Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Ob-1831/21, Stran 826
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-5/2021/5 z dne 30. 3. 2021, ter Pogodbe št. 3550-20-311010 o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 za leta od 2020 do 2023 (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 86SUB-SOCOB21
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).
Na območju občin, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina).
Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno. V času objave tega javnega poziva so taka območja v naslednjih občinah: Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestna občina Murska Sobota, Občina Trbovlje in Občina Zagorje.
Namen javnega poziva je z zamenjavo starih kurilnih naprav zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka ter povečati rabo obnovljivih virov energije in energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah.
Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri čemer nastajajo emisije v zrak in je priklopljena na dimovodno napravo. Predmet zamenjave niso električni grelnik, toplotna črpalka, peči na petrolej in podobno.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za nove naložbe, ki se bodo začele izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude Eko sklada po tem javnem pozivu.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave v stanovanjskih stavbah z:
A – novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso), ali
B – novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje.
Nova kurilna naprava mora ustrezati naslednjim kriterijem:
A – nova kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe (kotel na lesno biomaso)
Novi kotel na lesno biomaso mora biti skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) in mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer:
– sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %;
– sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
– sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
– sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
– sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih.
Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.
B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje
Predmet nepovratne finančne spodbude so enosobne kurilne naprave na lesno biomaso z nazivno toplotno močjo, enako ali manjšo od 50 kW, ki so kot lokalni grelniki prostorov na trdno gorivo skladni s pogoji Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1185).
Enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, dane v uporabo do 31. 12. 2021, so lahko predmet nepovratne finančne spodbude, v primeru, da:
– emisije prahu in ogljikovega monoksida ne presegajo mejnih vrednosti, kot so določene v četrtem in petem stolpcu preglednice iz Priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zraku iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in nasl.) in
– toplotni izkoristek ni manjši od najnižje vrednosti, kot je določena v šestem stolpcu preglednice iz Priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zraku iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in nasl.),
razen za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), pri kateri:
– toplotni izkoristek ne sme biti manjši od 91,0 %,
– vrednost emisije prahu ne sme presegati 18,0 mg/m3ter
– vrednost emisij ogljikovega monoksida ne sme presegati 250,0 mg/m3.
Za enosobne kurilne naprave se za preverjanje skladnosti uporabljajo harmonizirani standardi za gradbene proizvode, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije v skladu z zahtevami Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 (Uradni list RS, št. 14/20).
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 500.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
A – novi kotel na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso)
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 8.000 EUR za kotel na polena, sekance in kombinirano kurjavo;
– 6.000 EUR za kotel na pelete.
B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in
– 2.000 EUR za vse ostale enosobne kurilne naprave.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo enega kotla ali ene enosobne kurilne naprave v enostanovanjski stavbi oziroma enega kotla ali ene enosobne kurilne naprave v posameznem stanovanju dvo-, tri- in večstanovanjske stavbe;
– odstranitev stare kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo dimovodne naprave oziroma po potrebi izgradnjo nove dimovodne naprave;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev;
– obnovo ali izvedbo ogrevalnega sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki bo investitor v naložbo in:
– ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla naložbo*;
– je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč in/ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere**;
– je:
– sam ali skupaj z enim oziroma več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja vlagatelja v odločbi CSD, lastnik ali solastnik vsaj do 1/2 stanovanja, stanovanjske stavbe, ali dela stanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba. Lastništvo mora biti zemljiškoknjižno urejeno pred vložitvijo vloge***; oziroma
– najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v stavbi z dvema ali več deli, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija ali pa je najemnik član gospodinjstva, ki je naveden v odločbi CSD. Vlagatelj ima prijavljeno stalno prebivališče ali ima dovoljenje za stalno bivanje na naslovu, kjer bo izvedena naložba. Občina ali Republika Slovenija se zaveže, da v roku treh let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote.
Stanovanjska stavba oziroma stanovanje v stavbi z dvema ali več deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti fizične osebe/oseb, občine ali Republike Slovenije.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Vlagatelj mora za dodelitev spodbude po tem javnem pozivu izpolnjevati tudi vsa merila in pogoje za določitev upravičenih oseb do spodbud navedena v Splošnih pogojih Eko sklada.
* Izpolnjevanje pogoja vlagatelj potrdi s podpisano izjavo, ki je priloga vloge na ta javni poziv. Eko sklad, j.s. si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila, če meni, da pogoj ni izpolnjen.
** Izpolnjevanje pogoja vlagatelj izkaže s predloženo kopijo Odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka (v nadaljnjem besedilu: odločba CSD), ki je obvezna priloga k vlogi na ta javni poziv.
*** Izpolnjevanje pogoja preveri Eko sklad, j.s. z vpogledom v e-zemljiško knjigo.
4. Dodatni pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je samo nova naložba, ki bo izvedena po dokončni odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude
Nova naložba je naložba v eno- ali dvostanovanjski stavbi ali v posamezni stanovanjski enoti stavbe z dvema ali več deli, ki se bo začela izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu.
Ob vložitvi vloge mora biti iz fotografij priloženih vlogi razvidno, da je stara kurilna naprava še vidno priklopljena, nova kurilna naprava pa ne sme biti kupljena pred vročitvijo odločbe.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred zaključkom tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje obvezne priloge:
– kopijo odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma kopijo odločbe o priznanju pravice do varstvenega dodatka;
– v primeru, da je vlagatelj najemnik stanovanja ali stavbe, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija, izjavo občine ali Republike Slovenije na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, da v roku treh let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote;
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da izpolnjuje pogoje in zahteve tega javnega poziva kot upravičena oseba ter da je vlagatelj imetnik upravne odločbe, ki izkazuje legalnost in namembnost predmetne nepremičnine, in sicer:
a) gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti ali
b) odločbe o legalizaciji stavbe po 114. do 116. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) ali
c) dovoljenja za objekte daljšega obstoja po 117. členu GZ ali
d) odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ ali
e) uporabno dovoljenje.
V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju tri- in večstanovanjske stavbe dokumentacije iz te alineje ni potrebno priložiti.
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, ki vključuje popis del, vrsto, točen tip in proizvajalca kurilne naprave ter točen tip in proizvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če je zahtevan s tem javnim pozivom;
– fotografijo prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru;
– fotografijo prostora, kamor bo vgrajen novi kotel oziroma enosobna kurilna naprava na lesno biomaso;
– fotografijo prostora, kamor bo vgrajen hranilnik, z označeno lokacijo namestitve oziroma fotografijo vgrajenega hranilnika in dokumentacijo, iz katere bo razviden njegov volumen, če je ta že vgrajen (npr. fotografijo napisne tablice, račun za nakup); fotografija se priloži, če je hranilk obvezen za izpolnjevanje pogoja javnega poziva;
– za kotel na lesno biomaso ustrezno podatkovno dokumentacijo, skladno z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, če kotel na lesno biomaso ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1185 oziroma za enosobno kurilno napravo dano v uporabo do 31. 12. 2021 izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1 oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost enosobne kurilne naprave, za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 14785:2006, izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1, če ta ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ali razhajanj med podatki iz vloge ter podatki razvidnimi iz uradnih evidenc, si Eko sklad, j.s. pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila.
c) stanovanjska stavba in izvedba naložbe skladno z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
Stanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav ali opreme.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon kotla oziroma enosobne kurilne naprave, ki je predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo.
f) prepoved odtujitve ali odstranitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenega novega kotla oziroma enosobne kurilne naprave, za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odtujiti ali odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za predmetno naložbo že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE in nasl.). Če je za naložbo, ki je predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu in je naložba že zaključena, za izvedbo te naložbe ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude na območjih, kjer je določen prednostni način ogrevanja
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kotla ali enosobne kurilne naprave na lesno biomaso na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelj natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelj brezplačno prejme po pošti, če jo naroči pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki, lahko pa zanjo zaprosi tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Za informacije o javnem pozivu lahko vlagatelj pokliče na tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko vloži vlogo na ta javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad.
Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila upravičeni osebi dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je devet mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v dveh mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagatelja;
– kopijo računa izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, navedbo vrste, točnega tipa in proizvajalca kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso ter točnega tipa in proizvajalca hranilnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
– dokazilo o plačilu razlike med odobreno nepovratno finančno spodbudo in vrednostjo celotnega računa iz prejšnje alineje, če je znesek računa višji od odobrene nepovratne finančne spodbude oziroma dokazilo o plačilu računa, v primeru, da je ta v celoti poravnan;
– pozitivni zapisnik dimnikarske družbe o opravljenem prvem pregledu nove kurilne naprave;
– fotografije vgrajenega novega kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso in hranilnika, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
– fotografijo napisne tablice z znakom CE v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10), pritrjene na kotlu skladnem z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 oziroma za vse ostale kurilne naprave fotografijo napisne tablice proizvajalca, ki je pritrjena na kurilni napravi;
– fotografijo fizično odstranjene stare kurilne naprave, posneto po njeni odstranitvi in/ali fotografijo prostora, posneto po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava fizično odstranjena.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun izvajalca naložbe oziroma na bančni račun upravičene osebe do nepovratne finančne spodbude, v primeru, da je račun že poravnan. Končni znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljene kršitve, je upravičena oseba do nepovratne finančne spodbude dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila nepovratne finančne spodbude do dneva vračila Eko skladu.
V primeru ugotovljene neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma v kolikor se to ugotovi po izdaji odločbe, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost