Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3303. Odredba o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin v Občini Žalec, stran 4732.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 19. septembra 1996 sprejel
O D R E D B O
o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin v Občini Žalec
1. člen
Zaradi izkoriščanja naravnih dobrin v Občini Žalec, se s to odredbo določajo povračila za obremenjevanje okolja, in sicer pri rabi gramoza in kamnitih agregatov.
2. člen
Zavezanci za plačilo povračil so vsi porabniki naravnih dobrin v Občini Žalec, torej vse pravne in fizične osebe, ki neposredno ali posredno posegajo v prostor zaradi pridobivanja gramoza in kamnitega agregata.
3. člen
Povračila se obračunavajo za vse pridobljene količine gramoza in kamnitega agregata (m3 ali tona) in znašajo 5% prodajne cene.
4. člen
Povračilo iz 3. člena te odredbe obračunavajo pravne ali fizične osebe pri eksterni in interni prodaji gramoza ali kamnitega agregata in ga do 15. v mesecu nakažejo na žiro račun občine za pretekli mesec.
5. člen
Zbrana sredstva iz naslova povračil so prihodek proračuna Občine Žalec, ki se prikazuje na samostojni postavki.
Uporabljajo se v neposredno ogroženem okolju tistega območja, kjer se nahaja gramoznica ali kamnolom.
Program porabe sredstev potrjuje Občinski svet občine Žalec na predlog prizadetih KS.
6. člen
Povračilo za rabo naravnih dobrin se lahko realizira tudi v obliki dobave materiala in opravljenih storitvah.
Ta način realizacije povračila se vrši na osnovi pisnega dogovora med porabnikom naravne dobrine, občino in prizadetimi krajevnimi skupnostmi za posamezna obdobja.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja občinski komunalni inšpektor.
8. člen
Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, s 50.000 tolarjev pa odgovorna oseba pravne osebe ter fizična oseba, ki krši določbe tega odloka.
9. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40100/011/96
Žalec, dne 19. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.