Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3279. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v Mestni občini Murska Sobota, stran 4690.

Na podlagi 64. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 12. člena uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 33/92) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota, je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
O D L O K
o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
Ta odlok določa pogoje za graditev in vzdrževanje zaklonišč ter območja in objekte v Mestni občini Murska Sobota, kjer se gradijo zaklonišča.
2. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se v miru gradijo zaklonišča osnovne zaščite, v neposredni vojni nevarnosti pa se v zaklonišča dopolnilne zaščite prilagodijo tudi obstoječi objekti oziroma prostori.
Zaklonišča osnovne zaščite morajo biti grajena tako, da zdržijo 100 kPa nadtlaka zračnega udarnega vala, zaklonišča dopolnilne zaščite pa 50 kPa nadtlaka.
3. člen
Zaklonišča osnovne zaščite na območju Mestne občine Murska Sobota investitorji morajo graditi v k.o. mesta Murska Sobota in sicer pri gradnji novih objektov namenjenih za šole, vrtce, zdravstvene zavode, centre zvez, energetske objekte in v drugih objektih, kjer se bodo v vojni opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito. Območje obvezne graditve se prikaže na karti k.o. mesta Murska Sobota merila 1:5000.
4. člen
Pri drugih novih objektih na območju mesta Murska Sobota, ki je razvidno iz priložene karte, namenjenih za bivanje ljudi brez zaklonišč, morajo investitorji obvezno zagotoviti ojačitev plošče nad kletjo, tako, da bi zdržala rušenje objekta nanjo. Pri teh objektih se omeji največji svetli razpon pri plošči nad kletjo na 6 m. Debelina plošče mora biti najmanj 16 cm. Pri obtežbi plošče nad kletjo se poveča koristna obtežba še z dodatnimi 2,0 k N/m2 in v tem primeru se lahko za vse komponente vektorja obremenitve upošteva skupni varnostni faktor 1,10.
5. člen
Zaklonišča se praviloma gradijo kot dvonamenski objekti, tako da ni ogrožena njihova zaščitna funkcija in praviloma v sklopu objekta.
6. člen
Zaklonišča se morajo redno vzdrževati.
Vsako zaklonišče mora imeti knjigo vzdrževanja, v katero se vpisujejo podatki o izvršenih pregledih in tehničnih pregledih ter ukrepih in načinu odprave ugotovljenih pomanjkljivosti. Skupaj s knjigo vzdrževanja zaklonišč se hranijo navodila za vzdrževanje zaklonišča, uporabna dovoljenja zaklonišča, atesti, garancijski listi in seznam pooblaščenih servisov proizvajalcev opreme in naprav.
Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišča se enkrat na leto opravi tehnična kontrola zaklonišča. Tehnični pregled obsega pregled konstrukcije, sredstev za zapiranje odprtin, opreme za bivalne prostore, sistema za zračenje in elektroenergetskih instalacij. Pomanjkljivosti, ugotovljene pri tehnični kontroli, se morajo odpraviti v 30 dneh.
7. člen
Lastniki stavb, v katerih so zaklonišča, so dolžni skrbeti za redno vzdrževanje zaklonišč v skladu s prejšnjim členom in skrbeti za njihovo smotrno uporabo v miru.
8. člen
Tehnično kontrolo zaklonišč in preizkuse o delovanju varnostnih ter zaščitnih naprav v zakloniščih opravljajo zavodi in organizacije, ki jih pooblasti minister, pristojen za obrambo.
9. člen
Za javna zaklonišča skrbi občina. Občina določi pogoje za oddajo teh zaklonišč v najem za uporabo v miru. Občina lahko na podlagi posebne pogodbe z lastniki organizira tudi redno vzdrževanje skupnih zaklonišč.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v Občini Murska Sobota (Uradna objava pomurskih občin, št. 5/93) za območje Mestne občine Murska Sobota.
Št. 028-7/96
Murska Sobota, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.