Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3253. Odlok o plakatiranju v Občini Cankova-Tišina, stran 4665.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 14. in 15. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 19. redni seji dne 27. septembra 1996 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Cankova-Tišina
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Cankova-Tišina ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati in transparenti),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).
Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Cankova-Tišina.
2. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan s soglasjem občinskega sveta in z njim sklene ustrezno pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
3. člen
Vrsto in obliko plakatnih mest določi in potrdi svet občine na predlog župana oziroma občinske uprave, odločbo o priglasitvi del pa izda Upravna enota Murska Sobota v soglasju z lastnikom stavbe ali zemljišča.
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov.
Metanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
5. člen
Izvajalec mora v roku petih dni odstraniti vse raztrgane plakate iz plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti župana ali pooblaščeno osebo.
6. člen
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja in reda, določbe tega odloka.
7. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji in potrdi občinski svet.
8. člen
Občina Cankova-Tišina s tem odlokom določa, da so organizacije Rdečega križa, Karitasa, občinska športna in gasilska društva oproščena plačila stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mora biti plakatiranje usklajeno s 4., 5. in 10. členom tega odloka.
9. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi na Občinski upravi občine Cankova-Tišina in zanje vnaprej plačati pristojbino.
Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki se nakaže na njen žiro račun.
10. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali drugo fizično pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na Občinski upravi občine Cankova-Tišina.
11. člen
Z denarno kaznijo 8.000 tolarjev se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta;
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto in ni predpisano potrjen;
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljalca poslovnih prostorov;
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki nadzoruje izvajanje tega odloka.
Z denarno kaznijo od 8.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki krši določila zgornjega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo od 8.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se kaznuje pooblaščeni izvajalec:
1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest (2. člen);
2. če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (4. člen);
3. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih (5. člen);
4. če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija, nadzorna služba in policija.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 949/96
Tišina, dne 30. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.