Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3300. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna (Vojnik), stran 4726.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 11. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna
I
Občinski svet občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna, ki je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) ter s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je izdelal Razvojni center – Planiranje, pod številko 483/95 in se nanaša na gradnjo dveh stanovanjskih hiš na parceli 1565/4 k. o. Dobrna.
III
Javna razgrnitev sprememb odloka se prične z dnem objave sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu KS Dobrna in v prostorih Občine Vojnik in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razprava bo potekala na sedežu KS Dobrna, drugo sredo po objavi v Uradnem listu RS, ob 15. uri.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-152/95
Vojnik, dne 12. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.