Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

968. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O)
969. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I)

Sklepi

970. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
971. Sklep o imenovanju članice Sveta Banke Slovenije – viceguvernerke

Drugi akti

972. Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami
973. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave
974. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 (DeUDIEU2124)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

975. Odlok o razpisu volitev v Uradniški svet

Drugi akti

976. Sklep o imenovanju volilne komisije za volitve članov Uradniškega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

978. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
979. Uredba o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

Sklepi

980. Sklep o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
981. Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020

Drugi akti

977. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

982. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
983. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja
984. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020
1034. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19 z notranjim trgom
1035. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči za finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 z notranjim trgom

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

985. Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika in namestnika predsednika Okrajnih volilnih komisij 4004 – Ivančna Gorica in 6010 Hrastnik – Trbovlje
986. Poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov okrajnih volilnih komisij 4004 – Ivančna Gorica in 6010 – Hrastnik Trbovlje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1036. Pravilnik o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1037. Pravilnik o spremembah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
1038. Sklep o ustanovitvi območnih svetov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

987. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
988. Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu

OBČINE

Cerkno

989. Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno
990. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno
991. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
992. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dobje

993. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2021

Dobrna

994. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu Novi grad
995. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020

Dolenjske Toplice

996. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020
997. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
998. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
999. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Dolenjske Toplice
1000. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Idrija

1001. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču

Kamnik

1002. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju Občine Kamnik
1003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik

Kanal ob Soči

1004. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kanal ob Soči
1005. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči
1006. Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2021

Kočevje

1007. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2020
1008. Pravilnik o načinu in merilih sofinanciranja prenove fasad na objektih mesta Kočevje

Kranjska Gora

1009. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020
1010. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021

Ljubljana

1011. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
1012. Sklep o potrditvi cen storitev družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2021
1013. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za občine Ig, Velike Lašče, Vodice in Cerklje na Gorenjskem
1014. Sklep o potrditvi cen zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
1015. Sklep o potrditvi cen obdelave in odlaganja odpadkov
1016. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1017. Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana

Metlika

1031. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2020

Miren-Kostanjevica

1018. Sklep o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Krajevne skupnosti Miren
1019. Sklep o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu

Nova Gorica

1020. Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površin

Prebold

1021. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold
1022. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja in oglaševanja
1023. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Prebold
1024. Tržni red lokalne kmečke tržnice v Občini Prebold

Ribnica

1025. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica

Semič

1032. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2020

Straža

1033. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2020

Šempeter-Vrtojba

1026. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba

Škocjan

1027. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2020

Šmarje pri Jelšah

1028. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020
1029. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Vipava

1030. Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Podnanos

POPRAVKI

1039. Popravek Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
1040. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško
1041. Popravek Meril za izbor in vrednotenje programov/področij športa v okviru Letnega programa športa, ki so priloga Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

6. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o zaposlovanju družinskih članov diplomatskega in konzularnega osebja
7. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih in službenih/uradnih potnih listov

Ministrstvo za zunanje zadeve

8. Obvestilo o začetku veljavnost Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vzajemnem zastopanju pri izdaji vizumov
9. Obvestilo o začetku veljavnosti Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost