnovni šoli Črešnjevec,
e) sofinanciranje slikanja notranjosti cerkve Sv. Mihaela na Črešnjevcu
g l a s u j e m
     ZA                           PROTI
                (pečat)
Tisti, ki glasuje “ZA” izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi KS Črešnjevec.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
16. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Črešnjevec, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Črešnjevec
Simon Unuk l. r.

AAA Zlata odličnost