Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3296. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofljica, stran 4717.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 10. in 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na 13. seji dne 28. 5. 1996, sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Škofljica in ureja način njihovega upravljanja. Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov, ki določajo podrobnejšo upravno-tehnične pogoje.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na območju Občine Škofljica se kot obvezne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. člen
Na območju Občine Škofljica se kot izbirne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. vzdrževanje lokalnih in drugih nekategoriziranih cest, ulic in trgov,
2. oskrba s toplotno energijo,
3. oskrba s plinom,
4. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
5. urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave,
6. urejanje parkirišč na javnih površinah in garažnih hiš,
7. urejanje prometa,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
10. javni prevozi civilnih oseb in prevozi šolskih otrok,
11. urejanje in vzdrževanje kabelsko komunikacijskega sistema za radio in televizijo,
12. urejanje in upravljanje javnih sanitarij,
13. urejanje javnih otroških igrišč,
14. urejanje in upravljanje športnih igrišč, dvoran in drugih objektov za izvajanje športnih in kulturnih dejavnosti.
5. člen
Kot izbirne javne gospodarske službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občina skladno s potrebami in javnimi interesi.
III. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali z dajanjem koncesij.
7. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem javnih podjetij ali režijskih obratov v sklopu občinske uprave.
8. člen
Režijski obrat se ustanovi, ko ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna. Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave. Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastili in odgovornostjo vodje režijskega obrata ter druga vprašanja se uredijo z aktom o ureditvi režijskega obrata.
9. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja. Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
10. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina dá koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije. Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere občinski svet na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Po končanem postopku občinski svet določi z upravno odločbo. Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom. Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji občinski svet v imenu in za račun občine.
11. člen
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.). Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi občinski svet v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah. Po končanem postopku oblikuje občinski svet predlog in odločitev z upravno odločbo. Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali, da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom. Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju občinski svet v imenu in za račun občine.
12. člen
Koncesijska pogodba in pogodba o vlaganjih se lahko, skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
IV. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
13. člen
Dejavnosti iz 3. in 4. člena tega odloka opravljajo javna podjetja, ali se zagotavljajo z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebno pravne subjekte.
14. člen
Javna podjetja in koncesionarji upravljajo z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so jim s posebnim sklepom občinskega sveta preneseni v upravljanje. Občina lahko na javna podjetja prenese kot javno pooblastilo tudi določene ekonomske, tehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge.
V. TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
Tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini lahko izvaja pristojni oddelek občinske uprave, direkcija javnih služb kot samostojna občinska upravna organizacija ali javni holding. Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali, če so potrebna strokovna znanja ali oprema, se lahko s pogodbo poverijo izvajanja posameznih nalog iz tega člena drugi registrirani organizaciji ali posamezniku. Pogodbo sklene nosilec tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
16. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki, glede na količino porabe. Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži občinskemu svetu v potrditev. Občinski svet lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih storitev. Hkrati tudi določi tarifne razrede za posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev. Občinski svet lahko ob ceni, ki mora pokrivati stroške enostavne reprodukcije, uvede tudi prispevke in takse ter namenska sredstva za izvajanje programov razširitve javnega infrastrukturnega fonda, investicij iz naslova izvajanja ukrepov odprave poškodb okolja in zbiranja namenskih sredstev za izvedbo programov občine.
17. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov občine, ki ga imenuje občinski svet in ima 5 članov.
19. člen
Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev, krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu,
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občinskega sveta,
– zastopa interese krajanov do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
20. člen
V primeru kršitve dolžnosti s strani izvajalca gospodarskih javnih služb, lahko svet uporabnikov od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
Občina in občinski svet sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov. Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom svojega dela odnosno najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta uporabnikov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Do sprejetja aktov o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb in odlokov o pogojih opravljanja dejavnosti odnosno izvedbenih tehničnih pravilnikov, se uporabljajo zatečene oblike izvajanja gospodarskih javnih služb in odlokov o pogojih opravljanja dejavnosti za območja, kjer se ta dejavnost izvaja. Vse ustrezne akte sprejme občinski svet.
22. člen
Ureditev razmerij med občino in javnimi podjetji glede uporabe infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb, se izvede v enem letu od dneva uveljavitve tega odloka.
23. člen
Inštitucijo za izvajanje tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz področja gospodarskih javnih služb se ustanovi v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Infrastrukturni objekti, naprave in omrežja iz tega odloka so lastnina Občine Škofljica. Prav tako je lastnina Občine Škofljica tudi vsa informacijska baza, vezana na sisteme javne gospodarske infrastrukture. Prenos potrebne informacijske baze na občino se izvede v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1811/96
Škofljica, dne 29. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.