Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3274. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje naselja Dolgovaške Gorice v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi (Lendava), stran 4684.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odločbo RS (Uradni list RS, št. 13/95) je svet Krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi na seji dne 30. 8. 1996 po predhodni odločitvi na zborih krajanov za Dolgovaške Gorice sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje naselja Dolgovaške Gorice v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Dolgovaške Gorice.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996, v prostorih vaškega doma.
3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo štirih let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za sofinanciranje:
– vzdrževanja in izgradnje cestišč in hudournikov,
– ureditev ulične razsvetljave v naselju,
– ureditev počivališč ob vinski cesti,
– tekoče vzdrževanje.
5. člen
Skupna vrednost referendumskega programa znaša 170,000.000 SIT, iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvideno zbralo 75,000.000 SIT.
Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega programa določi svet Krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za naselje Dolgovaške Gorice, samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti na območju Dolgovaških Goric, ter vsi lastniki vinskih kleti in vinogradov, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi.
7. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo krajani s stalnim bivališčem v Dolgovaških Goricah, samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali stalno bivališče v naselju Dolgovaške Gorice, lastniki vinogradov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačila dopolnilnega dela in plačil po pogodbi in avtorskih pogodbah,
– 2% od katastrskega dohodka,
– 2% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v naselju Dolgovaške Gorice,
– 300 DEM letno zaposleni v tujini,
– 150 DEM lastniki vinogradov in vinskih kleti na območju Dolgovaških Goric, v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 75 DEM do 31. 3. v tekočem letu in drugi obrok v višini 75 DEM do 30. 9. v tekočem letu.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Ur. l. SRS, št. 35/85).
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Gorice pri Lendavi, pri čemer se uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z žigom Krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi in ima besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku in glasi:
Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi
Dolgovaške Gorice
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 10. 11. 1996, za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Dolgovaških Goric, za obdobje štirih let, od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001, za sofinanciranje razpisanega referendumskega programa
glasujem
 ZA                                   PROTI
pečat
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal svet Krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi, ki je tudi odgovoren za zbiranje sredstev in smotrno uporabo le-teh.
Svet krajevne skupnosti je dolžan enkrat letno podati poročilo o porabi sredstev krajanom na zborih krajanov.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lendavske Gorice, dne 1. oktobra 1996.
Predsednik
sveta KS Gorice pri Lendavi
Štefan Maučec l. r.