Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3229. Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI), stran 4641.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI)
Razglašam zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra 1996.
Št. 001-22-92/96
Ljubljana, dne 7. oktobra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O PREPOVEDI PROIZVODNJE IN PROMETA Z AZBESTNIMI IZDELKI TER O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA PRESTRUKTURIRANJE AZBESTNE PROIZVODNJE V NEAZBESTNO (ZPPPAI)
1. člen
Da se zagotovi takojšnja in enkratna ukinitev proizvodnje azbestcementnih izdelkov, uvedba brezazbestne tehnologije in proizvodnje vlaknocementnih izdelkov ter postopna ukinitev oziroma nadomeščanje druge azbestne proizvodnje v neazbestno, in zagotovi socialna varnost delavcev, ki so bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu azbestnega prahu, se s tem zakonom zagotavljajo potrebna sredstva.
2. člen
Proizvodnja azbestcementnih izdelkov na območju Republike Slovenije in njihov uvoz sta prepovedana od 20. 12. 1996 dalje. Zaključna dela v zvezi z dokončanjem del v posameznih proizvodnih oddelkih, dekontaminacija opreme in prostorov, prodaja in odprema zalog azbestcementnih izdelkov se izvede v skladu s terminskim planom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
Promet azbestcementnih izdelkov v Republiki Sloveniji, ki so na zalogi pri proizvodnih in trgovskih organizacijah na dan 20. 12. 1996, je dovoljen do 30. 6. 1998.
Prepoved, omejitve in druge pogoje v zvezi z uvozom in postopnim zmanjševanjem proizvodnje, prometa in uporabe drugih izdelkov, ki vsebujejo azbest, predpiše Vlada Republike Slovenije do 20. 12. 1996.
3. člen
V proračunu Republike Slovenije se v letih 1997 in 1998 zagotovijo sredstva v skupni višini do 1.200,000.000 tolarjev za nakup tehnologije in opreme za proizvodnjo brezazbestnih vlaknocementnih izdelkov.
Vladi Republike Slovenije se s tem zakonom dovoljuje izdaja poroštev v višini do 500,000.000 tolarjev za nakup tehnologije in opreme za prehod iz azbestne v neazbestno proizvodnjo, pri čemer se morajo smiselno upoštevati pogoji iz zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev (Uradni list RS, št. 21/95 in 18/96).
V proračunu Republike Slovenije se kot pomoč gospodarskim družbam, ki na dan uveljavitve tega zakona proizvajajo izdelke, ki vsebujejo azbest v letih 1997 in 1998 zagotovijo sredstva v višini do 1.850,000.000 tolarjev za plačilo prispevka za dokup zavarovalne dobe iz 10. člena tega zakona in izplačilo odškodnin za poklicno bolezen iz 12. člena tega zakona.
4. člen
Sredstva, ki jih Republika Slovenija nameni za nakup tehnologije in opreme za proizvodnjo brezazbestnih vlaknocementnih izdelkov in za prestrukturiranje druge azbestne proizvodnje v neazbestno, se štejejo kot kapitalski delež Republike Slovenije v gospodarskih družbah, ki se jih tako dokapitalizira.
5. člen
Program prestrukturiranja azbestne proizvodnje v neazbestno in poročilo o izvajanju programa obravnava in sprejme Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Zaradi razreševanja kadrovsko socialnih problemov, ki jih je povzročila dolgotrajna uporaba azbesta, se za delavce uvede pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji.
7. člen
Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavljajo delavke in delavci, če do 31. 12. 1999 dosežejo ženske starost 45 let in moški 50 let, ter pokojninsko dobo, ki je dejansko trajala najmanj 28 let za moške in 25 let za ženske in so od tega do 21. 12. 1996 najmanj 10 let delali neposredno pri proizvodnji azbestnih izdelkov ali v servisnih službah, ki delajo neposredno v prostorih za proizvodnjo azbestnih izdelkov.
Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko uveljavljajo tudi delavke in delavci, ki so do 31. 12. 1999 dopolnili starost ženske 48 let in moški 53 let ter dosegli pokojninsko dobo v dejanskem trajanju 35 let za moške in 30 let za ženske in so od tega do 21. 12. 1996 najmanj 20 let delali v podjetjih, ki so v proizvodnih procesih uporabljala azbest.
Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavijo tudi tisti, ki zbolijo za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu na delovnem mestu in dosežejo pokojninsko dobo najmanj 23 let moški in 20 let ženske.
8. člen
Delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena, lahko uveljavljajo pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, če jim je zaradi ukinitve delovnega mesta ali zaradi zmanjšanja števila delavcev zaradi prestrukturiranja proizvodnje ali drugih operativnih razlogov prenehalo delovno razmerje po predpisih o delovnih razmerjih in jim ni mogoče niti s prekvalifikacijo zagotoviti njihovim delovnim sposobnostim ustrezne druge zaposlitve v primerni oddaljenosti od kraja stalnega bivališča v roku enega leta.
9. člen
Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko delavci in delavke iz 7. člena tega zakona uveljavljajo pri komisiji, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiškim zavodom za zaposlovanje.
Odmero in izplačevanje pokojnin izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
10. člen
Za vse delavce, ki uveljavljajo pravico do pokojnine po tem zakonu, Republika Slovenija zagotovi dokup zavarovalne dobe do polne pokojninske dobe.
Sredstva potrebna za dokup pokojninske dobe iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
11. člen
Prispevek za dokup zavarovalne dobe iz prejšnjega člena se določi v višini razlike med skupnim zneskom pokojnine, odmerjene z upoštevanjem dokupov zavarovalne dobe in zneskom pokojnine, kakršna bi bila odmerjena brez upoštevanja dokupljene zavarovalne dobe in z upoštevanjem starosti ob upokojitvi. Ta razlika pa se pomnoži s koeficientom, ki izraža pričakovano število obrokov pokojnine po datumu izpolnitve minimalne starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
12. člen
Republika Slovenija subsidiarno prevzame obveznosti, ki bodo nastale za izplačilo odškodnin, ki so jih delavci, oboleli za poklicno boleznijo, zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu uveljavili na način, kot je določen s tem zakonom.
Za postopke sporazumevanja za priznanje odškodnin Vlada Republike Slovenije, v skladu s tem zakonom, imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za zdravstvo, ministrstva, pristojnega za delo in ministrstva, pristojnega za pravosodje.
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpis, ki bo nadomestil določbe o poklicnih boleznih zaradi izpostavljenosti azbestu v samoupravnem sporazumu o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 38/83).
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/96-17/1
Ljubljana, dne 27. septembra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.