Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3276. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina, stran 4685.

Na podlagi 31., 33., 45. in 50. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/86) in 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95), je Občinski svet občine Loška dolina na seji dne 26. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina
1. člen
Dolgoročni plan Občine Cerknica za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega 1990 (Uradni list SRS, št. 34/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Cerknica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 12/88) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami navedenimi v členih tega odloka in veljajo kot dolgoročni in družbeni plan Občine Loška dolina.
2. člen
Besedilo 7. poglavja se spremeni tako, da se glasi zaporedje sestavin:
7. PROSTORSKE SESTAVINE DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE LOŠKA DOLINA
7.1 CILJI IN USMERITVE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA IN VARSTVOM OKOLJA
7.2 KMETIJSTVO
7.2.1 Obstoječa območja kmetijskih zemljišč
7.2.2 Cilji
7.2.3 Razvojne naloge v kmetijstvu
7.2.3.1 Agromelioracije v hribovitem območju
Usmeritve naravovarstva
7.2.3.2 Organizacijska naloga
7.3 GOZDARSTVO
7.3.1 Obstoječa območja gozdnih zemljišč
7.3.2 Cilji
7.3.3 Razvojne naloge
7.4 VODNO GOSPODARSTVO
7.4.1 Cilji
7.4.2 Izkoriščanje vodnih virov
7.4.2.1 Obstoječi objekti in naprave oskrbe z vodo
7.4.2.2 Obstoječa območja vodnih virov
7.4.2.3 Razvojne naloge oskrbe z vodo
7.4.3 Obstoječi objekti in naprave zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak
7.4.3.1 Razvojne naloge zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak
7.4.4 Obstoječi objekti in naprave vodnogospodarskih ureditev
7.4.4.1 Razvojne naloge vodnogospodarskih ureditev
7.4.5 Družbenoekonomski statusi na področju vodnega gospodarstva
7.5 RUDARSTVO
7.5.1 Obstoječa območja, objekti in naprave
7.5.2 Cilji
7.5.3 Razvojne naloge
7.6 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
7.6.1 Naravna dediščina
7.6.1.2 Cilji
7.6.1.3 Razvojne naloge
7.6.2 Kulturna dediščina
7.6.2.1 Cilji
7.6.2.2 Razvojne naloge
7.7 REKREACIJA V NARAVNEM OKOLJU
7.7.1 Obstoječa območja za rekreacijo v naravnem okolju
7.7.2 Cilji
7.7.3 Razvojne naloge
7.8 SANACIJA NARAVNIH VIROV
7.8.1 Obstoječa območja
7.8.2 Cilji
7.8.3 Razvojne naloge
7.9 POSELITEV
7.9.1 Obstoječa ureditvena območja naselja
7.9.2 Cilji
7.9.3 Razvojne naloge
7.9.3.1 Izgradnja, širitev in prenova naselij z urbanistično zasnovo
7.9.3.2 Območja prenove
7.9.3.3 Izgradnja in širitev ostalih naselij
7.9.3.4 Izvajanje razvojnih nalog
7.9.4 USMERITEV, KRITERIJI, POGOJI IN NALOGE ZA GRADNJO NA STAVBNIH ZEMLJIŠČIH
7.9.5 PRIPRAVA ZA PLANSKE NALOGE
7.9.6 OSNOVE ZA PROGRAM PRIPRAVE PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV
7.10 PROMET
7.10.1 Ceste
7.10.1.1 Obstoječe omrežje cest
7.10.1.2 Cilji
7.10.1.3 Razvojne naloge
7.11 ZVEZE
7.11.1 Obstoječi objekti in naprave
7.11.2 Cilji
7.11.3 Razvojne naloge
7.12 ENERGETIKA
7.12.1 Obstoječi objekti in naprave
7.12.2 Cilji
7.12.3 Razvojne naloge
3. člen
8. Program dodatnih raziskav, analiz in študij
Za kvalitetnejše strokovno odločanje o bodočem dolgoročnem ekonomskem, družbenem in prostorskem razvoju občine bo potrebno izdelati naslednje naloge:
1. Nastavitev evidenc za potrebe prostorsko informacijskega sistema:
– ureditev kartografskih materialov posameznih resorjev,
– skenogrami za topografske in katastrske karte,
– programska in strojna oprema ter aplikacije,
– izobraževanje.
2. Kmetijstvo
– usmerjanje v ekološko kmetovanje,
– program urejanja kmetijskih zemljišč,
– proučitev razvojnih možnosti za kmetijstvo za območje Blok in Loške doline,
– možnosti razvoja turizma na kmetijah za posamezna naselja in za večja območja.
3. Gozdarstvo
– uskladitev gozdne meje z kmetijskimi površinami.
4. Poselitev
– tipologija naselij v Občini Loška dolina,
– avtomatizacija postopka izdelave lokacijske dokumentacije in izdaje lokacijskih dovoljenj,
– urbani stroški v pomembnejših centralnih naseljih,
– revitalizacija opuščenih naselij,
– možnosti za razvoj naselij v okviru omejitev Notranjskega regijskega parka,
– preučitev razvojnih možnosti za širitev naselja Stari trg in Lož,
– prenova starih mestnih jeder,
– preučitev razvojnih možnosti za oblikovanje cone za kmečka gospodarstva v Markovcu,
5. Infrastrukturno omrežje
– kataster komunalnih naprav in objektov z opredelitvijo njihovih zmogljivosti,
– čiščenje in odvajanje voda iz manjših naselij,
– možnost uporabe plinovoda v Občini Loška dolina,
– možne lokacije obvoznic za Loško dolino.
6. Ostalo
– kataster onesnaževalcev,
– kataster smetišč,
– kataster urejenih zelenih površin,
– možne oblike domačih in tujih vlaganj v revitalizacijo gradov,
– ponudba prostora za tuja in domača vlaganja v nove dejavnosti.
9. Seznam obveznih izhodišč za Občino Loška dolina
– 1. območje kmetijskih zemljišč,
– varovalni gozd,
– pomembnejši izvir (05-004-184, 174, 215, 219, 217),
– Notranjski regijski park,
– Krajinski park (Dolina Iške in Zale),
– Krajinski park Snežnik,
– pomembnejši kulturni spomeniki,
– regionalna cesta (R320, R374).
4. člen
10. Grafične priloge
Sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina je kartografski del, ki je sestavljen iz:
1. Tematskih kart (TK 25)
Karta 1 – zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudarstva, poselitve, obstoječih stavbnih zemljišč in sanacij,
Karta 2 – zasnova agrarnih operacij,
Karta 3 – zasnova vodnega gospodarstva,
Karta 4 – zasnova naravne in kulturne dediščine,
Karta 5 – zasnova rekreacije v naravnem okolju,
Karta 6 – zasnova sanacij,
Karta 7 – zasnova urbanega omrežja,
Karta 8 – zasnova prometnega omrežja in omrežja zvez,
Karta 9 – zasnova energetskega omrežja.
Publikacijskih kart
P 1 – zasnova funkcij naselij v omrežju naselij in zasnova poselitve.
Ureditvene enote in ureditvena območja naselij (publikacijska karta in TTN 5000)
II. Kartografska dokumentacija k planu (PKN 1:5000)
5. člen
Original planskih dokumentov je na vpogled strankam, občanom in delovnim organizacijam v prostorih Občine Loška dolina.
6. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/96-3
Stari trg, dne 30. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.