Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3266. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Vranja Peč (Kamnik), stran 4673.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta KS Vranja Peč je svet KS Vranja Peč na seji dne 29. 9. 1996 po predhodni odločitvi na zboru krajanov Vranja Peč, ki je bil 29. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Vranja Peč
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Vranja Peč.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996 na glasovalnem mestu v Osnovni šoli Vranja Peč.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 8,000.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za naslednji referendumski program:
– za ureditev cest, javne razsvetljave, izgradnjo mrliške vežice – 80%,
– za vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih naprav v KS – 15%,
– za sofinanciranje društev, organizacij in delovanje organov KS – 5%.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij določa svet KS Vranja Peč z letnim planom.
4. člen
Na referendumu se bodo krajani izrekali o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Vranja Peč.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Vranja Peč.
Samoprispevek plačujejo:
1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 2%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po stopnji 2%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Vranja Peč od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 2%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 2%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodb od delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na območju KS Vranja Peč, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 4%.
7. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Vranja Peč dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem žiro računu, bo upravljal svet KS Vranja Peč, ki je odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko porabo sredstev.
Svet KS Vranja Peč je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pristojne RUJP, po reformi davčne uprave pa organi, ki bodo prevzeli pristojnosti sedanjih.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Vranja Peč, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
GLASOVNICA
Na referendumu dne 10. 11. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001, za območje KS Vranja Peč, ki se bo uporabila za ureditev cest, javne razsvetljave, izgradnjo mrliške vežice, vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih naprav v KS in ostalih dejavnosti po programu krajevnega samoprispevka
glasujem
   ZA                             PROTI
                (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Vranja Peč.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
14. člen
Poročilo o izidu referenduma in po pozitivnem izidu glasovanja tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka objavi volilna komisija KS Vranja Peč v Uradnem listu RS.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vranja Peč, dne 29. septembra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Vranja Peč
Filip Brelih l. r.