Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

990. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno, stran 3021.

  
Na podlagi 9. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 23. seji dne 18. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno 
1. člen 
V Pravilniku o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16) (v nadaljevanju pravilnik) se priloga »Točkovnik meril in kriterijev« nadomesti z novim in se glasi:
Priloga: TOČKOVNIK MERIL IN KRITERIJEV
Možnost sofinanciranja je največ do 70 % vrednosti programa/projekta.
TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH PROGRAMOV 
1. člen 
(kakovostne skupine) 
Izvajalci javnih kulturnih programov se razvrščajo v 5 kakovostnih skupin. Pogoji so razvidni za vsako dejavnost posebej pri točkovanju za uvrstitev v kakovostno skupino.
2. člen 
(število članov) 
Izvajalci prve in druge kakovostne skupine predstavljajo kakovostni razred A, izvajalci tretje, četrte in pete kakovostne skupine pa kakovostni razred B.
A) skupina:
do 8 članov
20 točk
od 9 do 20 članov
80 točk
od 21 do 35 članov
120 točk
nad 36 članov
180 točk
B) skupina:
do 8 članov
10 točk
od 9 do 20 članov
50 točk
od 21 do 35 članov
90 točk
nad 36 članov
120 točk
3. člen 
(strokovni sodelavec) 
Za delo strokovnega sodelavca se društvom glede na kakovostno skupino in število članov lahko dodeli do 20 % dodatnih točk. Društvo je dolžno pred izplačilom sredstev dostaviti delno poročilo o izvedenem programu dela oziroma izobraževanju strokovnega sodelavca.
1. kakovostna skupina
nad 20 članov
20 %
do 20 članov
17 %
2. kakovostna skupina
nad 20 članov
15 %
do 20 članov
12 %
3. kakovostna skupina
nad 20 članov
10 %
do 20 članov
7 %
4. kakovostna skupina
nad 20 članov
5 %
do 20 članov
2 %
4. člen 
(število vaj/srečanj) 
Izvajalcu se na osnovi predvidenega števila vaj/srečanj priznava naslednje maksimalno število točk glede na program tekočega leta.
1. Pevski zbori in instrumentalne skupine:
Pogoj za uvrstitev do vključno 4. kakovostne skupine je določeno število koncertov in nastopov.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin = dve šolski uri (90 min)
Minimalno število vaj
Maksimalno število priznanih vaj
Število točk/vajo
12 vaj letno
45 vaj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
3 samostojne koncerte in 8 priložnostnih nastopov
200 točk
2. kakovostna skupina
2 samostojna koncerta in 6 priložnostnih nastopov
150 točk
3. kakovostna skupina
1 samostojni koncert in 4 priložnostni nastopi
100 točk
4. kakovostna skupina
2 koncerta (lahko v sodelovanju z drugim društvom) in 4 priložnostni nastopi
70 točk
5. kakovostna skupina
20 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti – ne glede na kategorizacijo – prejmejo zbori oziroma orkestri:
– 15 točk, če sodelujejo na reviji Primorska poje, Taboru slovenskih pevskih zborov in v drugih akcijah ali skupno dogovorjenih programih društev, JSKD in za nastop ne prejmejo plačila;
– 30 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih/tekmovanjih in na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se odvijajo v Sloveniji;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnih tekmovanjih v tujini.
2. Gledališke in lutkovne skupine:
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je določeno število gledaliških oziroma lutkovnih del in nastopov.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin = dve šolski uri (90 min)
Minimalno število vaj
Maksimalno število priznanih vaj
Število točk/vajo
6 vaj letno
45 vaj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
premiera celovečernega (1 uro) gledališkega oziroma lutkovnega dela in 5 ponovitev ali nastopov
180 točk
2. kakovostna skupina
premiera enodejanke ali krajšega gledališkega dela (25 min) in 4 ponovitve ali nastopi
135 točk
3. kakovostna skupina
premiera krajšega gledališkega oziroma lutkovnega dela in 3 nastopi
90 točk
4. kakovostna skupina
vsaj 4 priložnostni nastopi
70 točk
5. kakovostna skupina
20 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih;
– 30 točk, če nastopijo na državnih srečanjih/tekmovanjih;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnih festivalih/tekmovanjih.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, se prizna točke za število članov in za vsak organiziran dogodek 5 točk, vendar za največ dva dogodka.
3. Balet, sodobni ples in folklorna dejavnost:
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je določeno število nastopov, koreografij.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin = dve šolski uri (90 min)
Minimalno število vaj
Maksimalno število priznanih vaj
Število točk/vajo
12 vaj letno
45 vaj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
premiera celovečerne predstave (1 ura) in 3–5 krajših koreografij in več kot 10 nastopov v sezoni
200 točk
2. kakovostna skupina
premiera polvečerne plesne predstave in 7 nastopov v sezoni in 4 ponovitve ali nastopi
150 točk
3. kakovostna skupina
4 koreografije in 5 nastopov v sezoni
100 točk
4. kakovostna skupina
vsaj 4 priložnostni nastopi
70 točk
5. kakovostna skupina
20 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih;
– 30 točk, če nastopijo na državnih srečanjih/tekmovanjih;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnih festivalih/tekmovanjih.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, se prizna točke za število članov in za vsak organiziran dogodek 5 točk, vendar za največ dva dogodka.
4. Recitacijske in literarne skupine:
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je sodelovanje na literarnih večerih in objave del udeležencev v publikacijah.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin/srečanje = dve šolski uri (90 min)
Minimalno število srečanj
Maksimalno število priznanih srečanj
Število točk/vajo
3 srečanja letno
25 srečanj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
udeležba za 8 literarnih večerih od tega 4 samostojni in 12 objav v publikacijah
100 točk
2. kakovostna skupina
udeležba na 4 literarnih večerih od tega 2 samostojna in 6 objav v publikacijah
75 točk
3. kakovostna skupina
1 literarni večer in več kot 4 sodelovanja na drugih večerih in 4 objave
50 točk
4. kakovostna skupina
vsaj 4 sodelovanja na literarnih večerih ali objave v publikacijah
30 točk
5. kakovostna skupina
10 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
– 30 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, se prizna točke za število članov in za vsak organiziran dogodek 5 točk, vendar za največ dva dogodka.
5. Likovna, intermedijska in fotografska dejavnost:
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je organizacija samostojnih razstav in/ali sodelovanje na drugih razstavah.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin/študijsko srečanje = dve šolski uri (90 min)
Minimalno število srečanj
Maksimalno število priznanih srečanj
Število točk/vajo
6 študijskih srečanj letno
30 študijskih srečanj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
4 samostojne razstave in 12 sodelovanj
200 točk
2. kakovostna skupina
2 samostojni razstavi in 6 sodelovanj
150 točk
3. kakovostna skupina
1 samostojna razstava in 4 sodelovanja
100 točk
4. kakovostna skupina
4 sodelovanja na drugih razstavah
75 točk
5. kakovostna skupina
15 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
– 30 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo razstav se prizna točke za število članov in za vsako razstavo:
– kjer razstavljajo člani društva 10 točk,
– če razstavljajo drugi umetniki pa 5 točk.
6. Filmska, avdio in video dejavnost
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je organizacija samostojne filmske, avdio ali video projekcije ali sodelovanje na drugih projekcijah.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin/študijsko srečanje = dve šolski uri (90 min)
Minimalno število srečanj
Maksimalno število priznanih srečanj
Število točk/vajo
6 študijskih srečanj letno
45 študijskih srečanj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
3 samostojne filmske, avdio ali video projekcije in 4 sodelovanja
200 točk
2. kakovostna skupina
2 samostojni filmski, avdio ali video projekciji in 3 sodelovanja
150 točk
3. kakovostna skupina
1 samostojna filmska, avdio ali video projekcija in 3 sodelovanja
100 točk
4. kakovostna skupina
4 sodelovanja na filmskih, avdio ali video projekcijah
75 točk
5. kakovostna skupina
15 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
– 30 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, se prizna točke za število članov in za vsak organiziran dogodek 5 točk, vendar za največ dva dogodka.
7. Založništvo (izdaja knjig, literarnih revij, almanahov, publikacij, CD zgoščenk, DVD-jev – v nadaljevanju publikacije).
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je izdajanje publikacije z namenom promocije kulturne ustvarjalnosti v najmanj 200 izvodih. Predmet sofinanciranja niso katalogi razstav, likovne monografije, zborniki simpozijev, priročniki, učbeniki, šolska glasila.
Izdaja knjig
Izdaja CD-jev 
DVD-jev
Izdaja ostalih publikacij
Število točk
1. Kakovostna skupina
Samostojno izvirno delo s strokovno oceno
Izdaja CD in DVD-jev z izvirno vsebino, ki je primerna za promocijo lokalne skupnosti
Izdaja revij z namenom ohranjanja kulturne dediščine
100 točk
2. Kakovostna skupina
Izvirna in prevodna leposlovna in humanistična dela
Izdaja CD in DVD-jev z izvirno vsebino
Izdaja časopisov in ostale publikacije
50 točk
Za izdajo publikacij se izvajalcem poleg točk za kakovost in število članov, prizna še točke glede na pogostnost akcij, in sicer:
– mesečne akcije 120 točk (10 točk na mesec)
– letne akcije 10 točk.
Društvo lahko prejme dodatnih
– 20 točk, vsebino prispevajo prostovoljci;
– 40 točk, vsebino sestavljajo avtorji (pisci, fotografi, grafiki) s stalnim bivališčem v Občini Cerkno;
– 20 točk, publikacija je za bralce brezplačna.
5. člen 
Pevski zbori, vokalne skupine, pihalni orkestri, komorni, mandolinski in tamburaški orkestri, male instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, baletne in folklorne skupine, likovne, literarne, foto, video, avdio in filmske skupine (v nadaljevanju: skupine), ki so prejele najvišja državna priznanja in odlikovanja in/ali so se širše uveljavile na državnih in mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco in/ali so v preteklih dveh sezonah izvedle tehtnejše programske projekte in/ali so se na kakšen drug način širše kakovostno uveljavile, prejmejo dodatek za kakovostno raven dejavnosti:
– do 25 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini za vaje in članstvo (npr. zbori, pihalni orkestri, plesne skupine).
– Obletnica delovanja
Če v letu, ko skupina praznuje pomembno obletnico (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) svojega delovanja, pripravi poseben projekt v ta namen, lahko dobi poseben dodatek:
– do 25 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini za vaje in članstvo.
TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE PREMIČNE IN NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE 
6. člen 
1. Število aktivnih članov:
do 8 članov 10 točk
od 9 do 20 članov 50 točk
od 21 do 35 članov 90 točk
nad 36 članov 120 točk;
2. Letni program dela: od 0 do 100 točk;
Program dela in cilji so jasno definirani in razdelani
100 točk
Program dela in cilji so delno definirani
50 točk
Program dela in cilji niso jasno definirani
20 točk
Program dela in letni cilji niso definirani
0 točk
3. Predvideni drugi viri financiranja programa društev: od 0 do 100 točk;
Program bo/ je sofinanciran s sredstvi pridobljenimi na mednarodni ravni
100 točk
Program bo/je sofinanciran s sredstvi ministrstev
60 točk
Program bo/je sofinanciran tudi s sponzorskimi sredstvi v višini nad 10 % vrednosti programa
30 točk
Program bo sofinanciran samo s strani lokalne skupnosti
0 točk
4. Večletna tradicija organizacije dogodka: od 0 do 100 točk;
nad 10 let
100 točk
6 do 10 let
60 točk
4 do 5 let
40 točk
2 do 3 leta
20 točk
do 2 let
0 točk
5. Priznanost na regionalnem in državnem nivoju (nagrade, priznanja, vidni dosežki): od 0 do 100 točk;
Priznanost na meddržavnem nivoju
100 točk
Priznanost na državnem nivoju
50 točk
Priznanost na regionalnem nivoju
20 točk
Priznanost na občinskem nivoju
0 točk
6. Število dogodkov z namenom predstavitve veščin in znanj: od 0 do 100 točk;
več kot 8 dogodkov
100 točk
6 do 8 dogodkov
60 točk
3 do 5 dogodkov
40 točk
2 dogodka
20 točk
1 dogodek
0 točk
7. Število dogodkov z namenom prenosa nesnovne dediščine na mlajše generacije: od 0 do 100 točk;
več kot 8 dogodkov
100 točk
6 do 8 dogodkov
60 točk
3 do 5 dogodkov
40 točk
2 dogodka
20 točk
1 dogodek
0 točk
8. Načrt promocije prijavljenega programa na lokalni, regionalni in državni ravni: od 20 do 100 točk;
Promocija na meddržavnem nivoju
100 točk
Promocija na državnem nivoju
60 točk
Promocija na regionalnem nivoju
40 točk
Promocija na lokalnem nivoju
20 točk
9. Delo strokovnega sodelavca: do 50 % dodatnih točk od skupne vsote točk od zaporedne številke 1 do 8;
S skupino nad 35 članov
50 %
S skupino 21 do 35 članov
30 %
S skupino 9 do 20 članov
20 %
S skupino do 8 članov
10 %
10. Dodatek za vrhunske dosežke (nagrade, priznanja): do 25 % dodatnih točk od skupne vsote točk od zaporedne številke 1 do 8;
Meddržavna raven
25 %
Državna raven
15 %
Regijska raven
5 %
11. Praznovanje pomembne obletnice: do 25 % dodatnih točk od skupne vsote točk od zaporedne številke 1 do 8;
30 let in vse okrogle obletnice nad 30
25 %
20 let
15 %
10 let
5 %
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja samo za leto 2021.
Št. 610-0001/2015
Cerkno, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost